ร่างก.ม.คุมสื่อ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

นึกไม่ถึงเหมือนกันว่า ประเทศไทยมา ถึงจุดนี้ได้ยังไง? ทั้งที่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมาก แล้ว ผู้มีอา�นาจกลับยังมีความคิดจะออกกฎหมายฎ มาควบคุม แทรกแซงสื่ออีก ไ เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ประชาชน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.