RECIPE IN­DEX

ii` à i ë À>Ì ¶ vÕÀÌ iÀ Ì > ÕÀ >Ì > } > Vi }Õ `i

Easy Cook - - EASY COOK SEPTEMBER -

Find all the recipes in this is­sue

Meat & poul­try

Ba­con, pea & basil macaroni 15 Bar­be­cued fa­jita steak 38 Bloody mary Bolog­nese 40 Bos­ton baked beans 34 >Õ y ÜiÀ V À â >à 18 iiÃi E L>V >Ã>} i 54 V i E Ü Ìi Li> ÃÌiÜ 48 V i `ÀÕ ÃÌ V Ã Ü Ì À Vi Ã> >` 28 V i iÛà 54 V i « «Ã 68 V i Ì > >Ã> > Ü Ì À Vi 22 V i Ì > « V iÌà 29 Õ Þ V V i Ì« Ì 44 Cot­tage pie bake 75 Ài> Þ V iiÃi E L>V Ì>ÀÌ 15 ÕV Ì>} i Ü Ì V i i Ì ià 53 >ÃÞ V V i « i 11 >ÃÞ V V i Ì>} i 14 Àii ÃÌÞ i À >ÃÌ V V i 26 > ] V iiÃi E i >`i « V i L iÀ 31 iÞ E VÕ V V i > ` >ÕLiÀ} i à iÜiÀÃ Ü Ì « ÃÌ>V `Õ > 72 ` > ë Vi` à i« iÀ`½Ã « i 77 iÀ V V i 26 i >À > >`i V V i 26 ÛiÀ E L>V Ü Ì }À>ÛÞ 33 " à ի Ü Ì V iiÃi E iÀL Ì >ÃÌà 32 * ââ> À à 16 * À LÕÀ}iÀÃ Ü Ì iÀLÞ V «Ã 14 , L iÞi ÃÌi> Ã Ü Ì V LÕÌÌiÀ E i >`i

V «Ã 38 Rose­mary BBQ lamb 13 ->ÕÃ>}iÃ Ü Ì μÕ V }À>ÛÞ 33 - ÕÌ ƂvÀ V> V ÕÌ iÞ V V i 26 -«> à Li> Ã Ü Ì V V i E V À â 35 -« VÞ Ì `} à 14 Steak, roasted pep­per & pearl bar­ley salad 38 -Ì V Þ Ã>ÕÃ>}i E ÃÜiiÌ « Ì>Ì Ã> >` 12 -ÜiiÌ « Ì>Ì >à « i 77 Turkey tor­tilla pie 75 7 « À Õ ` Ì i vÀ `}i À Vi 42

Fish & seafood

Õ Þ >`` V E « Ì>Ì Ì« Ì 44 ` Ü Ì Ûià > ` E VÀ Ã«Þ «> ViÌÌ> 9 }} vÀ i` À Vi Ü Ì «À>Ü Ã E «i>à 12 i`}iÀii wà « i 76 No-cook Ital­ian pasta sauce 13 Onion & tomato tart 13 *À>Ü E V V ÕÌ > Ã> 42 *À>Ü E «i> Ã> >` 12 *À>Ü V V Ì> Ã> `Ü V 28 -> E vi i i VÀ ×Ìi Ü Ì

Ü>ÌiÀVÀiÃà Ã>ÕVi 52 -> Ü Ì ii à E i Ì Ã 45 - i` Ã> V ÕL Ã> `Ü V 3 - i` Ã> à Õvyjà 49 Spicy tuna pasta 17 -Õ iÀ Ã> >` Ü Ì > V ÛÞ `ÀiÃà } 13 Tuna kedgeree 28

Veg­e­tar­ian

>V Li> V 54 ÕÌÌiÀ ÕÌ ÃμÕ>à « i 11 >Õ y ÜiÀ V iiÃi 23 >Õ y ÜiÀ à ի 23 ÀÕ V Þ V>Õ y ÜiÀ E V>ÀÀ Ì Ã> >` 23 Ì V iiÃÞ « Ì>Ì iÃ Ü Ì LÀ VV 44 ` > -V ÌV i}}à 68 Ital­ian sub 31 ii« Ì }Àii Ã> `Ü V 31 i Ì « i Ü Ì Vi iÀ >V E LÕÌÌiÀ Li> >à 76 Melty onion toasts 33

À VV> V V «i> à ի 52 Or­ange & feta gi­ant cous­cous salad 72 *i>] Ì E ëÀ } à ի Ü Ì «>À iÃ>

bis­cuits 50 , >ÃÌi` Ûi}iÌ>L i V ÕÃV Õà 43 -iÃ> i ÃÌ À vÀÞ ÜÀ>« 31 -« Vi` « Ì>Ì V> i Ü Ì Ì À> Ì> 50 -« VÞ ÃÌ À vÀ i` V>Õ y ÜiÀ 23 / >Ì E ë >V L> i` i}}à 21 6i}iÌ>L i Ì >ÃÌ Ã> `Ü V 68 6i}} i Li> L> iÃ Ü Ì Ã> Ã> 16 Zesty pasta 19 Zesty roasted aubergine 14

Sides & ex­tras

>Õ y ÜiÀ E «ÕÀji 23 À > `iÀ E ë >V V ÕÌ iÞ 69 ÌÞ Li­iÌÀ Ì ` « Ü Ì V « ÌÌ> VÀ ëà 72 " ] À> }i E V À > `iÀ V wÌ 33 Pep­per & pasta salad 28 Pep­pery rocket dress­ing 17 Per­fect rice 85 -> Ì E Û i}>À Ãi>à } 84 ® ®

Sweet treats

Ƃvv }>Ì 19 Ƃ«« i E ÃÕ Ì> > Õvw à 29 ƂÕÌÕ vÀÕ Ì Ã> >` 58 iÃÌ iÛiÀ Ì À> ÃÕ 60 i ` Õ} « ââ> 6 Crois­sant perdu 18 Ûi ÕÌi V > « Ìà 85 À âi LiÀÀ ià 63 Honeyed nut & pomegranate pots 73 Lay­ered yo­gurt bombe 22

>V>`> > E VÀ> LiÀÀÞ Ƃ iÀ V> V ià 61 Mango, pear & gin­ger crum­ble 57

V > «À wÌiÀ ià 57 "À> }i] « ÃÌ>V E « i}À> >Ìi V> ià 80 *>Ãà vÀÕ Ì 6 i iÃi Ü À à 81 *iV> Ì vvii iÀ }Õi Ü Ì Õ i` «i>Àà 58 Pump­kin & gin­ger teabread 60 ,> L Ü V> i 83 -Üi­iÌV À E Ü Ìi V V >Ìi V iÃ Ü Ì

L >V LiÀÀÞ } >âi 8 Tomato cooler 35

Drinks

> > > E ÃÌÀ>ÜLiÀÀÞ Ã Ì i 29

Steak salad, p38

Mon­ster cookie, p6

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.