เพราะก่อนหน้านี้เมื่อป่วย ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล สระบุรี ซึ่งในแต่ละวันมีปริมาณ คนไข้หนาแน่นมาก จา�เป็นต้อง ไปเข้าคิวรอตั้งแต่เช้า กว่าจะ ได้ตรวจก็ช่วงบ่าย ทั้งโรงพยา บาลสาขาของเทศบาลฯ อยู่ใน ย่านชุมชน ผู้ป่วยหรือผู้สูงวัย สามารถเดินทางมาพบแพทย์ได้ ด้ว

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาล สระบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองสระบุรี เปิด “คลินิกหมอครอบครัว” ซึ่งเครือข่ายโรง พยาบาลสระบุรี ได้จัดแพทย์ พยาบาล พร้อม อุปกรณ์การแพทย์ ให้บริการผู้ป่วย ทุกคน ทุก ที่ ทุกอย่าง ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีทางการ แพทย์ในเขตชุมชนเมืองสระบุรี เพื่อแบ่งเบา ภาระคนไข้จากโรงพยาบาลสระบุรี ที่นับวันผู้ ป่วยเกินกา�ลังแพทย์ พยาบาล และบางครั้งล้น โรงพยาบาลเกือบทุกวัน

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้อา�นวยการ โรงพยาบาลสระบุรี เปิดเผยว่า การเปิดคลินิก หมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลสระบุรี ได้ เน้นให้ความส�าคัญกับการปฏิรูประบบการ บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวช ศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่ เหมาะสม ให้ประชาชนได้มีการดูแลสุขภาพของ ตนเองก่อนเจ็บป่วย และสามารถดูแลตนเองเบื้อง ต้นกรณีเจ็บป่วยได้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการ พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิมาตั้งแต่ปี 2531 จน ก่อให้เกิดศูนย์สุขภาพชุมชนที่ให้บริการอย่างต่อ เนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้มีการปรับระบบบริหารจัด การบริการสุขภาพให้เป็นรูปแบบกลุ่มหน่วย บริการปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากทีมหมอ ครอบครัว ที่กา�หนดให้ Primary Care Cluster โดย1Cluster ประกอบด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว 3 ทีม ดูแลรับผิดชอบประชากร ประมาณ 30,000 คน จัดให้มีบริการเป็นประจา� บริการอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงจากบ้าน ครอบครัว ชุมชน ไปยังหน่วยบริการทุกระดับ

ผู้อา�นวยการโรงพยาบาลสระบุรี เปิดเผย อีกว่า การเปิดโครงการคลินิกหมอครอบครัวจะ สามารถทา�ให้การดา�เนินงานพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิของประเทศไทยมีศักยภาพที่เข้มแข็ง และเกิดการขยายโครงการที่ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด มีทีมหมอครอบครัวซึ่งมีคุณภาพสามารถ ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ แบบ ให้บริการได้ทุกมิติ ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยมีทีมงานดา�เนินงานในรูปแบบของทีม “สห สาขาวิชาชีพ” ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลเวช ปฏิบัติ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงาน สาธารณสุขชุมชน นักกายภาพบา�บัด ทันตาภิบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และแพทย์แผนไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น ๆ ที่รับผิด ชอบประชาชน และพื้นที่ชัดเจนสามารถดูแล ประชากรที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ให้บริการ “ทกคน “ทุกคน ทุกที่ ทกที่ ทุกอย่าง ทกอย่าง ทุกเวลาด้วย ทกเวลาด้วย เทคโนโลยี” ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความ เป็นอยู่ของประชาชน สา�หรับโรงพยาบาลได้ ดา�เนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยได้ พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลเทศบาล เมืองสระบุรี สาขาโรงพยาบาลสระบุรี และ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (การเคหะ1)

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจ ราชการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอชื่นชมผู้บริหาร โรง พยาบาลสระบุรี ที่มีวิสัยทัศน์การบริหารสนอง ในนโยบายได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการแบ่ง เบาภาระการบา�บดัรักษาผู้ป่วยที่ไปใช้บริการ โรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้กลุ่ม อสม. เป็นแนวร่วมด้วยช่วย กันสอดส่องดูแลผู้ป่วยในชุมชน

ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เปิด เผยว่า นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการที่ โรงพยาบาลสระบุรี ได้ เปิดโรงพยาบาลสาขา ร่วมกับ เทศบาลเมืองสระบุรี เพราะ เป็นการอา�นวยความสะดวกให้ กับพี่น้องประชาชนในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี เพราะก่อนหน้านี้เมื่อป่วย ไข้ต้องไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลสระบุรี ซึ่ง ในแต่ละวันมีปริมาณคนไข้หนาแน่นมาก จา�เป็นต้องไปเข้าคิวรอตั้งแต่เช้า กว่าจะได้ตรวจ เป็นช่วงบ่าย อีกทั้งโรงพยาบาลสาขาของเทศ บาลฯ อยู่ในย่านชุมชน ผู้ป่วย หรือผู้สูงวัย สามารถเดินทางมาพบแพทย์ได้ด้วยตนเอง โดย ไม่ต้องให้บุตรหลาน ช่วยเหลือน�าส่งอีกทั้ง จ �า นวนคนไข้ก็น้อยกว่าที่โรงพยาบาลใหญ่ (สระบุรี) มาตรวจช่วงเช้า ก่อนเที่ยงก็ได้พบ แพทย์รับยากลับบ้านได้ ดังนั้น ใคร่ขอเชิญชวน พ่อ-แม่พี่น้องชาวเมืองสระบุรี เมื่อเจ็บไข้โปรด ไปพบแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลสาขาของสระบุรี ได้ทั้งสองแห่ง สะดวก รวดเร็ว แพทย์ พยาบาล มาตรฐานเดียวกัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.