สะดุด

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สภาพแผ่นคอนกรีตอัดแรง ทางเดินเท้าบริเวณฝั่ง ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนราชวิถี อยู่ในสภาพ ชำารุดอย่างที่เห็น เป็นเหตุให้ประชาชนสัญจรอย่างยาก ลำาบาก โดยเฉพาะช่วงคำ่า แสงสว่างไม่เพียงพอ และหาก ฝนตกลงมานำ้าท่วมขัง ก็ต้องระมัดระวังในการเดิน เพราะ ปัญหานำ้าพุ่งโดนเท้าและขา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.