โอกาสสำาคัญเด็กพระดาบส

Daily News Thailand - - T55nzon5 -

การมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นหนึ่ง ประตูสำาคัญของการเปิดโอกาสในชีวิตคน ช่วย สร้างและพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความคิด ศีลธรรม และมีความสามารถในการประกอบ อาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเล็งเห็นความ สำาคัญทางการศึกษา จึงมีพระราชดำาริให้จัด ตั้ง โรงเรียนพระดาบส ขึ้น เป็นเสมือน “โรงเรียนฝึกอาชีพของพระราชา”

และเพื่อมอบโอกาสที่ 2 ให้แก่ ผู้ที่แสวงหาโอกาสแต่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ ให้ได้เข้ามาร่ำาเรียนวิชาชีพ โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) จึง มุ่งสนับสนุนมูลนิธิพระดาบสโดย มอบเงินสมทบทุนจากผู้ใช้บริการ น้ำามัน ณ สถานีบริการน้ำามันพีทีทั่วประเทศ มาตลอด 3 ปี และต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และใน ปีนี้ได้ขยายโอกาสให้ศิษย์พระดาบสได้ฝึกฝน ทักษะและทำางานจริงนอกเหนือจากการฝึก วิชาในห้องเรียน ด้วยการให้ศิษย์พระดาบส ร่วมทำาเฟอร์นิเจอร์ให้กับร้านกาแฟพันธุ์ไทย ณ สถานีบริการน้ำามันพีที จังหวัดนครปฐม นายนรากร ขุนณรงค์ ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนพระดาบส กล่าวว่า อาชีพช่างจำาเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อทำาให้เกิดความ ชำานาญ เด็ก ๆ จึงต้องการพื้นที่ฝึกฝนในสนามจริง การเปิดโอกาสให้ นักเรียนได้ทำาเฟอร์นิเจอร์ให้ร้านกาแฟพันธุ์ไทยครั้งนี้ เป็นเหมือนสนาม ฝึกงานจริงของนักเรียน แม้ว่าการทำาเฟอร์นิเจอร์จะเน้นนักเรียนช่างไม้เป็น หลัก แต่นักเรียนในสาขาวิชาอื่นก็มีส่วนช่วยด้วยเพื่อฝึกทักษะช่างไม้พื้นฐาน และแม้มีอุปสรรคบ้างในเรื่องเวลาเพราะต้องทำางานช่วงนอกเวลาเรียนเท่านั้น แต่เมื่อได้เห็นผลงานและได้รับการตอบรับที่ดีก็จะสร้างความภูมิใจให้กับ นักเรียน อาจารย์บุญล้ำา ภูกองชัย อาจารย์หัวหน้าศูนย์ช่างไม้ โรงเรียนพระ ดาบส ผู้ควบคุมโครงการนี้ กล่าวว่า โครงการนี้ทำาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทำางาน จริง และหากได้ฝึกฝนเพิ่มเติมจนเชี่ยวชาญ ก็สามารถนำาไปเป็นอาชีพหรือเปิด กิจการของตนเองในอนาคต ทั้งนี้แนวทางในการสอนนักเรียนพระดาบส ได้น้อมนำา เอาพระจริยวัตรในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงทำาเป็นแบบอย่างในเรื่องการใช้ของให้ คุ้มค่าที่สุด ส่วนตัวจึงสอนนักเรียนให้ใช้ทรัพยากรไม้อย่างรู้คุณค่าอยู่เสมอ บาง ชิ้นงานอาจจะเหลือเศษไม้เล็ก ๆ แต่ก็ยังสามารถเก็บไว้ใช้กับงานอื่นได้ เพราะไม้ คือทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถปลูกทดแทนได้ในเวลาอันสั้น ฉะนั้นเราต้องใช้ ไม้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ไม่ใช้ไม้อย่างทิ้งขว้าง

ด้าน นายนรากร ขุนณรงค์ ตัวแทนนักเรียนสาขาวิชาช่างไม้จากจังหวัด สุพรรณบุรี กล่าวเสริมว่า หลังจากที่ได้รับโอกาสให้ทำาเฟอร์นิเจอร์ในครั้งนี้ ทำาให้ ได้ฝึกฝนทักษะหลายอย่างตั้งแต่การถอดแบบ อ่านแบบ สร้าง ฝึกใช้เครื่องมือ ประกอบ เก็บงาน และทำางานเป็นทีมกับเพื่อน ๆ ที่สำาคัญรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็น ผลงานที่ตนเองตั้งใจทำา ได้ถูกใช้งานในร้านกาแฟพันธุ์ไทยจริง ๆ ทั้งยังได้ค่าจ้าง ด้วย ซึ่งการได้รับโอกาสในครั้งนี้เปรียบเสมือนการได้ลงสนามทดลองชีวิตช่าง และ หลังจากเรียนจบแล้วตั้งใจจะเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์และรายได้จากการเป็น ลูกจ้าง ก่อนจะไปเปิดร้านที่บ้านเกิด อีกทั้งตั้งใจที่จะนำาความรู้ไปถ่ายทอดให้คนใน ชุมชนเพื่อให้มีทักษะช่างไม้ในการสร้างหรือซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านได้ ด้วยตนเอง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.