Beachd Ailein

The Oban Times - - LETTERS -

AL­LAN CAMPBELL ailean@oban­times.co.uk SAOILIDH MI GUM BHEIL mìosan bho chean­naich mi sìol- cura a’ bhuntàta agus bidh e math fhao­tainn dhan ta­lamh mu dheireadh thall. Ged a bha an aim­sir cuim­seach math bha an ta­lamh fli­uch agus fuar gu ruige seo, agus gu dearbh tha luchd na h-aim­sire a’ fàid­headaireachd tu­il­leadh fuachd agus theagamh reothadh an t-seach­dain seo fhèin.

Ach chan ur­rainn gum bheil ear­rach fada às is a’ chuthag gu bhith a’ gairm ann am bea­gan làithean ‘s an Cèitean gu bhith againn.

Bidh na h-oghaichean aig mo charaid Iain Ùis­dean còmhla rinn aig a’ bhuntàta agus bidh mi tric a’ beach­dachadh air cho buan­nach­dail ‘s a bha na dh’ionn­saich sinne uile a thogadh air an tuath. Fhuair sinn eòlas air an àrain­neachd agus air nà­dar nach robh aig clann nam bail­tean-mòra agus ged is dòcha nach do thuig sinn sin aig an àm, thug am fios­rachadh sin tu­igse lu­achmhor dhuinn.

‘S iomadh sgeul a chluin­n­ear mu dhaoine òga agus inbhich aig nach eil cus tu­igse air cò às a tha mòran de na tha iad ag ithe a’ tigh­inn, agus tha cuimhn’ agam turas ag iar­raidh trosg slàn ann am bùth- èisg is fear na bùtha ag ràdh rium nach biodh fhios aig a’ mhòr- chuid den luchd- cean­nach dè dhèanadh iad le iasg slàn.

Bhiodh m’ athair tric ag ràdh nach bu chòir gum fuilingeadh slu­agh na dùthcha fìor bhochdainn fhad ’s a bhiodh iasg sa mhuir is mao­rach air tràigh, agus gun robh iad mar sin for­t­anach seach muin­ntir nam bail­tean-mòra.

Nach math a-nise a bhith a’ faicinn te­ic­neòlas ga chleach­dadh bar­rachd is bar­rachd gus fogh­lam cloinne a leu­dachadh le dealb­han beò gam biathadh bho thuathan gu ruige seòm­raichean sgoile, agus clann a’ faicinn uain gam bre­ith is mar sin air ad­hart.

Theagamh gum bi greis mun ruig an seòrsa innleachd sin a h-uile sgoil ach chan eil teagamh nach cuir lei­thid de dh’eòlas ri tu­igse nan ginealaichean a tha romhainn air lu­ach na h-àrain­neachd agus car­son a tha e cu­d­ro­mach a dìon. Bu chòir dha bhith na amas gum bi a h-uile neach a’ gab­hail cùram mun t-saoghal mun cuairt dhaibh. Ach mar a thuirt caraid dhomh uair is e an sàs ann an deas­bad mun Ghàidhlig, tha fhios againn uile gum bheil daoine co-io­nann ge b’ e dè an dath a dh’fhao­das a bhith orra ach tha feum air laghan gus an ceartas sin a gh­lei­d­headh. Chan eil teagamh nach eil bur­raid­heachd nà­darra ann an gnè mhic an duine mar a tha e ann an ain­mhid­hean eile, agus bidh feum daon­nan air laghan a bheir dìon dha còraichean mion- choim­hearsnach­dan lei­thid tè na Gàidhlig! THOSE of us raised on crofts ben­e­fited hugely from what we learned of na­ture and I was de­lighted to see tech­nol­ogy now be­ing used to stream live pic­tures from farms into schools to en­hance chil­dren’s un­der­stand­ing. It may take time to es­tab­lish such links ev­ery­where but there can be no doubt that such ed­u­ca­tion will help fu­ture en­vi­ron­men­tal care. Ailean Caim­beul (Al­lan Campbell) ailean@oban­times.co.uk

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.