The full pro­gramme of events at Mòd 2017

The Oban Times - - MÒD PREVIEW -

Disathairne 14mh Dàmhair/Saturday Oc­to­ber 14, 2017

Àrd-sgoil Loch Abar, Talla Cru­in­neachaidh Lochaber High School, Assem­bly Hall

10:00 Pthe Ceòl Mòr 13:30 B361 Ceòl Beag 15:00 B362 Dannsa Grad-Charach & Port-Cru­inn / Horn­pipe & Jig

Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar 1 Lochaber High School, Room 1

09:30 C132 Ceòl Mòr na h-Òi­gridh / Ju­nior Pìobaireachd (U19) 13:30 C108 Ceòl-cais­meachd / March (U15) 13:30 C109 Srath-spè & Ruidhle / Strath­spey & Reel (U15)

15:30 C131 Port-Cru­inn / Jig (U 19) Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar 2 Lochaber High School, Room 2 09:30 C85 Feadan / Chanter (U13) Ceòl cais­meachd

10:30 C85A Feadan / Chanter (U13) Gaelic Air / Fonn Gàidhlig 11:15 C86 Pìobaireachd-Cais­meachd / Bag­pipes-March (U13) 13:30 C130 Ceòl-cais­meachd, Srath-spè & Ruidhle/ March, Strath­spey & Reel (U 19) Co-àrainn Sgoil­tean a’ Chaoil, Seò­mar Cru­in­neachaidh Caol Joint Cam­pus, Assem­bly Room

09:00 C83 Ceòl Fìdhle / Fid­dle (U13)

10:30 C176 Còmh­lain Fìdhle / Fid­dle Groups (U19)

11:00 C118 Ceòl Fìdhle / Fid­dle (13-18) 12:45 - B340 Se­nior Fid­dle-Slow Air, M/S/R 13:30 C81 Ceòl Piana / Piano (U13)

14:30 C116 Ceòl Piana / Piano (13-18)

Ionad Coim­hearsnachd a’ Chaoil

Caol Com­mu­nity Cen­tre

09:00 C178 Ceòl Bocsa / Ac­cor­dion (U19) 10:45 C179 Ceòl Maileoidean / Melodeon (U19)

11:30 C178A Con­tem­po­rary / Trad Ac­cor­dion 13:00 C84

Ceòl Bocsa / Ac­cor­dion (U13)

14:00 B370 Se­nior Ac­cor­dion M/S/R 14:15 B372 Se­nior-Gaelic Waltz Set

Dilu­ain 16mh Dàmhair / Mon­day Oc­to­ber 16, 2017

Ionad Nib­heis, Ne­vis Cen­tre 09:00 C172 Còmh­lain / Folk Groups (U19) 10:30 C173 Seinn aon-fhuaim­neach / Uni­son (U19) 10:30 C175 U19 Puirt 11:30 C102 Seu­mas Mac a’ Phì - Cailea­gan / James MacPhee-Girls Eaglais Bhaile Dhon­n­chaidh, Dun­cans­burgh Church 09:00 C174 Seinn Chòisirean - Co-sheirm / Cho­ral Har­mony (U19)

09:45 C177 - Seinn aon-neach / (dhaibh san a bhuan­naich a’ 1mh àite aig Mòd Nàiseanta Rìoghail roimhe) For­mer 1st Prize win­ners’ 11:30 C103 Seu­mas Mac a’ Phì - Balaich / James MacPhee Boys Eaglais Bhaile Dhon­n­chaidh, Talla Mhòr Dun­cans­burgh Church, Large Hall 14:00 C180 Òrain Luaidh/Waulk­ing Songs (U19)

14:30 C145A Seann Nòs Luchd ionnsachaidh/ Trad Learn­ers (16-18)

Co­laiste na Gàid­heal­tachd an Iar, Seò­mar 1 West High­land Col­lege, Room 1

09:00 C172A Còmh­lain / Folk Groups (U13) 11:00 C87B Ceòl is Cleas / Ac­tion song (U13)

12:00 C87A Dràma (U13)

14:00 C76 Còisirean aon-fhuaim­neach Bun-sgoil / Pri­mary Uni­son

14:00 C78 Puirt - Bun­sgoil / Pri­mary Puirt Àrd-sgoil Loch Abar, Stiùideo Dannsa Lochaber High School, Dance Stu­dio

09:00 C26A Seinn Aon-neach (aois 7-8) / Solo (age 7-8) 14:00 C03 Còisirean Dùthchail / Ru­ral uni­son

15:30 C77 Co-sheirm - Bun-sgoil / Pri­mary Har­mony Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar Dràma Lochaber High School, Drama Room 09:00 C27 Seinn Aon-neach (aois 5-6) / Solo (age 5-6) Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar 1 Lochaber High School, Room 1 09:00 C26 Bàr­dachd/ Poem (5-6) Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar 2 Lochaber High School, Room 2 09:00 C26A Bàr­dachd / Poem age 7-8 11:30 C24 Còmhradh / Con­ver­sa­tion (5-8) Ionad Coim­hearsnachd a’ Chaoil

Caol Com­mu­nity Cen­tre 09:00 C51A Seinn Aon-neach - Cailea­gan / Girls Solo (age 11-12) 11:30 C51 Seinn aon-neach - cailea­gan / Solo girls 9-10 Co-àrainn Sgoil­tean a’ Chaoil, Seò­mar Cru­in­neachaidh Caol Joint Cam­pus, Assem­bly Room

09:00 C52A Seinn Aon-neach - Balaich / Boys Solo (11-12) 09:45 C52 Seinn Aon-neach-Balaich (aois 9-10) / Solo-Boys (age 9-10)

10:30 C79 Seinn Càraid / Duet U13 Co-àrainn Sgoil­tean a’ Chaoil, Seò­mar 1 Caol Joint Cam­pus, Room 1 09:00 C49 Bar­dachd/ Poem (9-10) 10:00 C49A Bàr­dachd/ Poem (11-12)

Dimàirt 17mh Dàmhair / Tues­day Oc­to­ber 17, 2017

Ionad Nib­heis, Ne­vis Cen­tre 09:00 C155 Cailea­gan / Girls (16-18)

11:30 C110 Còisirean Aon-fhuaim­neach / Uni­son (13-18) 11:30 C112 Puirt a beul (13-18)

14:00 C94A Seann Nòs - Cailea­gan Bonn Air­gid/ Trad Girls Sil­ver Medal (13-15) 15:30 C94B Seann Nòs - Balaich Bonn Air­gid / Trad Boys Sil­ver Medal (13-15) Eaglais Bhaile Dhon­n­chaidh, Dun­cans­burgh Church 09:00 C111 Co-sheirm / Har­mony (13-18) 09:45 C95 Am Bonn Air­gid - Cailea­gan / Girls’ Sil­ver Medal 11:30 C171B A’ Seinn Salm / Pre­cent­ing (U19) 12:00 C146 Seann Nòs - Balaich / Trad Boys (16-18)

14:00 C145 Seann Nòs - Cailea­gan / Trad Girls (16-18)

15:30 C171A A’ Seinn Salm / Pre­cent­ing (U13) Eaglais Naoimh Ain­ndreis, St An­drew’s Church 09:00 C96 Am Bonn Air­gid - Balaich / Sil­ver Medal (Boys) 10:00 C156 Seinn Aon-neach - Balaich (16-18)

10:30 C144 Seinn Càraid / Duet Open (13-18) Àrd-sgoil Loch Abar, Talla Cru­in­neachaidh Lochaber High School, Assem­bly Hall 09:00 C70A (ii) Seann Nòs - Cailea­gan / Trad Girls (11-12)

12:00 C72 Co-sheir­mBun sgoil­tean / Har­mony Pri­mary Choirs 14:00 C71 Coisirean Aon-fhuaim­neach Bun-sgoil­tean/ Uni­son - Pri­mary Schools 14:00 C73 Puirt a beul Bun-sgoil­tean/Pri­mary Schools Àrd-sgoil Loch Abar, Talla Spòrs Lochaber High School, Sports Hall 09:00 C44 (ii) Seinn Aon-neach Cailea­gan / Solo Girls (age 10) 11:00 C44A (ii) Seinn Aon-neach Cailea­gan (aois 12) / Solo Girls (age 12 )

14:00 C74 Seinn Càraid / Duet (U13)

15:30 C70A (i) Seann Nòs - Cailea­gan / Trad Girls (U11) Àrd-sgoil Loch Abar, Stiùideo Dannsa Lochaber High School, Dance Stu­dio 09:00 C44A (i) Seinn Aon-neach Cailea­gan (aois 11) / Solo Girls (age 11 )

10:30 C70B Seann Nòs - Balaich / Trad Boys (U13) 14:00 C75 Leughadh/ Read­ing (U13) 15:30 C92 Bàr­dachd / Po­etry (13-15) Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar Dràma Lochaber High School, Drama Room 09:00 C21 Seinn Aon-neach - Balaich / Solo Boys (9-10) 10:00 C41A Seinn Aon-neach / Solo (5-6) 11:15 C22A (ii) Bàr­dachd / Po­etry (5-6) 14:00 C20 Leughadh / Read­ing (13-15) Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar 1 Lochaber High School, Room 1 09:00 C21 Sgeu­lachd / Story (5-8)

10:00 C41A Sgeu­lachd/ Story (11-12) 11:15 C22A (ii) Bàr­dachd / Po­etry (age 8)

14:00 C20 Còmhradh / Con­ver­sa­tion (5-8) Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar 2 Lochaber High School, Room 2 09:00 C41 Sgeu­lachd/ Story (9-10)

10:30 C39 Sean­chas / Tale (9-12)

11:00 C22A (i) Bàr­dachd / Po­etry (age 7) 13:30 C42A Bàr­dachd / Po­etry (11-12) Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar 3 Lochaber High School, Room 3 13:30 C40A Còmhradh / Con­ver­sa­tion (11-12) 15:30 C90 Còmhradh/ Con­ver­sa­tion (13-15) Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar 4 Lochaber High School, Room 4 13:30 C40 Còmhradh / Con­ver­sa­tion (9-10) 15:30 C89 Sean­chas/ Tale(13-18) Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar 4 Lochaber High School, Room 4 13:30 C40 Còmhradh / Con­ver­sa­tion (9-10) 15:30 C89 Sean­chas/ Tale(13-18) Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar 5 Lochaber High School, Room 5 13:30 C42(i) Bar­dachd/ Po­etry (age 9) 15:00 C42 (ii) Bàr­dachd / Po­etry (age 10) Àrd-sgoil Loch Abar, Seò­mar 6 Lochaber High School, Room 6 13:30 C106 Bìoball / Bi­ble (13-15)

14:00 C43 Bioball/Bi­ble (9-12) Ionad Coim­hearsnachd a’ Chaoil

Caol Com­mu­nity Cen­tre 09:00 C45A Seinn Aon-neach - Balaich / Solo Boys (11-12)

Ionad Coim­hearsnachd a’ Chaoil, Seò­mar Mhic Iain

Caol Com­mu­nity Cen­tre, Jackson Room 09:00 C23A (i) Seinn Aon-neach / Solo (age 7) Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar, Talla Lochaber Gaelic Pri­mary School, Hall 09:00 C44 (i) Seinn Aon-neach Cailea­gan / Solo Girls (age 9)

Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar, Seò­mar Coim­hearsnachd Lochaber Gaelic Pri­mary School, Com­mu­nity Room

09:00 C23A (ii) Seinn Aon-neach / Solo (age 8)

Di­ci­adain 18mh

Dàmhair / Wednesday Oc­to­ber 18, 2017

Ionad Nib­heis, Ne­vis Cen­tre 09:00 A220 Am Bonn Òir - Mnathan - Òran Ain­michte / Gold Pre­cribed Ladies 09:00 A222 Òran Mòr Mnathan / Ladies 11:30 A248 Seann Nòs - Luchd-ionnsachaidh / Learn­ers’ Trad 13:30 SSL254 An Aigeal­lan Air­gid - Mnathan-Farpais Crìochnachaidh / Sil­ver Pen­dant Fi­nal Ladies 13:30 SSM254 An Aigeal­lan Air­gid -FirFarpais Crìochnachaidh / Sil­ver Pen­dant Fi­nal Men

19:30 GSL224 Am Bonn Òr - Farpais CrÌochnachaidh (Mnathan) / Gold Medal Fi­nal (Ladies) 19:30 GSM224 Am Bonn Òr - Farpais CrÌochnachaidh (Fir) / Gold Medal Fi­nal (Men) Eaglais Bhaile Dhon­n­chaidh, Dun­cans­burgh Church 09:00 A221 Am Bonn Òir - Fir - Òran Ain­michte / Gold Pre­scribed Men 09:00 A223 Òran Mòr Fir / Men

11:00 A271 Òran à Muile no Idhe / Mull & Iona (Sarah Weir) 14:00 A274 Òran às an Eilean Sgitheanach no à Cataibh / Skye & Suther­land

15:30 A270 A’ Bhean-uasal NicUal­raig Fhri­seil / Kennedy Fraser Eaglais Naoimh Ain­ndreis, St An­drew’s Church 09:00 A250 An Aigeal­lan Air­gid - (Mnathan) Oran ain­michte/Sil­ver Ladies Pre­scribed 09:00 A252 An Aigeal­lan Air­gid - (Mnathan) Roghainn fhèin/Own choice

11:30 A251 An Aigeal­lan Air­gid - Fir / Sil­ver Men Pre­scribed 11:30 A253 An Aigeal­lan Air­gid - FirRoghainn fhèin/Own choice

14:00 A275 Seinn Càraid / Duets 16:30 A273 Seinn Càraid / Duets Se­nior Pre­cent­ing a psalm Àrd-sgoil Loch Abar, Talla Cru­in­neachaidh Lochaber High School, Assem­bly Hall 19:00 Drama Fi­nal Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar, Talla, Lochaber Gaelic Pri­mary School, Hall 09:00 B332 Recital Class

10:00 B322 Clàr­sach El­e­men­tary (U18) 12:00 B325 Se­nior El­e­men­tary

14:00 B330 Duets (U13) 15:30 B331 En­sem­bles Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar, Seò­mar na Clàr­saich 1 Lochaber Gaelic Pri­mary School, Clàr­sach Room 1 09:15 B333 Se­nior Duets

09:30 B3234 Clàr­sach Intermediate 2 11:00 B321 In­tro­duc­tory

14:00 B324 Ad­vanced 15:15 B330A Duets (13-18)

Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar, Seò­mar na Clàr­saich 2 Lochaber Gaelic Pri­mary School, Clàr­sach Room 2

09:30 B329 Com­po­si­tion

10:30 B326 Se­nior Ad­vanced

11:30 B320 Self-Ac­com­pa­ni­ment

14:00 B323 Intermediate 1

Diar­daoin 19mh Dàmhair / Thursday Oc­to­ber 19, 2017

Ionad Nib­heis, Ne­vis Cen­tre 09:00 A306 Puirt a beul - Dùthchail / Ru­ral Puirt a beul

13:30 A303 Sgiath Latharna / Lorn Shield 13:30 Sior­ram MacMhaigh­stir/Sher­iff MacM Camp­bell

19:30 TSL232 Farpais Crìochnachaidh Seann Nòs (Mnathan) / Trad Fi­nal (Ladies) 19:30 TSM232 Farpais Crìochnachaidh Seann Nòs (Fir) / Trad Fi­nal (Men)

Co­laiste na Gàid­heal­tachd an Iar, Seò­mar 1 West High­land Col­lege, Room 1

10:00 A200 Aithirs bàr­dachd (luchd-ionnsachaidh)

10:45 A204 Aithirs bàr­dachd (fileanta) 11:00 A205 Aithris rosg (fileanta)

11:15 A206 Leughadh air a’ chiad seal­ladh ear­rann de rosg Àrd-Sgoil Loch Abar, Lochaber High School 10:00 Dannsa Gàid­healach Eaglais Bhaile Dhon­n­chaidh, Dun­cans­burgh Church 09:00 A305 Còisirean Dùthchail - Mnathan / Ru­ral Ladies Eaglais Bhaile Dhon­n­chaidh, Talla Bheag Dun­cans­burgh Church, Small Hall 09:00 A234 Bonn Òir Tìm an Òbain/Oban Times Gold Medal 10:00 A272 Farpais dhaibh­san a bhuan­naich a’ 1mh du­ais aig na Mò­dan Ion­adail / Pro­vin­cial Mod 1st Prizewin­ners 11:30 A233 Puirt a beul

Eaglais Bhaile Dhon­n­chaidh, Talla Mhòr, Dun­cans­burgh Church, Large Hall 14:00 A279 Seinn le In­neal-Ciùil / Self Ac­com­pa­ni­ment 14:15 A277 Còmh­lan ciùil/Folk Groups 14:45 A278 Òrain Luaidh / Waulk­ing Song Eaglais Naoimh Ain­ndreis, St An­drew’s Church 10:0 A230 Seann Nòs - Mnathan / Tra­di­tional Ladies

10:00 A231 Seann Nòs Fir / Tra­di­tional Men

Di­haoine 20 Dàmhair / Fri­day Oc­to­ber 20, 2017

Ionad Nib­heis, Ne­vis Cen­tre 09:00 A308 Puirt a beul 09:00 A307 Sgiath Mhuile agus Idhe/Mull & Iona Shield 13:30 A301 Sgiath MhicShimidh & Thu­laich Bhàr­dainn / Lo­vat & Tullibar­dine 13:30 A302 Cuach Cuimh­neachan Mairead NicDhon­n­chaidh / Mar­grat Duncan Eaglais Bhaile Dhon­n­chaidh, Dun­cans­burgh Church 09:00 A304 Geall-dùbh­lain Esme Nic a’ Ghob­hainn / Esme Smyth (Ladies) Eaglais Bhaile Dhon­n­chaidh, Talla bheag Dun­cans­burgh Church, Small Hall 10:00 A276 Òran Cheathrar / Quar­tet

7_t43­mod­_Western isles

Last year the West­ern Isles Trad Or­ches­tra and the Lynn Ma­clean and Claire Wil­son Dancers de­lighted au­di­ences in Stornoway.

17_t44­mod­2016_strung_aber­feldy

Aber­feldy folk group – Strung Drawn and Quar­tered at the 2016 Royal National Mòd.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.