อาหารการกินของสิงคโปร์ ตอนที่ ๘

Daily News Thailand - - การศึกษา -

ในปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไป ชีวิตที่เรียบ ง่ายอาจทำาให้ประเพณีดั้งเดิมบนโต๊ะอาหารของ ชาวจีนในสิงคโปร์ลดความเข้มข้นลงไปบ้าง แต่ สิ่งสำาคัญอันเป็นหลักใหญ่ของพิธีรีตองและ มารยาทในการรับประทานอาหารของชาวจีนใน สิงคโปร์ก็ยังยึดถืออยู่เหมือนเดิม

ชาวจีนในสิงคโปร์รับประทานอาหารบน โต๊ะกลม เพราะถือว่าความกลมเป็นสิริมงคล อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารคือช้อนและ ตะเกียบที่ต้องใช้คู่กัน มือซ้ายถือช้อนมือขวาถือ ตะเกียบ และจะไม่ใช้มือหยิบอาหาร การตักหรือ คีบอาหารต้องใช้ตะเกียบกลางและช้อนกลาง เท่านั้น การใช้ตะเกียบคีบอาหาร หากไม่ถนัด อาจ ใช้ช้อนช่วยได้ และไม่ควรเอื้อมมือข้ามไปตัก อาหารที่อยู่ไกล เมื่อใช้ช้อนตักนำ้าแกงไม่ควรคน นำ้าแกงไปมา หากนำ้าแกงร้อนมากไม่ควรเป่าก่อน รับประทาน แต่ควรปล่อยไว้ให้เย็นแล้วจึงซดจาก ขอบช้อนแบบไม่มีเสียงดัง

นอกจากนี้ชาวสิงคโปร์ ไม่นิยมใช้ ตะเกียบพุ้ยข้าวจากชามเข้าปาก แต่จะใช้ช้อนตัก ข้าวในชามแล้วใช้ตะเกียบพุ้ยจากช้อน แม้จะรับ ประทานข้าวต้มก็ทำาเช่นเดียวกัน เมื่อไม่ใช้ช้อน ควรวางช้อนไว้ที่ชามของตนเองหรือที่วางช้อน ส่วนตะเกียบเมื่อไม่ได้ใช้ก็ไม่ควรปักไว้ในชาม ข้าว เพราะถือว่าเป็นการวางแบบเซ่นผี ควรวาง ตะเกียบไว้บนที่วางตะเกียบหรือขอบถ้วยเครื่อง ปรุงรสก็ได้

รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำาคัญกับอาหาร สุขภาพมากที่สุด โดยสนับสนุนและรณรงค์ ให้ทุกครัวเรือนลดเค็มลดหวาน เน้นอาหาร ปลอดสารพิษ และเน้นการใช้นำ้ามันปรุงอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รัฐบาลได้วางแผน การรณรงค์เกี่ยวกับอาหารสุขภาพไว้อย่าง เป็นระบบ มีการตั้งกรมสร้างเสริมสุขภาพ (

กรมนี้มีหน้าที่รับผิด ชอบดูแลเรื่องอาหารการกินของประชาชนใน ประเทศโดยเฉพาะ มีการตั้งกฎอย่างเข้มงวดกับ สินค้าประเภทอาหารที่นำาเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอาหาร สุขภาพที่ดีที่สุดในโลก อาหารการกินทุกชนิดแม้ กระทั่งนำ้าและอากาศล้วนมีความปลอดภัยและ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากถึงร้อยละ ๙๙.

พรพรรณ จันทโรนานนท์ เขียน ชลธิชา สุดมุข สรุป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.