จุดหมาย 4.0

Daily News Thailand - - การเมือง -

รัฐบาลประกาศแนวทางขับเคลื่อนประเทศสู่

ความทันสมัย ไทยแลนด์ 4.0 นับตั้งแต่กลางปี 2559 กา�หนดให้มี โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอซีทีที่ทันสมัย เพื่อ เปลี่ยนสถานะจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศที่มีราย ได้สูง ปฏิรูปสิ่งเดิมอย่างเป็นรูปธรรมสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยืน อยู่บนลา�แข้งตัวเองผ่านเทคโนโลยี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยกันผลักดันแนวทางดังกล่าว

ทิศทางการขับเคลื่อนดังกล่าว ได้การขานรับจาก

ผู้ประกอบการเอกชน โดยหอการค้าไทยได้จัดสัมมนาหอการค้าทั่ว ประเทศครั้งที่ 34 ช่วงวันที่ 25-27 พ.ย. มีหอการค้าจังหวัด ตัวแทน จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 800 คน และได้จัดท า�ปฏิญญาอยุธยา รวบรวมเป็นสมุดปกขาว รายงานสรุป และส่งมอบให้นายสมคิด จาตุศรี พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นา�ไปประกอบการพิจารณาด า�เนินการแก้ไข ในข้อเสนอที่มี

ข้อเสนอหนึ่ง จะเน้นสินค้าหรือบริการที่มีศักยภาพ

เป็นเรือธงในการผลักดันเศรษฐกิจแต่ละภาคหรือโปรดักส์แชมเปี้ยน เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2560ให้มีอัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม(จีดีพี)ใกล้เคียง 4.0หรือเติบโตให้ได้ 0.4-0.7โดยนาย อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่าโลกเปลี่ยนไปมากทั้งเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค รูป แบบการค้าเปลี่ยนไปใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่จ า�เป็นต้องมีหน้าร้าน คาดว่า ในปี 2563 หลายประเทศจะมีต �า แหน่งงานหายไป 7 ล้าน ต า� แหน่ง การค้าออนไลน์จะมีบทบาท ภาคธุรกิจจึงต้องปรับตัว แม้ ประเทศไทยกา�หนดแนวทาง4.0 แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการนา�นวัตกรรม ไปใช้น้อย จึงอยากเห็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง

การประชุมครั้งนี้มีการคาดหมายว่าอีก 9 ปีข้าง

หน้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงส �าคัญ การใช้หุ่นยนต์ในบ้านมีมาก ขึ้น การแลกเปลี่ยนเงินตราจะเกิดขึ้นบนโทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ไร้คนขับจะมาถึง แสดงว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมมีบทบาทมากขึ้น ดังนี้ เมื่อรัฐก �าหนดแนวทางขับเคลื่อนแล้ว ภาคเอกชนก็ขานรับ รัฐจึงมีหน้าที่ต้องส่งเสริมเพิ่มการลงทุนอย่างจริงจัง กิจกรรม การ จัดการ การแก้ปัญหาที่ใช้คนมากกว่าเทคโนโลยี เช่นการใช้ต �ารวจ ยืนโบกรถจัดการจราจรควรเปลี่ยนแปลงเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา ใช้ได้แล้ว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.