Beachd Ailein

The Oban Times - - Let­ters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

NU­AIR A BHIOS NA MÌL­TEAN a’ cru­in­neachadh aig Fèill Àiteachais an Eilein Duibh an-di­ugh ‘s neò­nach mur a bi co-dhiù cuid a’ ceas­nachadh dè an seòrsa uid­hea­machd air am bu chòir dhaibh a bhith ag amas air­son obair-tuatha neo cruite anns na bli­adhnaichean air toiseach. Agus am bi gin dhi­ubh sin a’ ruith air dealain?

Tuigear car­son a tha luchd-iomairt dìon na h-àrain­neachd a’ strì gus cleach­daid­hean an t-saoghail athar­rachadh agus lùgh­dachadh a thoirt air tru­ail­leadh cheimigeach de gach seòrsa, agus chan eil teagamh nach eil einnseanan dìo­sail agus peatrail a’ cur ris an tri­oblaid. Ach am bheil an dùthaich seo gu bhith dei­seil ann an trì bli­adhna fic­head gus làn-chasg a chur air càraichean agus bhanaichean ùra a bhios a’ ruith air na con­naid­hean sin?

Chan e ùine fhada a th’ ann an trì bli­adhna fic­head idir, agus gu dearbha chit­hear iomadach car­bad air na rathaidean againn gach latha a tha nas sine na sin, is anns an t-seadh sin tha co-dhù­nadh an Ri­aghal­tais dol a thoirt buaidh air luchd-cean­nach chàraichean agus bhanaichean gu math lu­ath. Tha cuid a’ cumail a-mach gum bheil te­ic­neòlas char­badan dealain air a bhith co­masach bho chionn fhada ach gun robh com­panaid­hean ola ga chu­mail air ais fhad ‘s a bha for­tan ri chos­nadh à ola, agus aon uair ‘s gun tigeadh gain­nead ola neo riagh­ladh na h-aghaidh gun leigeadh iad cumhachd dealain air ad­hart.

‘S dòcha nach robh bunait sam bith aig na beach­dan sin agus gum bheil slighe mhòr fhathast a dh’ionn­saigh in­nealachd dealain a ghab­has àite einnseanan dìo­sail is peatrail. Chan eil teagamh nach eil an t-uamhas obair-deisealachaidh ri dhèanamh ged nach biodh ann ach na dh’fheumar de ghoireasan far an gabh dealain a chur dha na car­badan ùra sin. Ged a tha eisim­pleirean againn mar-thà de chàraichean a’ ruith air dealain agus peatrail chan eil iad air cus buaidh a thoirt saoilidh mi, agus ged a dh’fhao­dadh car­bad le co­mas ceud gu leth mìle a shi­ub­hal air aon lìon­adh cumhachd a bhith frea­gar­rach gu leòr ann am baile-mòr, cha bhiodh sin gu mòran feum air­son siub­hal as­taran fada na Gàid­heal­tachd.

‘S e deagh amas a th’ aig an Ri­aghal­tas agus chuirea­maid uile fàilte air àrain­neachd nas glainne agus nas sàmhache a thigeadh an lùib seo, ach tha iomadh dùbh­lan ri fhrea­gairt agus gu cin­nteach feu­maidh smachd air cumhachd chom­panaid­hean re­ice dealain a bhith àrd air an liosta sin. SOME CON­SER­VA­TION­ISTS would pre­fer quicker ac­tion but the gov­ern­ment de­ci­sion to ban the sale of new diesel- and petrol-en­gined cars and vans by 2040 is a bold step. It is also a pro­posal that will in­flu­ence pur­chas­ing de­ci­sions rel­a­tively soon, and there are ma­jor chal­lenges to be re­solved, not least for charg­ing fa­cil­i­ties and mileage ca­pa­bil­ity in these new ve­hi­cles, par­tic­u­larly out­with ur­ban ar­eas. We must also pre-empt any new form of fuel-poverty as per­sonal trans­port con­trol moves to en­ergy sup­pli­ers who have hith­erto proved grasp­ing.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.