28 ธันวาคม พ.ศ.2515 สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศ อดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

.......... ด้�น ก�รศึกษ� ในปี พ.ศ. 2499 สมเด็จพระบรมโอรส�ธริ�ชฯ ทรงสำ�เร็จ ก�รศึกษ�ชนั้ต้นในระดับอนุบ�ล รุ่ นที่ 2 จ�ก เสด็จฯ ไปทรงศึกษ�ตอ่ในระดับประถมศึกษ�ที่

และศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ทโรี่งเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์ เซท ประเทศอังกฤษ หลังจ�กนั้นทรงศึกษ�ตอ่วิช�ทห�รที่โรงเรียนธ คิงส์สกูล ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทรงก�รศึกษ�ตอ่ระดับปริญญ�ตรี ส�ข�อกัษรศ�สตร์ (ด้�นก�รทห�ร) จ�กมห�วทิย�ลยันิวเซ�ทเว์ลส์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อพ.ศ. 2519.......... เมื่อนิวัตประเทศไทยธ ทรงรับร�ชก�รทห�รแล้วทรงศึกษ�ตอ่ที่โรงเรียน เมื่อปี 2520 และทรงเข้� ศกึษ�ในส�ข�นติิศ�สตร์ รุ่ นที่ 2 มห�วทิย�ลยัสุโขทัยธรรม�ธริ�ช ทรงสำ�เร็จก�รศึกษ�นติิศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) เมื่อปี 2525 และทรงได้รับก�รศึกษ� ณ วิทย�ลยัป้องกันร�ชอ�ณ�จกัรแห่งสห ร�ชอ�ณ�จกัร เมื่อปี 2533.......... ด้�น รองน�ยกฯ ด้�นกฎหม�ย กล่�วถึงกระบวนก�ร อัญเชิญขึ้นทรงร�ชย์เป็นพระมห�กษัตริย์ว่�...ต�ม มี 4 ขั้นตอน... 1) ที่ประชุม ครม. แจ้งไปยัง สนช. 2) ประธ�น สนช. แจ้งที่ประชุมให้รับทร�บ 3) ประธ�น สนช. เข้� เฝ้�ฯ เพื่อกร�บบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงร�ชย์ และ 4) เมื่อพระองค์ทรงรับ ประธ�น สนช. จะแจ้งให้ ประช�ชนทร�บ...เมื่อ 4 ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องเรียกพระองค์ว่� สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว จนกว่�จะ มีพิธีพระบรมร�ช�ภเษิก จึงจะเรียกว่� พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว โดยมีพระร�ชอำ�น�จเท่�กนัทุก ประก�ร.......... ต้นสัปด�หที่์ผ่�นม�ท�่นผู้นำ� บิ๊กตู่ เกี่ยวก้อยรองน�ยกฯ ด้�นเศรษฐกิจ

ออกไปตรวจพื้นที่ภ�คเหนือ...ทุกอย่�งเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย........ พื้นที่ ช่วงนี้ อ�ก�ศเย็น มีนักท่องเที่ยวเดินท�งไปชมคว�มง�มต�มธรรมช�ติม�กเป็นพิเศษเหมือนกับทุกปีธ ........ น่�สงัเกตช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวจ�กต่�งประเทศโดยเฉพ�ะ ...เดินท�งเข้�ม�เที่ยว ปีที่ ผ่�นม�...ส่วนหนึ่งเกิดจ�กก�รปร�บปร�ม อย่�งต่อเนื่อง........ แต่น่�แปลกที่

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทัวร์ศูนย์เหรียญกลับยังเปิดทำ�ธรุกิจอย่�งต่อเนื่อง เหมือน เพียงแค่ ...แต่คนทำ�ง�นเหมือนเดิม...แค่นี้เจ้�หน้�ทีก็่ .......... .......... ฉลองมงคลสมรส กับ แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพล�ซ�่ แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เวล� 18.30 น. ..........

ที่วัดตรีทศเทพ ศ�ล� 5 ถึงวันที่ 2 ธ.ค. เวล� 18.00 น. ........

ภูมิใจ ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ชโนดม เพียรกุศล ณัฐภัทร ศิริอังกุล ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา บุญเกียรติ ธรรมเศรษฐ์ และ วิณห์ กุลวิชิต ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำาปี 2559 ที่หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มากคุณค่า เกรียงศักด์ิ ตันติพิภพ และ รศ.ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ จัดงาน “คีตรัตนบรม ราชานุสรณ์ ธ สถิตกลางใจราษฎร์นิรันดร์” โดยมี ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ นพดล ภาคพรต ดร.พีรวัฒน์ ชูเกียรติ พรทิพย์ อัษฎาธร และ สุธาวดี ศิริธนชัย ร่วมงาน ที่ดิ เอ็มควอเทียร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.