Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk

LE MÒDAN IONADAIL na bli­adh na air tòiseachadh feadh na dùthcha tha cothrom às ùr aig clann agus inbhich an cuid cà­nain is du­alchais fhoillseachadh le moit.

Dìleab lu­achmhor gun teagamh, agus tha cothrom cuideachd aig luchd-èis­teachd is fi­anais nan tachar­tasan seo lu­ach a chur air brìgh agus snas an obair- oideachaidh a fhuair gach neach a tha a’ gab­hail pàirt anns na farpaisean.

Is math an sgàthan sùil caraid their an seanfha­cal, agus tha co­masan nam­farpaiseach nan sgàthan air dìcheall luchd-tea­gaisg, pàran­tan, seanairean is sean­mhairean. Agus a bhar­rachd air na tha ga lìbhrigeadh gu foirmeil ann an sgoil­tean, tha mòran den ionnsachadh cuideachd a’ tachairt an ìre mhath gun fhios ann am beatha làitheil an neach-ionnsachaidh.

Nuair a thig e gu co­masan cà­nain agus filean­tachd, tha dùbh­lan sòn­raichte aig mòran de luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig leis nach eil iad beò ann an coim­hearsnachd anns am bheil an cà­nan ga cleach­dadh gu nà­darra agus tha seo a’ cuingealachadh fàs stòr-fha­clan agus gh­nàthasan- cainnt.

Cluin­n­ear filean­taich bho àm gu àm a’ càineadh dìth daingneachd na Gàidhlig aig cuid a dh’ionn­saich i, neo a tha ga h-ionnsachadh, ach feu­mar cuimh­neachadh nach eil a’ mhòr- chuid dhi­ubh sin am bo­gadh sa chà­nan mar a bha sinne a fhuair i mar dhìleab mhàthaireil.

Rin­neadh mòran ad­har­tais thar nan ceathrad bli­adhna a dh’fhalbh a’ cruthachadh chothro­man gus staid na Gàidhlig a neartachadh agus tòiseachadh ri fàs a-rithist. Ach chan eil sinn faisg air an t-strì an aghaidh crìon­adh na Gàidhlig a bhuan­nachadh agus tha i fhathast ann an suid­heachadh air leth cu­gal­lach agus tha a’ cheart uimhir de naimhdeas ann dhi ‘s a bh’ ann ri­amh.

Thug spàirn mhòran cheathar­nach dhuinn goireasan bunaiteach fogh­laim agus crao­laidh, agus tomhas de dhìon phoil­it­igeach, ach tha sinn uile a’ tu­igsinn nach eil an sin ach toiseach tòiseachaidh. Ach ri linn ‘s cho beag ‘s a tha àireamh luchd- cleach­daidh na Gàidhlig, feu­maidh an leasachadh tachairt an lùib, mar phàirt fiù ’s, mòr-choim­hearsnachd Beurla agus tha feum daon­nan air deisealachd agus ealan­tas ann a bhith toirt chùisean air ad­hart.

Tha mise a’ tu­igsinn glè mhath car­son a tha cuid de Ghàid­heil mì-fhoighid­neach agus mì-ri­araichte le lei­thid fo-thio­ta­lan phrò­gra­man teleb­hisean agus na bheil de Bheurla ann an cuid de phrò­gra­man.

Ach saoilidh mi gum feu­mar a bhith faiceal­lach nach toir iomairt a dh’ionn­saigh sàr-mhathas buille bàis dhan t-seirb­heis a thug cho fada ga buin­nig agus a tha na coim­hearsnachd Gàidhlig lu­achmhor dha mìl­tean feadh na dùthcha! THE PAST 40 years have seen sig­nif­i­cant progress in the win­ning of po­lit­i­cal sup­port and the es­tab­lish­ing of ed­u­ca­tional and broad­cast­ing struc­tures for Gaelic.

But the chal­lenge to re­vi­talise the lan­guage con­tin­ues, and progress re­quires dex­ter­ity and diplo­macy. While fully un­der­stand­ing frus­tra­tion with is­sues of sub-ti­tling and English con­tent on a Gaelic tele­vi­sion chan­nel, I be­lieve great care must be taken lest this vi­tal Gaelic re­source is lost to its com­mu­nity.

It is al­ways eas­ier to start a war than make peace, and in­ter­nal strife will not serve our Gaelic com­mu­nity.

Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.