‘วันสิ่งแวดล้อม ไทย’

Daily News Thailand - - เกษตร - “ทิด ทางไทย”

“…ได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเขาเดือดร้อนกันทั่ว โลก คือ ความเดือดร้อนที่ทุกคนจะต้องประสบ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้ รู้… เขาบอกว่าเพราะมีสารคาร์บอนไปในอากาศมาก จะทำาให้เหมือน เป็นตู้กระจกครอบ แล้วโลกนี้ก็จะร้อนขึ้น น้ำาแข็งจะละลายลงทะเล รวมทั้งน้ำาในทะเลนั้นจะพองขึ้น เพราะสิ่งของที่ร้อนย่อมมีการพองขึ้น ปริมาตรก็มากขึ้น เมื่อน้ำาพองขึ้นก็จะทำาให้ที่ที่ต่ำา เช่น กรุงเทพฯ ถูก น้ำาทะเลท่วม…” ส่วนหนึ่งของพระราชดำารัส ที่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร มหำภูมิพลอดุลยเดช พระราช ทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 โดยทรงแสดงความห่วงใยต่อ สถานการณ์ปัญหาภาวะ “โลก ร้อน” ซึ่งนับเป็นพระราชดำารัส ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของ ประเทศไทย ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้น ของความร่วมมือระหว่างภาคส่วน ต่าง ๆ ในการดำาเนินงานคุ้มครองสิ่ง แวดล้อมของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน พล.อ.สุรศักดิ์ กำญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม เปิดเผยว่า วันที่4 ธันวาคม ทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” และ วันอำสำสมัครพิทักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้ำนแห่งชำติ ด้วยรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งตลอด ระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย ทั้ง อนุรักษ์น้ำา และป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึง มอบหมายให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อม ไทย” ประจำาปี 2559 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นำยสำกล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง แวดล้อม กล่าวว่า การจัดงานจะดำาเนินการภายใต้แนวคิดหลัก “4 ธันวำคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ รำชัน พระบิดำแห่งกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ง แวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์สำาคัญ คือ เพื่อเทิดพระเกียรติ และยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับประชาชนทุกคน ในการเดินตามรอยเบื้องพระ ยุคลบาท

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่สำาคัญ อาทิ ร่วม ถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งเป็น เวลา 89 วินาที, การจัดแสดงชุด “ร่วมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์รำชัน พระบิดำแห่งกำรอนุรักษ์ วิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก (ก.ช.ภ.จ.พิษณุโลก) เพื่อพิจารณาการใช้ จ่ายเงินทดรองราชการฯ ในการให้ความช่วย เหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัยและ วาตภัย) ด้านการเกษตร ปี 2559 ให้เป็นไป ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ กำาหนด โดยมี นำยฐำนุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็น ประธานการประชุม ...... ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม” นิทรรศการจาก โครงการประกวดโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะเฉลิม พระเกียรติฯ, นิทรรศการความสำาเร็จโครงการรณรงค์ ลดถุงพลาสติก “89 ล้ำนใบ ถวำยพ่อ” โดยผู้เข้าร่วม งานจะได้รับหนังสือพระราชดำารัส : พระบิดาแห่งการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, หนังสือ 9 เรียนรู้ตามคำาพ่อสอน และหนังสือ พระราช ดำารัส 4 ธันวาคม 2532 ผู้สนใจสามารถ ลงทะเบียนได้ที่ www.deqp.go.th โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ในงานยังมีพิธี มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน อาทิ โครงกำรประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษำ 89 ชุมชน ปี 2559, พิธีมอบ ถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงกำรประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษำ 61 โรงเรียน ปี 2559

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยเฉพาะ การเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จะทำาให้เกิด “แรงบันดำลใจ” ให้กับประชาชน ในการ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้านการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม ที่ สำ�คัญ ยังจะเป็นก้ำวสำ�คัญในกำรส่งเสริมบทบำทหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และภำคประชำชน ให้เกิดควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อนำ�ประเทศไปสู่ควำมเป็น “เมืองสิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน” ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไปในอนำคต.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.