ประมูลเบอร์โทรสวยราคา20ล้าน

Daily News Thailand - - ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำานักงาน กสทช. มี ความพร้อมที่จะจัดประมูลเบอร์โทรศัพท์เลขสวย ในวันที่ 27 พ.ย. 59 นี้ ถือเป็นการจัดประมูล ครั้งแรกของประเทศไทย โดยนำาเบอร์สวยที่สุด 16 เบอร์จากจำานวนเบอร์มือถือทั้งสิ้น 250 ล้าน เบอร์ ที่จัดสรรให้กับผู้ให้บริการมือถือมาประมูล รายได้ที่เกิดจากการประมูล จะนำาส่งเป็นราย ได้แผ่นดิน หากสามารถประมูลได้ครบทั้ง 16 เลขหมาย คาดว่าจะได้เงินเข้ารัฐประมาณ 124 ล้านบาท ล่าสุดมีผู้สนใจเข้าประมูลเบอร์สวย 8 ตัวเหมือน 5 ราย ซึ่งได้นำาหลักทรัพย์มาวางค้ำา ประกันเพื่อเข้าร่วมการประมูลแล้ว

สำาหรับเบอร์ที่นำามาประมูลจะเป็นเบอร์ 9 ตัวเหมือน 2 เบอร์ ได้แก่ 08-8888-8888 และ 09-9999-9999 ราคาเริ่มต้นที่ 20 ล้านบาท และเป็นเบอร์ 8 ตัวเหมือนอีก 14 เบอร์ ได้แก่ 09-0000-0000, 09-1111-1111, 09-2222-2222, 09-3333-3333, 09-4444-4444, 095555-5555,09-6666-6666,09-7777-7777, 09-8888-8888,06-1111-1111, 06-22222222, 06-3333-3333, 06-4444-4444 และ 06-5555-5555 มีราคาเริ่มต้นที่เบอร์ละ 6 ล้าน บาท ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนประมูลในวันงานได้ตั้งแต่เวลา 08.08 น. และเริ่มประมูลใน เวลา 09.09 น. ที่สำานักงาน กสทช. ส่วนกระบวนการในการประมูล จะเป็นการประมูลแบบ ยกป้ายเสนอราคา ผู้ที่เสนอราคาให้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล แม้จะมีผู้เสนอราคาเพียงคน เดียว ถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล สำาหรับเงินวางหลักประกันการประมูลกำาหนดไว้ที่ 10% ของ ราคาเริ่มต้นการประมูล ถ้าการประมูลครั้งนี้สำาเร็จ กสทช. ก็จะจัดประมูลครั้งต่อไปราวเดือน มี.ค.-เม.ย. 2560 โดยนำาเลข 6 ตัวเหมือนที่มีอยู่ 1,388 เลขหมาย ซึ่งอาจกำาหนดราคาเริ่มต้น ที่ 3-5 แสนบาท และ 7 ตัวเหมือนจำานวน 137 เลขหมายอาจกำาหนดราคาอยู่ที่ 7-8 แสนบาท เพื่อให้ประชาชนที่สนใจและอยากได้เลขมงคลได้มีไว้ครอบครอง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.