Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul

BLIADHNA MHATH ÙR dhuibh uile agus mòran dhi­ubh!

‘S iomadh rud a b’ fheàrr leam fhaicinn na Ameirea­gaidh is an Ruis a’ maoid­headh air càch a chèile às ùr, agus ged ‘s fhurasta a thuigsinn car­son a bhiodh Barak Obama mì-thoilichte ma tha dearb­hadh aige gun robh an Ruis a’ feuchainn ri buaidh a thoirt air taghaid­hean Chinn-suidhe Ameirea­gaidh, tha e doirbh fhaicinn dè am feum a tha e a’ dèanamh le bhith a’ cruthachadh sgaraid­hean dio­plò­masach ‘s gun aige ach bea­gan sheach­dainean air fhà­gail na dhreuchd. Tha e a’ toirt cothrom dha Trump e fhèin a nochdadh mar gh­leustair eadar-nàiseanta, gu cin­nteach ìomhaigh nach do choisinn e gu ruige seo, nu­air a ghab­has esan thairis agus a nì e aonta ùr le Putin agus an Ruis.

‘S dòcha gun robh cuid agaibh mar a bha sinne a’ cur seachad ùine laghach cuide ri oghaichean thairis air àm Nol­laige agus suas chun na Bli­adhn’ Ùire, agus dh’fheuma­maid greis a thoirt a’ cluiche caochladh ghea­man­nan cuide ri­utha. Bha aon ghèam a fhuair an òi­gridh againne a bha ag ad­hb­harachadh fìor spòrs, agus b’ e sin fear anns am bheil gach cluic­headair a’ cur frèam plas­taig nam beul a tha a’ cumail an li­pean bho chèile is iad a’ leughadh fha­clan feuch an tuig buill eile an sgioba aca dè tha iad ag ràdh. Chun am feuchar e ‘s gann a chrei­deas tu cho doirbh ‘s a tha cuid a dh’fha­clan aithris nu­air nach eil co­mas agad do bheul a dhù­nadh anns an dòigh àb­hais­teach, agus gu dearbh tha cuid de fhuaimean air nach amais thu idir! Aig an aon àm, agus gu h-ion­gan­tach, mar a bu trice bha sinn ga chluich ‘s ann a b’ fheàrr a bha sinn a’ tòiseachadh ri càch a chèile a thuigsinn, car mar gun robh sinn ag ionnsachadh cà­nan ùr.

Bhuail e orm gum bu mhath nan amaiseadh luchd-poil­it­igs an t-saoghail air èis­teachd nas dùrach­daiche ri càch a chèile anns a’ bh­li­adhna ùr seo ach an tòisic­headh iad ri rùin­tean a chèile a thuigsinn. Bhiodh lei­thid de thuigse na bhu­nait air­son an tu­il­leadh deas­baid air mar a b’ fheàrr cùisean an t-saoghail a gh­lu­asad air ad­hart ann an dòigh a bhiodh sìtheil agus buan­nach­dail dhan chru­inne- cè. Cha chreid mi nach e sin mo phrìomh dhùrachd dhan t-saoghal bho thoiseach 2017 air ad­hart, agus ged ‘s dòcha a chanas cuid gur e amas gun dòchas a th’ ann, saoilidh mi mar a bi amas againn a dh’ionn­saigh co-lu­adar sìtheil tha fios is cinnt nach tachair e! A GAME WE EN­JOYED with grand­chil­dren over the fes­tive pe­riod in­volved at­tempt­ing to iden­tify words spo­ken by a com­peti­tor wear­ing a plas­tic frame in their mouth which pre­vented nor­mal enun­ci­a­tion. Great fun, and it was sur­pris­ing how quickly we be­came ac­cus­tomed to new sounds and learned to un­der­stand them.

For 2017 and for­wards I wish that world lead­ers might lis­ten, un­der­stand, and co­op­er­ate in the best in­ter­ests of mankind and his en­vi­ron­ment!

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.