Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

CHAIDH na h-uiread de dh’amasan an coileanadh aig cèilidh ann an Taigh- Òsta West End anns a’ Ghear­as­tan Disathairne seo chaidh.

Bha an seò­mar- cuirme làn le còrr air ceud gu leth ag èis­teachd ri taghadh de shàr shein­neadairean Gàidhlig, agus a’ dannsa ri ceòl den ìre as fheàrr cuideachd.

Dha Joyce agus Seu­mas Camshron bha an tachar­tas seo na dhleas­t­anas a gheall iad dha Teàr­lach MacColla nach maire­ann, fear a rinn uimhir thar iomadh bli­adhna gus airgead-taice a thogail dha caochladh iomairtean eadar leasachadh na Gàidhlig agus carthannais slàinte.

Bha Teàr­lach air­son taic a thoirt dha Os­padal Erskine ach gu mì-fhor­tanach thug tin­neas bhuainn e mun deach aige air sin a dhèanamh.

Mar si nb’ ea’ chiad a ma­sai ga’ chèilidh, agus mar chuimh­neachan air Teàr­lach, airgead a thogail dha Os­padal Erskine a th’ air a bhith a’ toirt aire agus cob­hair fad ceud bli­adhna a-nise dha fir agus mnathan a bhuineadh dha seirb­heisean dìon na Rìoghachd.

Tha mìle neach fo aire an ospadail gach bli­adhna an- dràsta agus cha bheag an dùbh­lan a th’ aig an ionad an £ 8.8 mil­lean sa bh­li­adhna a tha an t-seirb­heis sin a’ cosg aig an àm seo, a chru­in­neachadh.

Bha batal uamhasach an Somme a’ dol nu­air a chaidh an t- os­padal a stèid­heachadh ann an 1916 agus tha iomadh mìle eu­slain­teach air fritheal­adh agus fur­tachd fhao­tainn bhuaipe bhon uairsin.

Gus ciad amas na cèilidh a choileanadh chaidh taghadh de shàr shein­neadairean is luchd- ciùil fhiathachadh gus luchd-èis­teachd a thàladh.

Bha mòran de na sein­neadairean sin air a bhith nan dlùth luchd-taice dha Teàr­lach nu­air a bha e fhèin cho dìcheal­lach a’ ruith chèilid­hean agus a’ to­gail airgead. Bha ùidh shòn­raichte aig Teàr­lach cuideachd ann a bhith a’ bros­nachadh òi­gridh an lùib ciùil Gàidhlig agus bha e air leth iom­chaidh, agus cuideachd na mhis­neachadh mòr a bhith a’ cluin­ntinn òi­gridh a bha cho co­masach a’ gab­hail pàirt.

Chaidh tio­gaidean na cèilidh uile an reic goirid an dèidh dhan cheann-latha a bhith air fhoillseachadh, a’ dearb­hadh an dà chuid an rùn a bh’ aig uimhir a dhaoine cuimh­neachadh air Teàr­lach, agus cuideachd an cuid aithne air ìre a’ chiùil a bhiodh romhpa.

Cha robh briseadh dùil aig duine aca agus cha chuala mi ri­amh uimhir a’ mo­ladh tachar­tas mar ‘a’ chèilidh a b’ fheàrr’ air an robh iad ri­amh.

Fìor mho­ladh air an robh an taigh- òsta, an luchd- ciùil, agus an luchd- èis­teachd uile airidh.

Bha amas aig Joyce dà mhìle not a thogail dha Erskine, agus aig crìoch na cèilidh bha faisg air dà mhìle gu leth cru­inn is bea­gan fhathast ri thigh­inn. Bhiodh Teàr­lach moiteil da-rìribh! OVER many years the late Char­lie MacColl raised thou­sands of pounds for Gaelic causes and other char­i­ties.

And be­fore his un­timely pass­ing he was plan­ning a fundrais­ing event for Erskine Hospi­tal.

His close friends Joyce Mathers and Jimmy Cameron hon­oured Char­lie’s mem­ory by or­gan­is­ing an out­stand­ingly suc­cess­ful ceilidh in Fort Wil­liam last Satur­day, rais­ing more than £2.500 for Erskine. Con­grat­u­la­tions!

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.