Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

A’ SIUBHAL CHUN an Eilein Sgitheanaich tràth madainn Dhisathairne seo chaidh, bha an aim­sir cho fli­uch, dor­cha agus mì-thlachdmhor ‘s gun robh fa­clan a’ bhàird a’ til­leadh thugam air mar a bhiodh ‘geamhradh is samhradh a’ co­gadh le chèile’.

Ach thog an latha air tràth feasgar agus chan fhaca sinn an còrr uisge chun an d’ ràinig sinn Gleann Seile is sinn a’ til­leadh. Cha b’ iong­nadh leam sa mhadainn na bha de char­badan a’ to­gail a-mach bhon iar a’ te­ic­headh bhon uisge. Sin mar a bha ri­amh le mòran luchd-tu­rais, se­unta le maise agus sìth àrain­neachd nan eileanan nu­air a tha an aim­sir fàb­harach ach air an tà­mail­teachadh le mar a dh’athar­raicheas cùisean cho lu­ath.

Ach mar a dh’innseas croitear, tuathanach, neo gàirnealair sam bith dhuinn, bha an ta­lamh feu­mach air uisge agus eadar na fhuaras den sin bho chionn ghoirid, agus blàths, tha fàs da-rìribh air a bhith ann. Fàs air plan­ntrais agus luib­hean, agus an cois sin fàs air obair-àiteachais!

Tha mi fhìn moiteil leis mar a tha na chuir mi anns a’ ghàr­radh a’ tigh­inn air ad­hart agus tha dùil agam ri flùraichean air a’ bhuntàta thràth taobh a-staigh seach­dain. ‘S dòcha gum bheil mise agus mòran eile gar meal­ladh fhèin ach saoilidh mì nach eil dad nas blasta na bun­tàta ùr a chaidh a chur agus fhàs aig an dachaigh, agus bidh cuimhne aig mòran agaibh tha mi a’ crei­dsinn air a bhith ag ithe lei­thid sin anns an Iuchar le ri­on­nach a bh’ air a bhith ann an salainn fad oid­hche. Air m’ on­air dh’ithea­maid ar cor­ra­gan às a dhèidh. Bha na cuimh­neachain sin a’ dol trom in­ntinn air mo sh­lighe air ais Disathairne agus mi­ann orm fao­tainn a dh’ias­gach an ri­on­naich, neo liùgh, neo gu dearbh dad a ghab­hadh glacadh.

Bha an seòl-mara sòn­raichte nu­air a bha mi a’ tigh­inn tron Dòr­naigh is sruth-lìon­aidh bras a’ cur cuairtshruth air aghaidh na mara, agus bha far­mad agam ris an fhead­hainn a bh’ air cladach len cuid shla­tan. Tha mi ’n dòchas gun d’ fhuair iad lu­ach an saothrach.

Bha mi a’ smaoineachadh cuideachd, mar a bhith­eas mi tric a’ dèanamh air an t-slighe seo, mar a tha uimhir gun athar­rachadh fad lin­ntean a dh’ain­deoin iomadh car an t-saoghail. Tha ràithean a’ tigh­inn ‘s a’ falbh, bea­gan nas lu­aithe saoilidh mi mar as sine a tha mi a’ fàs, agus àm fàis is buain nà­dair nan cois. Ach air an turas seo gu sòn­raichte bha e do-sheachanta gun a bhith a’ beach­dachadh air toradh Taghaidh Coitchinne nàiseanta agus buaidh deamocra­saidh air riagh­ladh na dùthcha againn. Saoilidh mi nach eil sin idir gu bhith cho lean­tain­neach ri nà­dar, a’ chiad ghreis co-dhiù! TRAV­EL­LING west, I fre­quently re­flect on the time­less ma­jes­tic beauty of the scenery through its sea­sons.

On my journey last Satur­day it was im­pos­si­ble not to think also of the im­pact which democ­racy has made on our coun­try’s gov­ern­ment in the short to medium future.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.