Mòd 2015 beò air feadh an t-saoghail

The Oban Times - - News -

Thèid prò­gra­man bho Mòd 2015 anns an Òban air feadh an t- saoghail le BBC ALBA agus BBC Ra­dio nan Gàid­heal a’ crao­ladh air teleb­hisean, rèidio agus air-loidhne eadar 11 Dàmhair agus 16 Dàmhair.

Am measg na chìt­hear air BBC ALBA agus a chluin­n­ear air BBC Ra­dio nan Gàid­heal bith farpaisean Buinn Òir a’ Cho­munn Ghàid­healaich beò air­son a’ chiad uair ri­amh air BBC ALBA; farpaisean còisirean, Buinn Òir an t- Seann Nòis, cèilidh Mire ri Mòir agus prò­gram na cloinne Aileag.

Tha BBC ALBA cuideachd gu bhith a’ crao­ladh prò­gra­man Mòd na Cloinne air Dilu­ain 12 agus Dimàirt 13 Dàmhair.

Tha sgioba Dè a-nis gu bhith an làthair le Annabel NicIllein­nen am measg na pre­sean­tairean air­son a chiad uair. Tha an sgioba gu bhith trang seach­dain a’ Mhòd ‘s iad a’ toirt sùil air a’ bhaile fhèin agus a’ coin­neachadh cuid den chloinn a th’ aig Mòd na Cloinne.

Bidh dà phrò­gram sòn­raichte le Dè a-nis bhon Mhòd, air Diar­daoin 15 Dàmhair aig 6f agus uair a thìde air oid­hche Dhiar­daoin 22 Dàmhair aig 6f, far am faic sinn cuid den chloinn a shoirb­hich aig Mòd 2015 a’ seinn ‘s a’ cluich an cuid ionnstra­maid­ean ‘s eile.

Thèid seach­dain a’ Mhòid gu crìch air Di­haoine 16 Dàmhair le Cèilidh Mire ri Mòir beò air Ra­dio nan Gàid­heal à Tal­laichean Cru­in­neachaidh Earra- Ghàid­heil a’ tòiseachadh aig 10m agus cuideachd farpaisean nan Coisirean mòr aig 1.30f agus cuiridh BBC ALBA so­raidh slàn air Mòd 2015 leis a’ phrò­gram mu dheireadh a’ tòiseachadh aig 10f.

BBC ALBA and Ra­dio nan Gaid­heal tak­ing Oban to the world!

Cov­er­age of the Royal Na­tional Mod 2015 from Oban will reach world­wide au­di­ences with a va­ri­ety of dif­fer­ent pro­grammes on tele­vi­sion, ra­dio and online with BBC ALBA and BBC Ra­dio nan Gàid­heal set to pro­vide com­pre­hen­sive cov­er­age of Scot­land’s premier cel­e­bra­tion of its Gaelic cul­ture.

Fur­ther in­for­ma­tion on Mod 2015 pro­grammes visit www. bbc.co.uk/alba

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.