Gaelic learn­ers web­site launched

The Oban Times - - News -

Bheil sibh air­son Gàidhlig ionnsachadh? Thig gu LearnGaelic.scot!

Chuir Gary Lewis, neach-ionnsachaidh Gàidhlig agus ri­on­nag Out­lander, air bhog dreach ùr air làrach luchd-ionnsachaidh Gàidhlig, LearnGaelic.scot. Còmhla ris bha Àd­hamh Ó Bròin agus Gille­brìde Mac ’IlleMhaoil.

’S e LearnGaelic.scot an làrach-lìn tar­raingeach agus eadar-gh­nìomhach a tha mar a’ chiad àite air­son duine sam bith le ùidh ann a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig, le cu­d­rom às ùr air luchd-ionnsachaidh a tha nan inbhich.

Gus tu­il­leadh fhaigh­inn a-mach agus gus tòiseachadh ag ionnsachadh na Gàidhlig tad­hail air learngaelic.scot

Gaelic learner and star of Out­lander, Gary Lewis launched the new-look Gaelic learn­ers’ web­site LearnGaelic. scot with Àd­hamh Ó Bròin and Gil­bert MacMil­lan.

LearnGaelic.scot is the pop­u­lar in­ter­ac­tive web­site that pro­vides a first stop for any­one in­ter­ested in learn­ing Gaelic with a new em­pha­sis on adult learn­ers.

To find out more and be­gin learn­ing Gaelic, visit learngaelic.scot

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.