Mairidh Gaol is Ceol

The Oban Times - - Leisure -

Na Puirt Dann­saidh Ceum an dann­saidh, òi­gridh àlainn “Blàr an Somme”, “Làraichean Àr­ras” “Beau­mont Hamel”, - fuinn an àmhghair, Fuinn an ìobairt, fuinn a’ chràidh, An dannsa sìor­raidh. An danns’ mu dheireadh “An Eala Bhàn”.

The Dance Tunes Dance steps, beau­ti­ful youth “The Bat­tle of the Somme”, “The Ru­ins of Ar­ras”, “The Tak­ing of Beau­mont Hamel” - tunes of pain’, Tunes of sac­ri­fice, tunes of an­guish, The never- end­ing dance. The last dance “The White Swan”.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.