สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎ ราชกุมาร สมเด็จพระเจ้า บทบัญญัติของรัฐ

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำ� ประวัติศ�สตร์ไว้ตรงนี้อีกครั้ง...เมื่อวันที่ น�ยกรัฐมนตรี และหัวหน้� ในก�รอัญเชิญ ขึ้นทรงร�ชย์สืบร�ช ต�มขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ใน สันตติวงศ์เป็น รัฐธรรมนูญ.......... ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในก�รดำ�เนินก�รกรณี ของประช�ชนช�วไทย.......... ต�ม ว่�งลง... จึงต้องมีก�ร แห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย ฉบับชั่วคร�ว พ.ศ. 2557 ประกอบ ...ซึ่งมีก�รแต่งตั้งพระรัชท�ย�ทไว้แล้ว.......... จ�ก หมวด 2 ม�ตร� 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย พ.ศ. นั้น ครม. ได้ทำ�หนังสือแจ้งไปยัง หรือ 2550.......... ทั้งนี้ เสด็จขึ้นเป็นพระมห�กษัตริย์ สนช. ...ต่อม� เป็นประธ�นประชุม สนช. เพื่อ แห่งพระบรมร�ชจักรีวงศ์ ต�มกฎมณเฑียรบ�ล ตั้งแต่ พิจ�รณ�ว�ระพิเศษ...และได้แจ้งต่อที่ประชุมต�มที่ได้มี คืนวันที่ 13 ตุล�คม ขึ้น 12 คำ่� เดือน 11 ปีพระพุทธศักร�ช 2559 เรื่อง พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพล ตรงกับปีวอก ที่จุลศักร�ช 1379 มห�ศักร�ช 1938 ในรัชสมัยธ อดุลยเดช มหิตล�ธเบิศรร�ม�ธบิดี จักรีนฤบดินทร สย�มนิทร�ธรัตนโกสินทรศก 235 เป็นวันที่ 1 ปีที่ 1 ของรัชก�ลปัจจุบัน.......... ธ ธิร�ช บรมน�ถบพิตร .......... ได้มี ขออัญเชิญพระร�ชประวัติ ...แจ้ง ต�ม เป็นพระร�ชโอรสพระองค์เดียว ว่�ด้วย แจ้งว่� และ ได้ทรงแต่งตั้ง เสด็จพระร�ชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถ�น พระร�ชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎ�คม พ.ศ. 2495.......... มีพระเชษฐภคินี คือ และพระขนิษฐภคินีสองพระองค์ธ และ .......... เมื่อพระชนม�ยคุรบ 20 พรรษ� พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลยเดช โปรด ให้สถ�ปน� สมเด็จพระเจ้�ลูกย�เธอ เจ้�ฟ้�วชิร�ลงกรณ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ช สย�มมกุฎร�ชกุม�ร เมื่อวันที่ มีพระน�มต�มจ�รกึในพระสุพรรณบัฏว่� บังคมทูลอัญเชิญ

ไทยแลนด์ เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ พล.อ.ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร เป็นประธานเปิดมหกรรม อารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ไทยแลนด์ เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ เอ็กซโป 2016 โดย มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว และ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ร่วมงาน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ปลายทางชีวิต ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ อดีตประธานชมรมแม่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ สุนทร ตันถาวร อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.