ศิลปินไทยบินลัดฟ้าโชว์ต่างชาติ

Daily News Thailand - - T55nzon5 -

“จมปลักรอโผล่พ้น 2” ธ ผลงานได้สื่อให้เห็นถึงภาพสะท้อนการ ควบคุมจิตให้อยู่เหนือสภาวะของกิเลสที่ครอบงำา ถ้า เรานำาจิตให้อยู่เหนือกิเลสเหล่านี้ได้ ก็จะประสบกับ ความสุขที่แท้จริง เปรียบเช่นดั่งบัวที่โผล่พ้นนำ้าแล้ว ผลงานที่นำาเสนอผ่านแนวคิดการหลุดพ้นจากความ ทุกข์ ตามหลักพุทธศาสนา ด้วยเทคนิคสีนำ้ามันบน ผ้าใบ ของ นายจงจิตร มูลมาตย์ สามารถคว้า รางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินอาชีพ จาก การ ประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำาปี 2559 และได้ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน UOBธSouth51stธูs91n ธ P19nt9ngธofธth5ธY51rธ ณ ประเทศสิงคโปร์

เพิ่งเสร็จสิ้นไปหมาด ๆ กับการมอบรางวัล การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำาปี 2559 โดย นายปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยู โอบี จำากัด ( มหาชน) กล่าวว่า UOB Painting of the Year จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2525 ใน ประเทศสิงคโปร์ ตลอดระยะเวลา 34 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งเสริมผลงานจิตรกรรมจากฝีมือศิลปินอันทรง คุณค่า นับเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุด ของภูมิภาคอาเซียน ก่อนจะขยายมาในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยปีนี้มุ่งเน้นให้ศิลปินให้ความ สำาคัญของอารมณ์และความรู้สึกในศิลปะ โดย เฉพาะพลังของศิลปะในการกระตุ้นอารมณ์และ ความรู้สึกของผู้ชม อันจะยกระดับจิตวิญญาณของ มนุษย์ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มความชื่นชมใน งานศิลปะ

สำาหรับผลการประกวดรางวัลประเภท ศิลปินอาชีพ ในระดับเหรียญทองได้แก่ ผลงาน “ท่วงทำานองของชีวิต” ของ นายสุเทพ เส็นคง , เหรียญเงินได้แก่ ผลงาน “ไหม้ รัก 2” ของ นาย ณัฐิวุฒิ พวงพี และเหรียญทองแดงได้แก่ ผลงาน “อาหารพื้นบ้าน” ของ นายปกรณ์ภัทร์ จันทะธ ไข่สร

ส่วนประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น ผู้ ชนะเลิศได้แก่ ผลงาน “ผลกระทบ บริโภค” ของ นายเกษศักดา วิมลทรง โดยภาพสื่อให้เห็นถึงการ บริโภคในชีวิตประจำาวันของมนุษย์ ล้วนมีส่วน เกี่ยวข้องกับพลาสติกทั้งทางตรงและทางอ้อม อัน ส่งผลกระทบอย่างมากมาย รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ผลงาน “มูลมัง หมายเลข 1” ของ นาย นายจงจิตร มูลมาตย์ และผลงาน รัตน ไวยะราบุตร” เหรียญเงินได้แก่ ผลงาน “บ้านคนใต้” ของ นายธนพล ขวัญทองยิ้ม และ กั บ นายเกษศักดา วิมลทรง และผลงาน

พันธ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.