Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - ALLAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul (Allan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

CHAN EIL TEAGAMH nach robh mil­leanan luchd- cleach­daidh Bri­tish Gas air an tà­mail­teachadh nu­air a nochd a’ bhuid­heann sin àr­dachadh prìs dealain de 12.5 sa cheud is cean­nard na buidhne ag arga­maid gum feu­madh iad seo a dhèanamh gus cos­gaisean malairt is ri­anachd a bhar­rachd a chòmh­dach.

Ged a tha roghain­nean againn uile a thaobh càite an cean­naich sinn con­nadh na dachaigh, agus feumte aideachadh gum bheil Ri­aghal­tas is eile gar bros­nachadh gu bhith a’ rannsachadh nam prìsean as fheàrr, saoilidh mi gum bheil mòran nach eil a’ faireachadh deò­nach neo air chomas cumail an sàs bitheanta san seòrsa ri­anachd sin.

Tha sin a’ fà­gail iomadh neach a’ pàig­headh bar­rachd air na dh’fhao­dadh iad agus a’ faireachadh caran mi- chomasach air cothachadh ris na com­panaid­hean mòra aig am bheil greim cho daingeann, agus cho iom­lan, air mar­gaid dealain is gas. Ged a tha ual­lach air oifis mar­gaid gas agus dealain (OFGEM) còraichean luchd- cleach­daidh nan con­naid­hean sin a dhìon, tha cuid den bheachd nach eil rian gu leòr air na prìsean a tha tigh­inn air luchd- cean­naich agus gu dearbh, far am bheil an gnìomhachas fo smachd na roinne prìob­haidich, nach eil cus is ur­rain­n­ear a dhèanamh gus cos­gais con­naidh a chu­mail sìos.

Ach tha e na amas aig an Ri­aghal­tas gum bi cos­gais con­naidh ga chu­mail cho saor ’s a ghab­has ann am Breatann agus tha Min­is­tearan a’ cur romhpa obrachadh a dh’ionn­saigh an amais sin a gh­lei­d­headh fhad ’s a bhios an dùthaich aig an aon àm a’ coileanadh a cuid dleas­t­anais gus a bhith a’ lùgh­dachadh tru­ail­leadh car­bon na h-àrain­neachd.

Chan eil leasachadh gun chos­gais agus tha mòran ag arga­maid gum bheil rannsachadh agus glu­asadan a dh’ionn­saigh bar­rachd cumhachd thuathan-gaoithe agus fairge air cur ris na tha sinn uile air a bhith a’ pàig­headh fad bh­li­adhnaichean air­son ar cuid cumhachd dachaigh.

Tha an Ri­aghal­tas a-nise air rannsachadh a stèid­heachadh gus sgrù­dadh às ùr a dhèanamh air cia­mar as fheàrr a thèid aig Breatann air a cuid amasan uaine a choileanadh agus aig an aon àm prìsean luchd- cleach­daidh a chu­mail cho ìseal ‘s a ghab­has. ‘S e an t-Àrd- Ol­lamh Di­eter Helm bho Oilth­igh Ox­ford a tha gu bhith os cionn an rannsachaidh ghoirid ach chu­dro­mach seo, agus tha Helm air geall­tainn gun soilleirich toradh na h- obrach seo an fhìrinn a thaobh cos­gaisean cumhachd agus gun toir an aithisg, ris am bheil dùil deireadh an Dàmhair, mo­laid­hean air an t-slighe as èifeach­daiche air ad­hart. Bidh fi­ughair aig luchd- cleach­daidh gas is dealain uile ris an aithisg sin, oir dhan mhòr- chuid ‘s e cos­gaisean àrda gun lasachadh fìrinn na cùise an- dràsta! GAS AND ELEC­TRIC­ITY users will look for­ward to the out­come of the new in­de­pen­dent re­view of UK en­ergy costs and green tar­get de­liv­ery.

Study chair­man Pro­fes­sor Di­eter Helm is promis­ing that his group’s re­port, due at the end of Oc­to­ber, will sep­a­rate facts from myths in re­la­tion to en­ergy costs. At present in­creas­ingly high en­ergy costs are a fact for the ma­jor­ity of house­hold­ers!

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.