อบจ.ฉะเชิงเทราอบรมส่งเสริมอาชีพ เดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทรา เปิดเผย ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัด โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องจากพระราชดา�ริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนม สารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยองค์การบริหารส่วน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับสา�นักงานเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทา�โครงการดังกล่าวเพื่อส่ง เสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจา�ปีงบประมาณ2560 โดยดา�เนินการจัดฝึก อบรม และดูงาน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายทาง วิชาการ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดา�ริ และศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยอีกว่า โดยมีผู้รับการอบรมเป็นเกษตรกร รวมทั้ง ประชาชนที่สนใจในจังหวัดฉะเชิงเทรา จา�นวน 15 รุ่ น รุ่ นละ 100 คน รวม 1,500 คน โดยใช้งบ ประมาณ จา�นวน 1,035,000 ล้านบาท ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมรุ่นที่ 1 มีเกษตรกรจากอาเภอ� บางนา้�เปรี้ยว และประชาชนที่สนใจเข้ารับการ ฝึกอบรม จา�นวน 100 คน

“โครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นเพื่อต้องการ ให้เกษตรกรและประชาชนได้ด�าเนินชีวิตตาม แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มี ความรู้ความเข้าใจในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมอาชีพทา�เกษตรอินทรีย์ การผลิต อาหารไว้บริโภคภายในครอบครัวหรือจ�าหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ อีกด้วย” ดร.กิตติ กล่าว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.