Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk

A E DOIRBH A THUIGSINN car­son a tha uimhir a ghainne luchdtea­gaisg air nochdadh feadh na dùthcha, ach tha cùisean air ìre a ruigheachd aig cuid a Chomhair­lean is gum bheil cun­nart ann nach tèid aca air an dleas­t­anas fogh­laim a choileanadh.

Dè th’ air tachairt dha ìomhaigh obair a bha cho tar­raingeach uairei­gin? Gun teagamh chan eil an saoghal idir cho mod­hail am measg chloinne neo an cuid phàran­tan ‘s a bha agus tha sgeu­lach­dan air a bhith a’ nochdadh fad bh­li­adhnaichean a-nise a thaobh an seòrsa mì-rian ris am feum mòran luchd-tea­gaisg dèiligeadh anns na sgoil­tean.

Tha e fol­laiseach gum bheil an t-ual­lach seo a’ toirt droch bhuaidh air slàinte chuid anns an dreuchd ach tha fhios nach eil sin fìor ach ann an cuid de sgoil­tean, agus tha e doirbh a chrei­dsinn gun tion­ndaid­headh e mòran dhaoine òga air falbh bho thea­gasg a thaghadh mar dhreuchd.

Dè ‘s coireach ma-thà? An e gum bheil bar­rachd chloinne ann na bh’ ann agus gum bheil feum air bar­rachd luchd-tea­gaisg? An e gum bheil laghan ùra agus còraichean chloinne a’ dèanamh na h- obrach nas dorra? Neo an e dìreach nam bheil de dh’obair ri­anachd an lùib na h- obrach?

‘S dòcha gur e aon rud a tha a’ toirt tlachd air falbh bhon obair an ìre, agus cho tric, ‘s a tha poilea­said­hean fogh­laim gan athar­rachadh agus an cuideam a tha sin a’ cur air an fhead­hainn a dh’fheumas innleach­dan ùra a chur an gnìomh.

Chun­nacas cuideachd thar nam bli­adhnaichean mar a bha cothrom ann an gnìomhachas a’ tàladh dhaoine le sgilean tea­gaisg air falbh gu tu­aras­tail nas motha ann an lei­thid obair na h- ola neo obair- crao­laidh, mar a th’ air a bhith fìor a thaobh dhaoine le co­masan Gàidhlig.

Thar bea­gan bh­li­adhnaichean a-nise tha Comhairle na Gàid­heal­tachd air a bhith a’ rannsachadh ach an gabh bagaid sgoil­tean beaga a chur an urra ri aon chean­nard, agus a rèir choltais tha cuisean air obrachadh cho math is gum bheil a’ Chomhairle air­son sin a’ sgaoileadh a-mach feadh an cuid sgoil­tean.

Tha dòchas aig a’ Chomhairle air caomh­naid­hean ann am buid­seat an fhogh­laim agus cuideachd leasachadh air na th’ aige de dhreuch­dan chean­nar­dan bàn. Ach mar a bhiodh dùil, chan eil cuid idir ag aon­tachadh leis a’ gh­lu­asad seo. Tuigear na duil­gheadasan a bhiodh a’ nochdadh a thaobh siub­hal eadar sgoil­tean dùthchail, ach tha cuideachd ceist mhòr aig fead­hainn a thaobh èifeach­das a bhith a’ càr­nadh tu­il­leadh ri­anachd air cean­nar­dan ann an lei­thid de dhòigh. Feu­mar an duil­gheadas a thaobh a bhith a’ tàladh dhaoine gu ruige obair-tea­gaisg a leasachadh, agus theagamh nach e a bhith a’ cruthachadh tu­il­leadh ual­laich ri­anachd dha cean­nar­dan an dòigh as fheàrr sin a dhèanamh. AS COUN­CILS across Scot­land strug­gle to fill va­cant teach­ing posts, many won­der why teach­ing ap­pears to have be­come less pop­u­lar. While High­land Coun­cil’s ‘clus­ter­ing’ so­lu­tion for head teach­ers is un­der­stand­able, some ar­gue this will not help re­in­state the pro­fes­sion as an at­trac­tive ca­reer. Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.