‘TUBBYBOT’ หุ่นยนต์สุนัขรปภ. สนองนโยบายรับวิถีชีวิตยุค 4.0

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร - นภาพร พานิชชาติ napapornp@dailynews.co.thnapa

นายปวเรศ มานุวงศ์, นางสาวอภิชญา ปัญญา า บารมี นางสาวสุวิมล เหรียญตระกูลชัย น ขอ ง พก�ร ้ วิจัยใช้เวลาคิดค้นและพัฒนาหุ่นยนต์ทับบี้ บอตเป็นเวลา 4 เดือน” อภิชญ� ส�วน้อยหนึ่งในทีมวิจัย กล่�ว ว่� วว่� หุ่นยนต์ทับบี้บอตประกอบไปด้วย โครงสร้�ง ภ� ภ�ยนอก ทำ�ดว้ย Fiber Glass มีคุณสมบัติน้ำ�หนัก เบ� แ และกันน้ำ� ส่วนภ�ยในหุ่นเป็นอุปกรณ์ Industrial Autoom Automation (IA) ที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กภ�คเอกชน บริษัท เดลต้� อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�ก ดั (มห�ชน) โดยภ�ยในหุ่นยนต์ประกอบด้วยโครงสร้�งเหล็ก รงสรร้�งเหลล็ก ทั้งหมด มอเตอร์ servo คอมพิวเตอร์ PLC, HMI ส่วน หัวของหุ่นยนต์ส�ม�รถถอดออกได้ มีกล้อง เร�เตอร์ ร�เตอร์ คอมพิวเตอร์ และลำ�โพง ด้�นหลังหุ่นยนต์มีฝ�เปิดออกได้ ปิดออกได้ จะมีหน้�จอ HMI ตัวควบคุม ส�ยช�รจ์แบตเตอรี่ ส่วนแหล่งพลังง�นม� จ�กแบตเตอรี่ตะกั่ว ส�ม�รถทำ�ง�นได้น�น 3 ชม. โดยใช้เวล�ช�รจ์เต็ม 1 ชม. ขณะที่สุวิมล อีกหนึ่งนักศึกษ�ในทีมวิจัย กล่�วเพิ่มเติมว่� ก�ร ออกแบบรูปลักษณ์หุ่นยนต์ทับบี้บอตที่เป็นรูปสุนัข เพร�ะอย�กให้ดูเป็น มิตร น่�รกั ส�ม�รถใช้ง�นได้หล�กหล�ย นอกจ�กเวล�กล�งคืนจะเป็น หุ่นยนต์รักษ�คว�มปลอดภัยแล้ว ในตอนกล�งวันเร�ส�ม�รถใช้เป็น หุ่นยนต์ เพื่อต้อนรับผู้ที่ม�เยี่ยมบ้�นหรือบริษัทได้ สำ�หรับฟังก์ชั่นก�รรักษ� คว�มปลอดภัคว คว�มปลอดภัยนั้น ทับบี้บอตจะขับเคลื่อนด้วยล้อ ส�ม�รถ เดิ เดินแบบอัตโนมัติและแบบบังคับด้วยมือผ่�นอินเทอร์เน็ตนแบบอัตโ ได้ โดยลงโ โดยลงโปรแกรมเพื่อเดินล�ดตะเวนไปต�มเส้นท�ง ขอ ของบ้�นพักหรืออ�ค�รสำ�นกัง�นที่กำ�หนดไว้งบ้�นพั “ใ “ในอน�คตจะพัฒน�ต่อยอดใช้ในก�รดูแลผู้ สู สูงอ�ยได้ด้วยงอ�ยไดไุ ุ เร�ส�ม�รถปรับโปรแกรมจ�กก�ร ตรวจสอ ตรวจสอบคนแปลกหน้� พัฒน�ม�เป็นเพื่อนดูแลผู้ สูงอ�ยุยใสูงอ�ย ุในย�มที่บุตรหล�นไปทำ�ง�นหรือไม่อยู่บ้�น เมื่อเก เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหกล้มหรือเจ็บป่วยก็ส�ม�รถ คว ควบคุมด้วยรีโมตให้หุ่นยนต์ไปตรวจสอบได้ ต ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลไปยังญ�ตพี่ิน้องและ ส สถ�นพย�บ�ลได้ด้วย” จากนี้ไป หุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทใน ชีวิตประจำาวันของเรามากขึ้นชี วิ ต ทั้งนี้ก็เพื่อความ สะ สะดวกสบายและความปลอดภัยของมนุษย์ะด นั่น นั่นเอง!!.เ

นโลกยุคดิจิตอลปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนยก ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.