Beachd Ailein

The Oban Times - - Let­ters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ai ean aimbe A an ampbe ai ean@oban­times.co. k

BHA CEANN-BLI­ADHNA AGAM Di­ci­adain seo chaidh agus cha dìochuimh­nich mi an latha a’ chiad ghreis. Mar is àb­haist fhuair mi cairtean agus tiodhla­can gasta bho mo bhean ‘s an teagh­lach, agus dùrach­dan bho thall ‘s a bhos, agus bha sin air leth tait­neach.

Ach ‘s e am prìomh ad­hb­har a leanas an latha na mo chuimhne gur e sin an latha air an do thòisich sgaradh Bhreatainn bhon Aon­adh Eòr­pach, gu h- oifigeil. Gun teagamh sam bith ‘s e latha eachdraid­heil a bha seo dhan rìoghachd agus na mo bheachd phearsanta toiseach sgaraidh a dh’fhao­dadh a bhith gu math cos­gail ann an iomadach dòigh dha sgìrean ioma­l­lach na dùthcha, lei­thid a’ Ghàid­heal­tachd is na h-Eileanan.

Mar a tha seanfha­cal ag ràdh, tha cothrom an lùib gach tri­oblaid agus tu­igear gun dragh nach robh poilea­saidh ias­gaich na Roinn Eòrpa math sam bith do dh’ias­gairean Alba, is cus cothrom aig bà­taichean à dùthchan­nan eile anns na raoin­tean ias­gaich againn. Mar sin tha còir gum bi gnìomhachas an ias­gaich againn nas treasa nu­air a dhealaicheas sinn bhon Aon­adh Eòr­pach, ach tha duil­gheadas air fàire ma thèid ba­cadh air cead- cos­naidh dha daoine bho thall thairis a bhith nam buill de sgiobaid­hean bhà­taichean-ias­gaich an seo.

Saoilidh mi cuideachd gum bheil deagh ad­hb­har dragh a bhith aig tuathanaich agus croitearan a thaobh dè an seòrsa taice a bhios ann dhaibh­san às aon­ais airgead Eòr­pach fiù’s ged nach biodh ion­mhas poblach na dùthcha cho gann ‘s a tha e. ‘S e fìrinn na cùise gum bheil an Roinn Eòrpa air a bhith glè bhuan­nach­dail dhuinne an seo ged nach biodh ann ach na chaidh a thogail de rathaidean, drochaidean, agus cid­heachan, agus cha bheag na chuir Io­mairt a h-Aon agus a li­uthad sgeama leasachaidh eile ri beatha nan coim­hearsnach­dan againn. Bidh mi tric a’ faigh­neachd dhìom fhìn cia mheud de na leasachaid­hean a fhuair sinn air Ghàid­heal­tachd is as na h-Eileanan a bh’ air nochdadh mura b’ e gun robh ion­mhas Eòr­pach man coin­neamh.

Ged a tha an Roinn Eòrpa air mòran bi­uro­cra­saidh a chur ri ar beatha tha sinn cuideachd air buan­nachadh à lei­thid Cairt Chòraichean a’ Chinne- daonna agus Cairt nam Mion- chà­nain, agus ag èis­teachd ri cuid de bh­las phoil­it­igs na dùthcha an-dràsta, saoilidh mi gum bheil ceist mhòr ma choin­neimh ìre dìon den t-seòrsa sin ann am Breatann taobh a-mach an Aon­aidh Eòr­pach. Gun teagamh mhi­an­naichea­maid lùgh­dachadh air bi­uro­cra­saidh agus tha caochladh rudan co- chean­gailte ri poilea­said­hean Eòr­pach a dh’iar­ra­maid a leasachadh, ach cha chuala mi arga­maid fhathast a chur às a’ bheachd mi gum bheil sinn nas fheàrr mar bhall seach dealaichte. TRAV­EL­LING in the High­lands and Is­lands, one can­not avoid aware­ness of the ex­tent to which Eu­ro­pean funds have con­trib­uted to ma­jor im­prove­ments in in­fra­struc­ture, and I fre­quently won­der how much of this would have ma­te­ri­alised with­out Eu­ro­pean sup­port.

De­spite its bu­reau­cracy and at times un­help­ful poli­cies, I be­lieve the EU has been good for our area, and I have yet to hear any con­vinc­ing ar­gu­ment for sep­a­ra­tion.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.