Su­ple­men­tos de acei­te de pes­ca­do no pre­vie­nen en­fer­me­da­des del co­ra­zón

La Raza Chicago - - FRONT PAGE -

Un nue­vo in­for­me de ase­soUDPLHQWR FLHQW­tÀFR GH OD $VRFLDFL­yQ (VWDGRXQLGHQVH GHO &RUD]yQ $PHULFDQ +HDUW $VVRFLDWLRQ $+$ FRQFOX\H TXH ORV VXSOHPHQWRV 2PHJD SURFHGHQWHV GHO DFHLWH GH SHVFDGR TXH GHVGH KDFH PXFKR VH SURPRFLRQDQ FRPR HO FDPLQR SDUD WHQHU XQ FRUD]yQ VDQR SRGU­tDQ QR VHU WDQ EXHQRV FRPR XQD SUHYHQFL­yQ GH ODV HQIHUPHGDGHV GHO FRUD]yQ

Se­gún es­te nue­vo in­fo­rPH SXEOLFDGR HQ OD UHYLVWD FLHQW­tILFD &LUFXODWLRQ VROR ORV VREUHYLYLHQWHV GH DWDTXHV FDUG­tDFRV \ ORV TXH \D KDE­tDQ si­do diag­nos­ti­ca­dos con in­suÀFLHQFLD FDUGLDFD VRQ ORV TXH SDUHFHQ KDEHUVH EHQHÀFLDGR DO GH WRPDU HVWRV VXSOHPHQWRV 0LHQWUDV WDQWR H[LVWH HYLGHQFLD TXH DSR\D ORV EHQHÀFLRV GH FRPHU SHVFDGR FRPR VDOP­yQ \ VDUGLQDV FRPR XQD SURWHFFL­yQ FRQWUD ODV HQIHUPHGDGHV GHO FRUD]yQ

Se­gún una en­cues­ta na­cioQDO UHSUHVHQWDWLYD GH PiV GH

SHUVRQDV HIHFWXDGD HQ HO SRU HO &HQWUR QDFLRQDO de in­ves­ti­ga­ción de Con­su­mer 5HSRUWV DSUR[LPDGDPHQWH

GH ORV HVWDGRXQLGHQVHV WRPDQ VXSOHPHQWRV GH DFHLWH GH SHVFDGR (VWH QXHYR LQIRUPH GH $+$ VXJLHUH TXH HV SRVLEOH TXH PXFKRV GH HOORV QR UHFLEDQ ORV EHQHÀFLRV GH SURWHFFL­yQ FRQ ORV TXH HVWiQ FRQWDQGR

´/D FRQFOXVL­yQ HV TXH KD\ PXFKDV SHUVRQDV TXH WRPDQ VXSOHPHQWRV GH DFHLWH GH SHV­ca­do sin te­ner una bue­na ra]yQ SDUD KDFHUORµ GLFH 0DUYLQ 0 /LSPDQ 0 ' MHIH GH ase­so­res mé­di­cos de Con­suPHU 5HSRUWV

Pa­ra ata­ques car­día­cos

/RV UHYLVRUHV GH OD $+$ LQYHVWLJDURQ HQVD\RV FO­tQLFRV DOHDWRULRV TXH VH FRQVLGHUDQ

Al­gu­nos ex­per­tos cues­tio­nan el uso de es­tos su­ple­men­tos pa­ra cual­quier per­so­na, in­clu­so aque­llas que ya tie­nen una en­fer­me­dad del co­ra­zón.

HO HVWiQGDU GH RUR HQ OD LQYHVWLJDFL­yQ TXH DQDOL]DURQ HO SRVLEOH SDSHO TXH MXHJD HO DFHLWH GH SHVFDGR HQ OD SUHYHQFL­yQ \ HO WUDWDPLHQWR GH HYHQWRV FDUGLRYDVFXODUHV LQFOX\HQGR DWDTXHV FHUHEUDOHV \ DWDTXHV FDUG­tDFRV

´3DUD ODV SHUVRQDV TXH QR WLHQHQ HQIHUPHGDGHV GHO FRUD]yQ QR H[LVWH HYLGHQFLD TXH HO DFHLWH GH SHVFDGR SURYHD EHQHÀFLRV SDUD OD SUHYHQFL­yQ GH DWDTXHV FDUG­tDFRV DWDTXHV FHUHEUDOHV R LQVXÀFLHQFLD FDUGLDFDµ LQGLFy 'DYLG 6LVFRYLFN 0 ' YLFHSUHVLGHQWH VpQLRU SDUD OD LQYHVWLJDFL­yQ GH OD 1HZ <RUN $FDGHP\ RI 0HGLFLQH \ GLUHFWRU GHO FRPLWp GH HVFULWRUHV SDUD DVHVRUDPLHQWR

6LQ HPEDUJR OD HYLGHQFLD PXHVWUD TXH SDUD DTXHOORV TXH \D WXYLHURQ XQ DWDTXH FDUG­tDFR R OHV IXH GLDJQRVWLFDGR LQVXÀFLHQFLD FDUGLDFD WRPDU XQD GRVLV GLDULD GH PJ GH iFLGRV JUDVRV RPHJD GH VXSOHPHQWRV GH DFHLWH GH SHVFDGR SXHGH UHGXFLU HQ HO ULHVJR GH PRULU GH HQIHUPHGDGHV GHO FRUD]yQ GLMR 6LVFRYLFN

6HJ~Q $+$ ORV iFLGRV JUDVRV RPHJD GHO DFHLWH GH SHVFDGR SXHGHQ D\XGDU D UHGXFLU HO ULHVJR GH WHQHU DUULWPLDV (fre­cuen­cia car­día­ca irre­guODU ODV FXDOHV SXHGHQ FDXVDU XQD PXHUWH V~ELWD UHGXFLU ORV QLYHOHV GH WULJOLF­pULGRV KDFHU PiV OHQWR HO FUHFLPLHQWR GH SODFD DWHURHVFOHU­yWLFD \ UHGXFLU OHYHPHQWH OD SUHVL­yQ DUWHULDO

¿De­bes omi­tir las pa­si­llas por com­ple­to?

$OJXQRV H[SHUWRV PpGLFRV FXHVWLRQDQ HO XVR GH VXSOHPHQWRV GH DFHLWH GH SHVFDGR SDUD FXDOTXLHU SHUVRQD LQFOXVR DTXHOODV TXH \D WLHQHQ XQD HQIHUPHGDG GHO FRUD]yQ

´/D HYLGHQFLD TXH ORV DSR\D >ORV VXSOHPHQWRV GH DFHLWH GH SHVFDGR@ HV GpELO \ FRQÁLFWLYD GDGR TXH DOJXQRV HVWXGLRV TXH DQDOL]y HO SDQHO PRVWUDURQ EHQHÀFLR \ RWURV QRµ GLMR 6WHYHQ 1LVVHQ 0 ' GLUHFWRU GHO 'HSDUWDPHQWR GH PHGLFLQD FDUGLRYDVFXODU GHO &OHYHODQG &OLQLF

2WUD LQTXLHWXG HV TXH OD $GPLQLVWUDFL­yQ GH 0HGLFDPHQWRV \ $OLPHQWRV )RRG DQG 'UXJ $GPLQLVWUDWLRQ )'$ QR UHTXLHUH TXH ORV IDEULFDQWHV GH VXSOHPHQWRV GH YHQWD OLEUH GHPXHVWUHQ TXH VXV SURGXFWRV VRQ VHJXURV \ HÀFDFHV DQWHV GH TXH HVWRV VDOJDQ D OD YHQWD

´(Q JHQHUDO QR UHFRPLHQGR TXH ODV SHUVRQDV WRPHQ VXSOHPHQWRV GH DFHLWH GH SHVFDGR X RWURV VXSOHPHQWRV GHELGR D TXH QR HVWiQ UHJXODGRVµ GLMR 1LVVHQ

/D PD\RU­tD GH ORV HQVD\RV TXH VH DQDOL]DURQ SDUD HO LQIRUPH GH OD $+$ XVDURQ PH­di­ca­men­tos de ven­ta con reFHWD QR ORV VXSOHPHQWRV GH DFHLWH GH SHVFDGR GH YHQWD OLEUH KD\ HQ OD DFWXDOLGDG GH HVWRV HQ HO PHUFDGR TXH HVWiQ DSUREDGRV SRU OD )'$ \ ODV QXHYDV JX­tDV WDPEL­pQ UHFRPLHQGDQ ODV FiSVXODV UHFHWDGDV SRU XQ PpGLFR QR ODV YHUVLRQHV GH YHQWD OLEUH

´/R LGHDO VHU­tD TXH ODV SHU­so­nas se es­for­za­ran en co­mer XQD GLHWD DOWD HQ SHVFDGRV JUDVRV SDUD REWHQHU ORV iFLGRV JUDVRV RPHJD SHUR HQ OD UHDOLGDG FRPR OR GHPXHV- WUDQ ORV GDWRV OD PD\RU­tD GH ODV SHUVRQDV QR KDFHQ HVWRµ GLMR $QGUHD :RQJ 3K ' YLFHSUHVLGHQWH GH ORV DVXQWRV FLHQW­tÀFRV \ UHJXODWRULRV GH &RXQFLO IRU 5HVSRQVLEOH 1XWULWLRQ HO JUXSR OtGHU GH OD LQGXVWULD GH VXSOHPHQWRV

´6L QR FRPHV SHVFDGRV JUDVRV GH IRUPD UHJXODUµ DJUHJD :RQJ ´FRPSOHPHQWDU FRQ RPHJD MXQWR D XQD GLHWD VDOXGDEOH \ HMHUFLFLR HV XQD RSFL­yQ YLDEOH SDUD PDQWHQHU HO FRUD]yQ VDOXGDEOH DGHPiV GH ORV RWURV EHQHILFLRV TXH SXHGHQ SURYHHU ORV VXSOHPHQWRV GH RPHJD µ

Pes­ca­do ver­sus su­ple­men­tos de acei­te de pes­ca­do

$OJR HQ OR TXH FRQFXHUGDQ PXFKRV H[SHUWRV HQ HQIHUPHGDGHV GHO FRUD]yQ /D PHMRU IRUPD GH FRQVHJXLU ORV EHQHÀFLRV GH SURWHFFL­yQ GH ORV RPHJD HV FRPHU SHVFDGR HQ OXJDU GH VXSOHPHQWRV GH DFHLWH GH SHVFDGR

(O VDOP­yQ ODV VDUGLQDV OD FDEDOOD PDFNHUHO \ RWURV SHVFDGRV JUDVRV WLHQHQ OD PD\RU FDQWLGDG GH RPHJD \ WLHQHQ XQ EDMR FRQWHQLGR GH PHUFXULR (O SHVFDGR SXHGH SURSRUFLRQDU XQ EHQHILFLR GH SURWHFFL­yQ GLFH /LSPDQ QR VROR SRU VX FRQWHQLGR GH RPHJD VLQR TXH WDPEL­pQ HV XQD EXHQD IXHQWH GH SURWH­tQD PDJUD EDMD HQ JUDVD VDWXUDGD \ ULFD HQ RWURV QXWULHQWHV

Pa­ra man­te­ner un cora]yQ VDQR OD $+$ UHFRPLHQGD TXH WRGDV ODV SHUVRQDV FRPDQ SRUFLRQHV GH SHVFDGR GH ó RQ]DV FDGD VHPDQD 3RU ~OWLPR /LSPDQ DFRQVHMD TXH FXDOTXLHUD TXH TXLHUD WRPDU VXSOHPHQWRV GH DFHLWH GH SHVFDGR KDEOH SULPHUR FRQ VX PpGLFR VREUH ODV YHQWDMDV \ GHVYHQWDMDV

Sin em­bar­go, se­gún in­for­mes re­cien­tes, aque­llos que ya su­fren de al­gu­nos ma­les car­día­cos po­drían be­ne­fi­ciar­se

Newspapers in Spanish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.