Ň เปิดภาพพระเมรุมาศ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ด้านนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรม ศิลปากร กล่าวถึงการออกแบบพระเมรุมาศว่า ครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่กว่างานพระราชพิธีที่ผ่าน มาทั้ง 4 งาน โดยพระเมรุมาศ ทรงยอดบุษบก สูง 50.49 เมตร มีชั้นกลอน 7 ชั้น มีฐานกว้าง ด้านละ 60 เมตร มีบันไดทั้ง 4 ด้าน ฐานยกพื้น สูง มี 3 ชั้นนับรวมได้ 9 ยอด โดยองค์หลักที่อยู่ กึ่งกลางหมายถึง เขาพระสุเมรุ ขณะที่อีก 8 มณฑป หมายถึง เขาสัตตบริภัณฑ์ ตามคติเรื่อง ของระบบจักรวาลรวมถึงมีอาคารประกอบ ต่าง ๆ ทั้งพระที่นั่งทรงธรรมที่เป็นอาคารชั้น เดียวยกสูงขนาดกว้าง 44.50 เมตร ยาว 155 เมตรตั้งอยู่กึ่งกลางด้านทิศตะวันตกของพระ เมรุมาศสำาหรับเป็นที่ประทับและบำาเพ็ญพระ ราชกุศล ในการพระราชพิธีและเป็นที่นั่งสำาหรับ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้า ประมาณ 2,800 ที่นั่ง

ขณะที่ในส่วนของลวดลายประกอบไม่ ว่าจะเป็นชั้นฐานหรือประติมากรรม ที่ประกอบ พระเมรุมาศทั้งหมดจะสะท้อนระบบจักรวาล เรื่องเขาพระสุเมรุประกอบด้วยชั้นครุฑ ชั้น เทพเทวดา รวมไปถึงสัตว์หิมพานต์ และที่ สำาคัญ เสาโครงเดิมที่สร้างเป็นเสาหงส์นั้น จะเปลี่ยนเป็นเสาที่ใช้แบบครุฑทั้งหมด ส่วน การสร้างพระโกศจันทน์ ออกแบบลายเส้น เรียบร้อยแล้วเป็นไปตามโบราณราชประเพณี ทุกประการ ขณะที่การสร้างพระโกศทองคำา พระบรมอัฐิ มี 6 พระโกศ ประกอบด้วย พระ โกศหลัก 1 พระโกศ พระโกศรอง 5 พระโกศ อยู่ในระหว่างการออกแบบและจะนำากราบ บังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารีเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป จังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระ ธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำาหรับโครงการนี้ คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.- 6 ธ.ค. มีประชาชนจากทั้ง 12 อำาเภอ สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ทั้ง สิ้น 116 ราย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.