Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

CHAN eil e math dha mis­neachd coim­hearsnachd a bhith a’ call seirb­heis.

Co- dhiù ‘s e sgoil neo bùth a th’ ann tha e mar bhuille bàis dhan sgìre, agus chan eil dù­nadh oifisean banca eadar- dhealaichte. Tuigear carson a bhiodh banca sam bith a’ cumail sùil air na bheil de gnìomhachas a’ gab­hail àite anns na h- oifisean fa leth, ach bha uair ann san robh gnìomhachasan mòra moth­achail gum feumte airgead a chosg air­son dìlseachd luchd- cleach­daidh a gh­lei­d­headh. Ach tha bli­adhnaichean a-nise bho thuig sinn uile nach eil dìlseachd cu­d­ro­mach tu­il­leadh am measg a’ mhòr- chuid de sheirb­heisean poblach, agus tha sin dearb­hte sna ban­caichean far nach eil aithne againn air cò am man­aid­sear aig am bheil ual­lach ar cuid chun­ntasan. Aig an aon àm tha cuimhne agam cho sòn­raichte ‘s a bha an t-seirb­heis a bha mo mhàthair- cèile a’ fao­tainn bho bhanca-siub­hail ann an Leòd­has is luchd- obrach a’ tigh­inn thuice aig taobh an teine ga fritheal­adh! Mo bhean­nachd orra oir ‘s iad na h- oifigich sin a bha a’ cos­nadh cliù a’ bhanca sin! Tha Banca na h-Alba ag ràdh gun cuir iad bar­rachd sheirb­heisean siub­hail dha na coim­hearsnach­dan anns am bheil na h- oifisean aca gan dù­nadh ach saoilidh mi nach leighis sin an lot a tha an cuid trèigsinn a’ fà­gail anns na sgìrean sin.

Tha fhios nach eil meang de chul­tar nan Gàid­heal as ur­ra­maiche na an spi­o­rad aoigheachd a bha cho du­alach dhuinn, is ‘roinn a’ choigrich’ dei­seil gus a lìbhrigeadh fiù ‘s aig a’ bhòrd a bu ghainne stòras.

Nuair a thòisich obair turasachd ri fàs air Ghàid­heal­tachd is as na h-Eileanan bha duil­gheadas aig cuid a’ cothro­machadh glei­d­headh na Sàbaid agus fritheal­adh luchd-tu­rais. Shaoil mi fhìn gur e cùis-nàire a bh’ ann gun robh daoine air am fà­gail gun chothrom air bi­adh neo goireas eile fhao­tainn air an t- Sàbaid!

Tha e fol­laiseach do neach sam bith a tha a’ lìbhrigeadh sheirb­heisean aoigheachd gur e gnìomhachas làitheil sam bheil iad an sàs, agus ged a tha làn- chead aig duine sam bith an cuid seirb­heis a chuingealachadh, chan eil sin ag athar­rachadh feu­malachd luchd-tu­rais is eile air goireasan seachd latha san t-seach­dain. Saoilidh mi gum bheil Comhairle nan Eilean Siar ceart gab­hail ri fìrinn na cùise sin a thaobh àite-bìdh Chais­teil Leòd­hais a bhith fos­gailte seachd latha san t-seach­dain. Ma tha iad gu bhith a’ tàladh luchd-tu­rais dhan sgìre chan eil a’ chòrr a’ dèanamh ciall agus chan eil mise a’ faicinn carson a dhèanadh lei­thid de sheirb­heis dheata­mach cron air ìomhaigh neo du­alchas chrei­deimh nan Eileanan. BANK of Scot­land’s de­ci­sion to close an­other 11 small branches re­in­forces a view that earn­ing and re­tain­ing cus­tomer loy­alty no longer mat­ters to big busi­ness.

It seems per­fectly rea­son­able that cus­tomers in the ar­eas af­fected should seek bet­ter ser­vice else­where.

Mean­while Comhairle nan Eilean Siar recog­nises that pro­mot­ing tourism re­quires pro­vi­sion of ser­vices and it has quite log­i­cally ap­proved sev­en­day ser­vice in the Lewis Cas­tle cafe. Food is an ev­ery day ne­ces­sity.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.