พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

นสพ. ฉบับประจำ�วนัพุธที่ 30 พฤศจิก�ยน 2559 ณ เวล�นีป้ระช�ชนช�วไทยคงรับทร�บข่�วส�ร

เป็นคว�มร่มเย็นแห่งมวลหมู่พสกนิกรไทย …..... ... เสด็จฯทรงเปิดก�ร ประชุมวิช�ก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 42 หัวข้อ ศ�สตร์แห่งแผ่นดิน สู่นวัตกรรม เพื่ออน�คตที่ยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ฯ ล�ดพร้�ว เวล� 09.00 น. และเวล� 15.00 น. เสด็จฯทรงเปิด ธ ณ วิทย�ลยัเพ�ะช่�ง ….....

เสด็จทรงเปิด และ นิทรรศก�รผลง�นภ�พถ่�ยศิลปินนักถ่�ยภ�พไทย ณ ศูนย์ฯไบเทค บ�งน� เวล� 10.30 น. …..... ... วันเวล�ผ�่นไปประช�ชนใต้ร่ม พระบ�รมีก็ยิ่งหลั่งไหลขอโอก�สสำ�คัญในชีวิต ถว�ยสักก�ระ เบื้องหน้�พระบรมโกศ

วันเส�รที่์ผ่�นม�ท�ำสถิติสูงสุด 45,259 คน โดยมีผู้ม� ที่ท้องสน�มหลวง,รอบพระบรม มห�ร�ชวังเมื่อวันอ�ทติย์ 144,073 คน เป็นสถิติใหม่เช่นกัน….... ธ 1-2 ธ.ค.งดถว�ยสักก�ระเนื่องจ�ก มี 50 วัน ถว�ยพระบรมศพ... สุดสัปด�หส์น�มหลวงรับง�นหนักสุด ครับ นอกจ�กจัดคิวตรวจง�นกระทรวง

เดินส�ยเข้�ห�ประช�ชนถี่ขึ้นวันก่อนไปเชียงร�ยเปิดศูนย์ปลอด ขยะ ไปตำ�ข�้วโม่ข้�ว... ไม่ใช่ห�เสียงเลือกตั้งจริงๆคือห� เพื่อรัฐบ�ลทำ�ง�นบรรลุเป้�หม�ย …..... อีกง�นเข้�ห�,เข้�ถงึ! เริ่ม พรุ่งนี้ แจกเงินผู้มีร�ยได้น้อย 5.4 ล้�นคนร�ยละ 1,500-3,000 บ�ททยอยเข้�บญัชีจนถึง 30 ธ.ค. ...ผู้ลงทะเบียนกับ กระทรวงมห�ดไทยไว้ห�กตกหล่น ก็รีบแจ้งเพิ่มเติม ก่อนเสียสิทธิ …..... ธ เป็นห่วงที่กระทรวงก�รคลังของ

ให้ประช�ชนตรวจสอบเงินเข้�หรือยังผ่�น เว็บไซต์ที่จัดรองรับ... กลุ่มเป้�หม�ยร�ยได้น้อยจะซักกี่คนเข้�ถึง อินเทอร์เน็ต ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกช่อง ท�งอื่นเพิ่มเติม …..... และชวนเชิญพี่น้องติดต�มก�รเปิดให้

มห�ดไทยเปิดเป็นช่วงๆเพื่อ รับคว�ม ช่วยเหลือสวัสดิก�รของรัฐ... อน�คตน่�จะมอบ ธ เจ�ะจงชื่อให้ใช้บริก�รรถเมล์,รถไฟหรืออื่นๆฟรี เพื่อรัฐดูแลถูกคน แทนเปิดฟรีแบบใครๆก็ใช้ได้ไม่จำ�กดัฐ�นะ …..... ... แทบไม่ต้องลุ้น วันนี้สำ�นกัง�นอัยก�รนัด ม�รบั ทร�บผลก�รสั่งคดีสมคบฟอกเงิน,รับของโจร... ที่สำ�คญั อยู่ไหนไม่รู้นับแต่ดีเอสไอบุกวัดพระธรรมก�ยครั้งนั้นหลวงพี่ก็ทำ�ตัว เป็นขอมดำ�ดนิ …..... ง�นเข้�อธิบดี และ รองผบ.ตร. ซึ่งมีหม�ยจับคดีรุก ป่�ทั้งที่ภูเรือ,เลยและที่เข�ใหญ่,โคร�ช... ที่ผ่�นม�ตำ�รวจพย�ย�ม เจรจ�,ส่งสัญญ�ณไปทุกท�งไร้เสียงตอบรับ จึงไม่มีท�งเลือกนอกจ�ก ขอหม�ยค้นจ�กศ�ล …..... ไม่ ปกติ! ที่นั่นว่�งเว้นกิจกรรมกระทั่ง ทีมง�นระดมใหญ่ ศิษย์ ตลอด 24 ชม.แข่งร้�นเซเว่นฯตั้งใจขนม�เป็นแสน สร้�งโล่มนุษย์ …..... ยิ่งเป็นเหตุเป็นผลให้กฎหม�ย จัดก�รกับ ข้อ 1 นำ�ผทีู่้เจ้�หน้�ทมีี่หลักฐ�นกระทำ� คว�มผิดเข้�สกู่ระบวนก�รยุติธรรม ข้อ 2 ปลดปล่อยผู้งมง�ยหลงผิด

…..... ... ย้อนไป 4 ปีที่แล้ว ไทยกระดี๊กระด๊�จะ เสนอตัวจัดแข่งขันรถสูตรหนึ่ง ... จำ�ได้ เป็น ผู้หนึ่งไม่เห็นด้วย ลงทุนสูงขณะที่คว�มพร้อมของเร�นอ้ย จะกระตุ้น ท่องเที่ยวก็ไม่จำ�เป็นเร�มขีองดี …..... ธ นับว่�เฮงที่ล่มป�กอ่�ว อะไรรู้ไหม? มห�อ�ำน�จย�นยนต์ ธ ขอยกเลิกเจ้�ภ�พตั้งแต่ปีหน้� ร�ยต่อไป หลังสิ้นสุดสัญญ� ปี 2018 เชื่อว่� ก็เตรียมถอย …..... ... สัปด�หนี้์กรธ. ปิดจ๊อบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ดว้ยคณะ กก.ก�รเลือกตั้งและว่�ดว้ยพรรคก�รเมือง... เท่�ทสัี่มผัสครั้งนี้มีกติก�ใหม่ๆ

…..... คิวต่อไปพ.ร.บ.ก�รเลือกตั้งส.ส.และก�รได้ม�ของส.ว. ครบ 4 ฉบับ ก็พร้อมเปิดคูห�ก�บตัร... ได้ยินรองฯ ยืนกร�นเปิดไฟแดงห้�มประชุมพรรค

ก็ขอร่วมร้องแรกแหกกระเชอกับฝ่�ยก�รเมือง …..... คสช. ยังควบคุมกติก�ถอืกฎเหล็กในมือ... ปลดล็อกก�รเมืองเร็วผู้ได้ประโยชน์คือ มีเวล�ทบทวน ก�รเมืองรุ่นเก่� …..... ... วันสุดท้�ยแล้วเทศก�ลวัน ขอบคุณพระเจ้� ชวนชิม จ�กมณเฑียร เบเกอรี่ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ …..... วันนี้ถึง 3 ธ.ค. เชิญเที่ยวง�นมหกรรมอ�รยสถ�ปัตย์ธ

ชมสินค้�เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอ�ยุ ผู้พักฟื้นสุขภ�พ ผู้พิก�ร ที่อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี …..... 10.00 น. เป็นต้นไป แคนนอน ม�รเก็์ตติ้ง(ไทยแลนด์) จัดนิทรรศก�ร

น้อมรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณ ที่บูธแคนนอน ในง�นโฟโตแฟร์ ศูนย์ฯ ไบเทค ….... 13.00 น. เปิดง�น “” เชิด ชูพระอัจฉริยภ�พท�งดนตรี ที่ศูนย์ก�รค้�บลูพอร์ต หัวหิน …..... 16.30 น. โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ดไทย จัดพิธีจุดเทียนถว�ยร�ชสดุดี โดย นำ� บคุล�กร นิสิตแพทย์ ประช�ชนทั่วไป ศิลปินนักแสดง ร่วมจุดเทียนสีข�วแปรอักษรหม�ยเลข ๙ ณ ล�นหน้�พระบรมร�ช�นสุ�วรีย์ รัชก�ลที่ 6 สวนลุมพินี ….... สวดศพ

ศ�ล�เจ้�จอม วัดธ�ตทุอง ….... แนะนำ�หนังสือ... กระซิบจ�กผนัง แปลโดยพลอย โจนส์, นวนิย�ย `

พร้อมบริการ เพ็ชร ชั้นเจริญ เป็นประธานเปิด “มิราเคิล โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ” ในเครือ มิรา เคิล กรุ๊ป ที่อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง อย่างเป็นทางการ ให้ ดร.อัศวิน อิงคะกุล โดยมี อนัคพล อิงคะกุล ศักด์ิชัย อรุณรักถาวร และ วิสิฏฐ์ บาลี ร่วมงาน

นิทรรศการศิลปะ รวิศรา จิราธิวัฒน์ และ ภากมล รัตตเสรี เปิดงานนิรันดร์ en me moire (อองเมมัวร์) นิทรรศการผลงานศิลปะน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ฌาน ชานนท์ อุรชา จักรคชาพล ร่วมงาน ที่เซน

บำาเพ็ญกุศล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีบำาเพ็ญกุศล “ชาวปทุมวันทำาดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยมี ชฎาทิพ จูตระกูล มรกต สนิทธางกูร รศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ ร่วมพิธี

มงคลสมรส กิตติพันธ์ เหตระกูล ผอ.ฝ่ายจัดจำาหน่ายและการตลาดเดลินิวส์ ร่วมยินดีพิธีมงคล สมรสระหว่าง นิชาภา ธนลาภเจริญ บุตรี ชลาธิป ธนลาภเจริญ-ธัญนันท์ แสงทอง กับ ธน พิพัฒน์ เตชะพันธุกุล บุตร ธงชัย เตชะพันธุกุล-เนธิรินทร์ ลักษณะวิโรจน์ ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค

ถวายเป็นพระราชกุศล น.ท.หญิงพญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธ์ิ วรลักษณ์ ตุลา ภรณ์ และ อัครวรรณ เจริญผล เปิดโครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ รวมพลัง รวมใจ บริจาค โลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่บลูพอร์ต หัวหิน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ไปทรงฟังปาฐกถา “กัลยาณกิต์ิ กิติยากร” ครั้งที่ 30 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ศูนย์ การแพทย์สิริกิต์ิ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.