Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - ALLAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul (Allan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

THA AN DÀRNA MÌOS den bh­li­adhna gu bhith seachad agus gu ruige seo co-dhiù ‘s e fìor dheagh gheamhradh a th’ air a bhith againn! Gu dearbh tha an aim­sir air a bhith cho tlàth is gun robh caraid ag ràdh rium ‘s e ri spòrs (tha mi a’ smaointinn!) gun robh e am beachd bun­tàta a chur!

Chan eil e na iong­nadh ge-tà gum bheil cuid a’ rab­hadh nach eil an geamhradh seachad agus gum fao­dadh droch shìde agus sneachda tigh­inn cru­aidh oirnn fhathast, ach ged a tha sin ceart tha sinn air stair­sich an ear­raich agus an latha a’ sìneadh is sunnd dhaoine a’ to­gail às ùr.

Saoilidh mi gum bheil fiù ‘s na h-eòin bheaga air am meal­ladh leis an tlàths is iad a’ ceilear­adh is a’ nochdadh ùidh neadachaidh.

Seo an t-àm den bh­li­adhna aig am b’ àb­haist dha daoine bhith bruid­hinn air “crain­nteachd (neo crain­ntid­heachd) an ear­raich”. Bho thoiseach a’ Ghear­rain bhiodh dùil ri gaoth fhuar bhon ear a thior­maic­headh an ta­lamh, agus le bea­gan reothaidh an cois sin bha cùisean mòran na b’ fhasa air­son in­n­ear­adh.

Bha sin gu sòn­raichte fìor dhan fhead­hainn a bhiodh ag obair le eich is cairtean is na cuibh­lichean caola car­tach cho buail­teach gear­radh tro uach­dar na talmhainn is a dhol am bo­gadh. Gu dearbh bha an aon rud fìor fiù ‘s nu­air a thòisich trac­taran air nochdadh air croitean, ach bha a’ chrain­nteachd a’ mairsinn bea­gan sheach­dainean anns an àb­haist agus bhiodh obair-deasachaidh an ear­raich dèanta gu sgiobalta glan ri linn na tior­ma­chd.

Ach càit’ an deach crain­nteachd an ear­raich? Chan eil cuimhn’ agam cuin a chun­nacas bea­gan sheach­dainean de thior­ma­chd den t-seòrsa aig an àm seo den bh­li­adhna, agus gu cin­nteach tha sin na dhearb­hadh eile air mar a tha an aim­sir againn ag athar­rachadh.

Ach ma ghab­has samhla dèanamh leis tha gun teagamh crain­nteachd gu math fuar agus goirt a’ bual­adh a-rithist air buill, luchd-obrach, agus luchd-pàighidh chìsean chomhair­lean na dùthcha. Ged a thàinig crìoch air an reothadh a chuir an riaghal­tas air cìsean comhairle Alba agus ged a dh’fhao­das iad suas gu trì sa cheud de dh’àr­dachadh a chur an sàs, feu­maidh iad fhathast a rèir choltais an tu­il­leadh ghear­raid­hean mill­teach a dhèanamh nan cuid sheirb­heisean.

Leis a’ mhòr-chuid againn gu bhith a’ pàig­headh bar­rachd air­son nas lugha de sheirb­heis bho riaghal­tas ion­adail agus nàiseanta cha b’ iong­nadh cuid a bhith a’ faigh­neachd càit am bheil am fàs­gadh seo dol a chrìochnachadh. Am bheil latha a’ tigh­inn far am bi a h-uile seirb­heis gan ruith à Dùn Èideann? OLDER peo­ple will re­call cold dry pe­ri­ods dur­ing Fe­bru­ary and March much val­ued by crofters and farm­ers for early spring work, but the fact that this is a mere mem­ory is fur­ther ev­i­dence of cli­mate change. As Scot­land’s lo­cal gov­ern­ment mem­bers, em­ploy­ees and tax­pay­ers ex­pe­ri­ence the un­cer­tainty of fur­ther cuts, it is lit­tle won­der that some are now ask­ing if all ser­vices will ul­ti­mately be man­aged from Ed­in­burgh.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.