Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

A’ RUAMHAR ANNS A’ GHÀRRADH an latha roimhe bha mi a’ cuimh­neachadh air fa­clan agus air gnatha­san­cain­nte air an robh mi cho eòlach nam òige ach a th’ air an ìre mhath a’ dhol à bith an- di­ugh, agus gu dearbh a tha an cun­nart a dhol à cuimhne.

Tuigear mar a dh’fhao­das lei­thid sin tachairt far an robh fa­clan a’ mìneachadh gh­nìomhan agus in­nealan an lùib obair shòn­raichte san dachaigh, air a’ chruit, neo fiù ’s ann an obair làitheil sam bith far am bheil seann dòighean obrach air falbh agus innleach­dan ùra aig daoine air an son.

Mar eisim­pleir saoil cò mheud duine an- di­ugh dham b’ aithne each a bheartachadh air­son obair- cairteach neo gus a dhol a thre­ab­hadh neo a li­uthad rud eile ris am bithte gan cleach­dadh nuair a bha mise òg. Tha fa­clan mar srian; srathair; brio­gais; dro­manach; agus gre­al­lag, agam fhathast ach tha mi air ainm mòran de dh’acfhainn nan each a chall thar nam bli­adhnaichean.

Thachair sin ri linn gun d’ fhuair sinn trac­tar agus gun d’ fhalbh an t- each bàn mu dheireadh a bh’ againn. Bha sinn ga ion­ndrainn gun teagamh oir ‘s e peata a bh’ ann ach aig an aon àm bha sinn cho moiteil às an in­neal ùr a bha cho goireasach agus cho cuideachail le obair na cruite! B’ e seann Fer­gu­son Brown a’ chiad thrac­tar a fhuair m’ athair agus rinn e a’ chùis dhuinn air­son grunnd bh­li­adhnaichean chun an d’ fhuair e am Fergie beag glas, TEF20 diesel agus abair gun robh am beat­hach sin math. Ann am beachd mhòran eòlaichean bha an trac­tar seo cho math ri gin a chaidh a thogail ri­amh agus chan eil teagamh nach do dh’athar­raich e saoghal chruitearan agus luchd-obrach thuathan beaga an t-saoghail.

Bha e cumhachdach gun a bhith ro throm agus bha e beag agus sùbailte ann an àitichean obrach cumhang, agus bha na h-in­nealan a chruthaich Harry Fearghas­dan air­son an trac­tair innleach­dach da-rìribh. ‘S èib­hinn leam a bhith smaoineachadh air mar a chit­hear mòran de na trac­taran beaga glasa ag obair fhathast, agus nan robh am Fer­gu­son Brown agamsa an- di­ugh, b’ fhi­ach i deu­gachadh mìle not dha luchd- cru­in­neachaidh seann acfhainn tuathanais!

Nuair a bha mi a’ ruamhar bha mi cuideachd a’ brea­cadh, obair a bhiodh againn gach bli­adhna a’ deasachadh air­son puill a rùs­gadh air toiseach air buain na mòna. Bha brea­cadh a’ cial­lachadh a bhith a’ gear­radh mu thim­cheall nan cea­pan a bhithte a’ to­gail far bàrr nam poll-mòna agus bha caochladh dhòighean aig daoine air sin a dhèanamh.

Tha fead­hainn ri mòine fhathast ach tha ola is dealain cho goireasach! VAR­I­OUS activities in daily and work­ing lives gen­er­ate their own vo­cab­u­lary as­so­ci­ated with tools used in tasks and also the ac­tions in­volved in un­der­tak­ing the work.

Such lex­i­cons are en­rich­ing but as lan­guage evolves words fre­quently be­come ob­so­lete as new work­ing meth­ods de­velop. There has to be a case for re­cy­cling lin­guis­tic trea­sure.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.