แผนแก้ปัญหานำ้า อ.บางสะพาน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

น้ำาล้นอ่างปริมาณมาก เพราะอ่างเล็ก น้ำาท่วม อ.บางสะพาน น้ำาในอ่างฯ ล้น อ่างไม่ได้แตก ถนนต้องเดินทางด้วยเรือ นายสมเกียรติ ประจา�วงษ์ รองอธิบดี กรมชลประทาน ไหลล้นทางระบายน้า� ฉุกเฉิน มาเปรียบ เทียบกับปริมาณ น้�าท่าที่เกิดขึ้นทั้ง ลุ่มน้า�คอื 60 ล้าน ลบ.ม.แล้ว ถือว่า น้อยมาก ดังนั้น น้�าที่ไหลออกจาก ผู้บริหารกรมชลประทาน อ่างฯ ทั้ง 3 แห่ง จึง ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทา�ให้น้า�ทว่ม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.