‘สหกรณ์ปากนา้�’จัดติวเข้มเกษตรกร

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะพัฒนาเป็นต้น แบบเกษตรกรปราดเปรื่อง มีรายได้ไม่ต ่�า กว่า 180,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี เข้าทา�การอบรม ในหลักสูตรที่ใช้ความรู้ ในหัวข้อวิชา การเลี้ยง ปลานิลรวมกับกุ้งขาว โดยวิทยากรจากสา�นกังาน ประมงอา�เภอบางบ่อ หลักการอุดมการณ์ และวิธี การสหกรณ์วิทยากรจากสา�นักงานสหกรณ์จังหวัด สมุทรปราการ การทา�ธุรกิจแบบสหกรณ์ วิทยากร จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี การจัดท �าบัญชีครัวเรือน วิทยากรจากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์� สมุทรปราการ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.