Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMPBELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul

CHAN e càil ùr a th’ ann dha seirb­heisean poblach a bhith a’ seach­nadh àrachas ach a- mhàin na dh’fheumas a bhith aca gus còraichean a’ mhòr-shlu­aigh a dhìon.

Tha cuimhne agam sin ionnsachadh is mi air obair-samhraidh cuide ri Roinn Àiteachais an Ri­aghal­tais a’ tomhas raoin­tean choirce agus bhuntàta ma choin­neamh tha­graid­hean air­son uireas­b­haid­hean fàs sìl.

Chaidh innse dhomh nan stadadh poileas mi le car ‘an de­part­ment’ gum fao­dainn innse dhaibh nach robh àrachas àb­hais­teach air a’ chàr, leis gur ann leis an Ri­aghal­tas a bha e. Bhon uairsin tha mi air còmhradh caochladh uairean ri luchd-gnothaich a th’ air innse dhomh gun robh iad air sgur a chean­nach àrachas ioma- chuim­seach air lei­thid làraid­hean mòra oir gun robh e na bu shaoire dhaibh in­neal a chall, agus tè ùr a chean­nach, gach bli­adhna neo dhà seach làn-àrachas a phàig­headh orra gach bli­adhna.

Cha robh iad ach a’ cean­nach àrachas a bheireadh dhaibh dìon nam buaileadh iad cuidei­gin eile. Tha fhios againn uile gum bheil àrachas daor a chean­nach co- dhiù ’s ann air tagh neo car­bad neo rud eile, agus ged a tha sinn ga phàig­headh, tha sinn an dòchas nach bi feum againn air tagradh a chur thuige. ’S e saor­sainn in­ntinne a th’ ann agus dìon air rudan a tha lu­achmhor agus deata­mach dhuinn. Bhiodh e nà­darra gun suilichea­maid an aon seòrsa feall­sanachd a bhith aig an Ri­aghal­tas a thaobh tèarain­teachd sgìrean a tha e fhèin a’ comhar­rachadh mar làraich shòn­raichte a thaobh maise agus nà­dair, gun iom­radh air beòsh­làint an t-slu­aigh a tha a’ còmh­naidh anns na sgìrean sin.

Ach chan ann mar sin a tha a thaobh nam bà­taichean-slao­daidh a chaidh an stèid­heachadh mu thuath, a’ lean­tainn air mo­laid­hean an rannsachaidh air long-bhriseadh an t-soithich Braer ann an Seal­tainn ann an 1993. Ghàn­raich an tubaist sin cladaichean nan eileanan sin fad bh­li­adhnaichean le còrr air ochdad mìle tunna ola. Thuirt am Mo­rair Don­ald­son gum bu chòir na mo­laid­hean a chur an gnìomh gun bha­cadh air sgàth cos­gais, agus chaidh dà bhàta an stèid­heachadh air ceann a tuath Alba is a dhà aig ceann a deas Sha­sainn. Ach dh’fhàg caomh­nadh air cos­gais nach eil ach aon bhàta-slao­daidh a’ toirt taic dìon dha na mìl­tean mìle de chladaichean cheann a tuath Alba a-nise, agus dhearbh na thachair far cladach Leòd­hais gum bheil an sgìre dìon ro fhar­saing agus gum fao­dadh an ùine a bheir i a’ siub­hal bho lei­thid tuath gu siar tubaist sgrio­sail eile a chial­lachadh. Tha na coim­hearsnach­dan sin agus an cuid slu­aigh airidh air nas fheàrr! PRE­VEN­TION is said to be bet­ter than cure, but such a phi­los­o­phy re­quires a com­mit­ment to in­vest­ment.

Lord Don­ald­son’s rec­om­men­da­tions on emer­gency tow­ing ves­sel sup­port in Scot­tish wa­ters is as sen­si­ble now as when wel­comed by gov­ern­ment 22 years ago and it is un­ac­cept­able that gov­ern­ment economies should now be ex­pos­ing ar­eas of ac­claimed scenery and their com­mu­ni­ties to se­ri­ous risk of en­vi­ron­men­tal po­lu­tion. A sec­ond emer­gency tow­ing ves­sel should be re­in­stated im­me­di­ately. Ailean Caim­beul (Al­lan Campbell) ailean@oban­times.co.uk

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.