Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - ALLAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk

THA FAISG AIR CÒIG ceud bli­adhna bhon a dh’fhoill­sich an sgrìob­haiche Seòras Chap­man beachd gun robh an lagh amaid­each agus tha na fa­clan aige gan cleach­dadh bitheanta fhathast. ‘ S neò­nach mura bi cuid a’ til­leadh chun nam briathran sin às ùr is iad a’ feuchainn ri coimeas a dhèanamh eadar bre­i­th­neachaid­hean laghail a nochd bho chionn ghoirid.

Dh’aidich màthair gun do mhùch i a lean­abh nach robh ach de­ich mìosan a dh’aois, ach chaidh a’ cha­said na h-aghaidh a lùgh­dachadh bho mhurt gu marb­hadh le coire ri linn dearb­hadh gun robh i a’ fu­lang le airt­nealachd an dèidh bre­ith an leanaibh. Ged a bha mòran co-fhaireachadh ann dhan bhoire­an­nach a thaobh a cuid trom-in­ntinn, chaidh binn trì bli­adhna prìo­sain a chur oirre. Aig an aon àm tha sinn a’ cluin­ntinn cuid de na bh’ air cùl na tubaist bhàsmhor a ghabh àite air iomall Cheàr­nag Sheòrais ann an Glaschu dà latha ron Nol­laig an-uiridh, agus gu sòn­raichte mar a chleith dràib­hear na làraidh- sgu­dail sin an fhìrinn a thaobh a chuid slàinte gus a chuid cead- dràib­hidh a gh­lei­d­headh. A rèir choltais bha e air a bhith a’ fu­lang tu­aineal agus laigsean rè ùine agus bhiodh e darìribh doirbh a chrei­dsinn nach robh làn-thuigse aige air a’ chun­nart dha fhèin agus do dhaoine eile nan tigeadh laigse air is e a’ dràib­headh. Gu mu­ladach, thachair sin agus chaill sia­nar neoi­chion­taich am beatha ann an Glaschu, ach chan eil ca­said ga chur an aghaidh an dràib­hear!

Chan eil far­mad agam ri duine fhad ’s a fhuair e a chuid leis an on­air! Sin fa­clan a bhiodh tric aig mo sheanair agus cha robh teagamh agam ri­amh nach robh treib­hd­hireachd cu­d­ro­mach dha. Tha a’ mhòr-chuid againn ag amas air slighe onarach a gh­lei­d­headh nar beatha làitheil ach aig aman­nan chan eil sin idir furasta is mar eisim­pleir ‘s dòcha on­air dol a chur cos­nadh ann an cun­nart. Theagamh gur ann mar sin a bha cùisean dha dràib­hear na làraidh- sgu­dail ann an Glaschu nu­air nach do dh’aidich e an fhìrinn a thaobh a shlàinte. Tha e air nochdadh gu math fol­laiseach aig a’ chùis-lagha nach eil an lagh mion­aideach gu leòr gus am mòr- shlu­agh a dhìon bho lei­thid de shuid­heachadh. Agus ‘s e dìon am fa­cal ceart! Ach cò air is còir an dleas­t­anas air­son na dìon sin a bhith? Tha e doirbh gun cho- dhù­nadh gur ann air a’ bhuid­heann a tha a’ riagh­ladh cheadan- dràib­hidh is còir lei­thid sin de dh’ual­lach laighe, agus tha mòran den bheachd gur còir cothrom a ghab­hail an siostam leis am bheilear a’ meas ìre slàinte dhràib­hearan a thean­nachadh gu mòr an dèidh na tubaist bhàsmhor seo.

WHILE SYM­PA­THIS­ING with the mother whose post-natal de­pres­sion led to her smoth­er­ing her ten month- old child, most peo­ple will ac­cept her three year prison sen­tence as ap­pro­pri­ate.

Fol­low­ing six deaths in Glas­gow’s bin-lorry tragedy, many feel that the sys­tem of as­cer­tain­ing a driver’s fit­ness to hold a li­cence re­quires ur­gent re­view and strength­en­ing. Ailean Caimbeul (Allan

Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.