Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

MÒD IONADAIL SOIRBHEACHAIL eile seachad. Thàinig a’ chlann nan dròb­han gu Mòd Ionadail Inbhir Nis air an deireadh seach­dain seo chaidh, agus ged nach robh uimhir de dh’ i nb hi cha’ ga bhailpài rt is a bum ha th le luchd-deasachaidh na cuirme, bha na h-uile ag aon­tachadh gur e fìor dheagh fhèis abh’ ann. Mar isàb­hai st‘ si a’ cheist a bu chu­dro­maiche cia­mar a bha ìre na Gàidhlig a chuala britheamhan, agus a rèir aithris bhuapa agus bhon luchdèis­teachd, bha cùisean mis­neachail agus nach math an naid­heachd sin.

Chuala mi fhìn cuid a bha fìor mhath, fileanta agus siùbh­lach nan cuid còmhraidh agus le stòr fha­clan far­saing, nan deagh the­is­teanas air anf head ha inn at ha gan tea gasg.B’ e deagh fhoillseachadh eile a bha seo air cà­nan agus du­alchas nan Gàid­heal agus gun teagamh chuir e ri ìomhaigh agus inbhe na Gàidhlig mar a tha na Mò­dan ionadail agus nàiseanta a’ dèanamh gach bli­adhna.

Nuair a dh’fhalbh an taigh-cèilidh chail­leadh co­laiste nam bail­tean! Sin mar a chuir fear à Leòd­has a bheachd an cèill dhomh iomadh bli­adhna air ais, agus chan eil teagamh nach eil an saoghal againn nas bochda is cothro­man gus du­alchas agus eòlas a shùghadh bho na ginealaichean as sine mòran nas tearca na bha.

Tha sinn for­t­anach gum bheil seirb­heis rèidio agus teleb­hisean againn a tha a’ coileanadh cuid den dleas­t­anas sin ach a dh’ain­deoin ealan­tas nan seirb­heisean sin, tha gain­nead maoin gan cuingealachadh. Bha mi a’ leughadh pìos a sgrìobh eòlaiche-fogh­laim mu cho cu­d­ro­mach ‘s a tha ealain ann an oideachadh agus e ag arga­maid nach fhao­dar gear­radh air ais air na seirb­heisean sin ged a tha ion­mhas poblach teann. Thug sin orm smaoineachadh air ais air mo làithean bun-sgoile fhìn agus cho beag ‘s a chuala sinn an sin mu dhualchas neo gu dearbh cà­nan agus thuig mi às ùr cho prì­seil ‘s a bha neart na Gàidhlig anns a’ choim­hearsnachd san robh mi a’ fàs suas. Far nach eil slu­agh ga bruid­hinn gu làitheil cha tèid aig cà­nan sam bith air fàs agus ùrachadh agus ged a tha sgoil­tean a’ dèanamh obair ion­mholta a’ tea­gasg na Gàidhlig dha cloinn, tha a’ mhòr-chuid aca ag ion­ndrainn cothrom èis­teachd agus cleach­daidh taobh a-muigh na sgoile, gun iom­radh air an eòlas agus am fios­rachadh bho dhaoine nas sine.

Ged a tha sinn a’ dèanamh ad­har­tas ann an iomadach seagh a thaobh ath-bheothachadh na Gàidhlig, feu­mar aideachadh gum bheil dùbh­lain mhòr romhainn fhathast agus ged a tha fuas­gladh air na cna­pan-starra sin gu ìre an urra ri ion­mhas, tha am prìomh fhrea­gairt ann an cumhachd shlu­agh na Gàidhlig fhèin. Tha an abairt ‘cleachd i neo caill i’ ‘s dòcha nas fhìor an-di­ugh na bha ri­amh! AS AN­OTHER suc­cess­ful provin­cial Mòd closed in In­ver­ness, I noted a lead­ing ed­u­ca­tion­al­ist’s ar­gu­ment that the arts should be pro­tected from cur­ricu­lum cuts and I re­called the el­derly Gael who told me that when the ceilidh house tra­di­tion ceased, the vil­lages lost their col­leges.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.