เรารักพระบรมฯ

Daily News Thailand - - การเมือง - “เขื่อนขันธ์”

29 พฤศจิกายน การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 76/2559 (เป็นพิเศษ) “นายพรเพชร วิชิตชลชัย” ประธาน สนช. ตามที่มีประกาศสา�นักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระ รัชทายาทไว้แล้ว บัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลง พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติ วงศ์ พ.ศ. 2467 แล้ว ครม. จึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และ ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ และให้ประธานรัฐสภา อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป “นายวิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี กระบวนการอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 1. ที่ประชุม ครม. แจ้งเรื่องไปยัง สนช. 2. ประธาน สนช. แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ 3. ประธาน สนช. เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ 4. เมื่อพระองค์ทรงรับ ประธาน สนช. จะแจ้งให้ ประชาชนทราบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทั้งหมดต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โอกาสในการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้สนองพระราชประสงค์ โรงเรียนมัธยม พัชรกิติยาภา จังหวัดนครพนม กา�แพงเพชร สุราษฎร์ธานี โรงเรียน มัธยมสิริวัณณวรี จังหวัดอุดรธานี สงขลา และฉะเชิงเทรา ทรงรับ โรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ พระราชทานคา�แนะนา� โครงการอาชีพอิสระ เพื่อให้เยาวชนใช้ความรู้ประกอบ อาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษา ได้เสด็จพระราชดา�เนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ทรงติด ตามผลการศึกษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต เยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่าง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จ พระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา “โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

“มูลนิธิทุนการ ศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร” มีนักเรียนทุนทั้งหมด 8 รุ่น (สนช.) ยังด้อย เมื่อ คงไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยน า้� พระทัยอันกว้างใหญ่ไพศาล ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย “เรารักพระบรมฯ”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.