ſ “สุวิทย์”เงินลด 14 ล้านบ.

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ส่วนอดีตรัฐมนตรีที่พ้นตำาแหน่ง และ กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่รวม 8 ราย ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รมว. อุตสาหกรรม และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 207,495,698 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น เงินลงทุน อาทิ กองทุนเปิดอเบอร์ดีน บัวหลวง ธนทวี หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำากัด (มหาชน) หุ้นกู้บริษัททรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น และที่ดินในเขตพระโขนง ป้อมปราบศัตรูพ่าย และ อ.ปากช่อง จ.นครราช สีมา นอกจากนี้ ยังมีห้องชุดบนถนนสุขุมวิท มูลค่า 15,000,000 บาท, นายออมสิน ชีวะ พฤกษ์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 70,548,056 บาท หนี้ สิน 2,148,357 บาท เปรียบเทียบกับกรณีเข้า รับตำาแหน่ง พบว่ามีทรัพย์สินลดลงเล็ก น้อย, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 91,369,285 บาท หนี้สิน 17,957,760 บาท เปรียบเทียบกับกรณีเข้ารับตำาแหน่ง พบว่ามี ทรัพย์สินลดลง 14,710,618 บาท หนี้สินเพิ่ม ขึ้น 9,214,983 บาท, นายพิเชฐ ดุรงค เวโรจน์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 73,856,129 บาท ไม่มีหนี้สิน เปรียบเทียบกับกรณีเข้ารับตำาแหน่ง พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 5,419,264 บาท โดย ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเป็นทรัพย์สินคู่สมรสในส่วน ของเงินฝากและเงินลงทุน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.