ฉลาดซื้อ..

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง - “เขื่อนขันธ์”

ยอม รับตรง ๆ ว่า ยุค “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เป็น นายกรัฐมนตรี และเลือก “นางอภิรดี ตันตราภรณ์” ให้ เข้าท า�หน้าที่ “รมว.พาณิชย์” ไม่มีข่าวคาวด้านลบ เกี่ยวกับใช้งบ ประมาณ ไปแทรกแซงสินค้าเกษตร ในลักษณะที่ส่อทุจริต งานนี้ ต้องชื่นชมด้วยความจริงใจ

อีกทั้ง เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็ผลักดันมาตรการช่วยเหลือ ประชาชน โดย “รมว.พาณิชย์” เน้นย า้�ว่า รัฐบาลได้ให้ความสา�คัญ ในการดูแลค่าครองชีพของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้ แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จึงได้มอบหมาย “กรมการค้าภายใน” ด า�เนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดราย จ่ายของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะ การควบคุมราคาสินค้า ที่จา�เป็นต่อการครองชีพ และ สินค้าที่เป็นวัตถุดิบสา�คัญ ให้มีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อน และลดรายจ่ายของประชาชนอย่างต่อ เนื่อง โดยมีมาตรการดูแลราคาสินค้าเป็นอย่างดี

ที่ต้องยกให้เป็นแบบอย่าง กับหลายหน่วยงานคือ การ น้อมน�าหลักคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามปรัชญาที่ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด�ารัส ชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ให้สามารถ ด�ารงอยู่ได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทาง การพัฒนา ที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง ค�านึงถึงความพอ ประมาณ เรียกว่า เป็นศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับ

นอกจากนี้ “กระทรวงพาณิชย์” ยังได้น�ามาปรับใช้เป็น แนวคิด “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” หวังมุ่งให้ประชาชนรู้จักเลือกซื้อ สินค้าอย่างฉลาดและคุ้มค่า เปรียบเทียบราคาและปริมาณ และใช้ จ่ายอย่างประหยัด โดยยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใช้จ่าย ให้เหมาะสมตามรายได้ของตัวเองและครอบครัว แบ่งเบาภาระค่า ครองชีพ และสร้างทางเลือกให้ประชาชน

โดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าแบบ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” เช่น โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ ซึ่ง ในปีงบประมาณ 2560 มี แผนการจัดงานทั่วประเทศ 1,110 ครั้ง โครงการ ร้านอาหารหนูณิชย์ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการ หาซื้ออาหารปรุงสา�เร็จ ในราคาจานละไม่เกิน 25–35 บาท

ปัจจุบันมีร้านอาหารทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการแล้ว จา�นวน 11,774 ร้าน และได้เพิ่มช่องทางการจา�หน่ายในรูปแบบ “ฟู้ด ทรัค” เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนได้มากขึ้น

ใช้โซเชียลมีเดีย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “ลายแทงของถูก” ให้ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และการส่งเสริมการขายสินค้าของห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้ และแอพพลิเคชั่น “หนูณิชย์” ที่ใช้ในการค้นหา “ร้านอาหาร หนูณิชย์” ได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริม ร้านค้าส่ง-ค้าปลีก เข้าร่วมเป็น สมาชิก “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับผู้ค้า ส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประจา�วนั เพื่อคืนกา�ไรสู่สังคม และ ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน ระยะยาว มีการจ �า หน่ายสินค้าที่ ใช้ในชีวิตประจ �าวันจ �า นวนไม่น้อยกว่า 30 รายการ ในราคาต่�า กว่าท้องตลาด 10% ปัจจุบันมี จา�นวน 135 ร้านค้า 587 สาขา 75 จังหวัด

ดูเหมือนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวคิด “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ในปีนี้มีการปรับรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มากยิ่งขึ้น โดยนา�นักร้องชื่อดัง “แสตมป์” อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข มา ร่วมรณรงค์ฯ พร้อมจัดทา�เพลงและมิวสิกวิดีโอที่มีเนื้อหาทันสมัย

หวังให้ช่วยสร้างความจดจา� และมีการเผยแพร่ในโซเชียล มีเดีย รวมทั้งยังดึงผู้ประกอบการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ รณรงค์ โดยน�าสื่อประชาสัมพันธ์ที่กรมฯ จัดท �า น �าไปเผยแพร่ ในจุดขายสินค้า เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชาชน ในฐานะผู้บริโภค มากยิ่งขึ้น

งานนี้ผมขอเอาใจช่วย “กระทรวงพาณิชย์” หลังจากผลัก ดันมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ และการ รณรงค์แนวคิด “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ซึ่งหากประชาชนนา�ไปใช้ จะช่วยแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ได้แบบยั่งยืนแน่นอน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.