Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.ukh

AN RUD A CHÌ LEANABH, ‘s e nì leanabh! Bha dà thachar­tas bho chionn ghoirid a thug an seanfha­cal air leth fìor seo nam chuimhne.

‘S fhada bho thuig mac an duine an cumhachd a bh’ aig foillseachadh, agus thar iomadach bli­adhna bha gnìomhachas an tombaca ealanta na chuid mar­gaideachd, a’ cos­nadh cumhachd agus for­t­ain mhòra dhan fhead­hainn a bha an sàs ann.

Ach bho chionn bea­gan bh­li­adhnaichean tha luchd-iomairt air ad­har­tas nach beag a dhèanamh nan oid­hirp gus casg a chur air smo­cadh, agus anns a’ gh­lu­asad as ùire feu­maidh toitean a bhith air an tab­hann anns an aon sheòrsa pacaid le rab­haid­hean cru­aidhe a thaobh cun­nart slàinte. Deagh chomhairle an sin ma-tà. An tachar­tas eile a thog m’ aire ‘s e gun deach cuimh­neachain Con­fed­er­alach an lea­gail ann am baile New Or­leans ann an Ameirea­gaidh. Cha b’ ann gun spàirn a bhuad­haich cean­nard a’ bhaile le seo, ach an dèidh còrr air dà cheud bli­adhna tha ìomhaighean a bha a’ comhar­rachadh tràil­lealachd agus fu­lang dhaoine dubha air a dhol à seal­ladh.

Abair cuirm ciùil shòn­raichte ann an Taigh- cluiche Cùirt Eden an Inbhir Nis Di­haoine seo chaidh is an còmh­lan Skip­in­nish a’ cur a’ chlàir ùir aca air bhog gu h- oifigeil. Mealaibh bhur naid­heachd fhear­aibh, agus Raon­aid Walker, air­son feasgar a bha cho tait­neach agus gach soirb­heachadh le The Seventh Wave (An Seach­damh Tonn).

Saoilidh mi gum bheil freumhan ciùil Skip­in­nish air am biathadh à du­alchas na Gàidhlig agus na Gàid­heal­tachd agus nach ann dhuinn uile a thigeadh a bhith moiteil à mar a tha ceòl Gàidhlig agus Gàid­healach air inbhe agus cliù eadar-nàiseanta a chos­nadh thar nan de­ic­headan bh­li­adhnaichean a chaidh.

Sàr luchd- ealain a’ sìor thogail air bunaitean a leag Run­rig ceathrad ‘s a cei­thir bli­adhna air ais agus a tha iad fhèin air a gh­lei­d­headh cuideachd. Chan eil teagamh nach eil an seòrsa ciùil seo a’ cuideachadh anns an iomairt gus suid­heachadh na Gàidhlig a neartachadh às ùr, agus tha gach foillseachadh clàir agus gach cuirm anns am bheil an ceòl ri chluin­ntinn na bhros­nachadh cu­d­ro­mach dhan chà­nan is dhan du­alchas. Fao­daidh mòran nach eil a’ cleach­dadh a’ chà­nain a bhith air am mis­neachadh tòiseachadh ri sin a dhèanamh a-rithist, agus fao­daidh cuideachd fead­hainn eile a bhith air an tàladh gus an cà­nan ionnsachadh.

‘S fhi­ach aith­neachadh a’ mhar­gaideachd air leth lu­achmhor a tha an luchd-ciùil sin uile a’ dèanamh dhan chà­nan, agus an cothrom sòn­raichte a th’ aca cur ri inbhe an du­alchais le bhith a’ cleach­dadh bea­gan Gàidhlig air na h-àird- ùr­lair. THE YOUNG OF ALL species learn from the ex­am­ple of adults so the stan­dard­i­s­a­tion of tobacco pack­ag­ing in the UK is a wel­come step to­wards dis­cour­ag­ing smok­ing and pre­vent­ing costly ill­ness. In Amer­ica, the re­moval of New Or­leans’ Con­fed­er­ate memo­ri­als sig­ni­fy­ing white supremacy and a be­lief in slav­ery, de­liver an equally sig­nif­i­cant and wel­come mes­sage.

Con­grat­u­la­tions to Skip­in­nish on the launch of its lat­est al­bum The Seventh

Wave, and for its pos­i­tive pro­mo­tion of Gaelic lan­guage and cul­ture.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.