Sobre el ple­bis­ci­to en Puerto Ri­co

La Raza Chicago - - FRONT PAGE - Bel­hú Sa­na­bria

/RV SXHUWRUULTXH­xRV DFXGLHURQ D ODV XUQDV D YRWDU HQ XQ UHIHUHQGR QR YLQFXODQWH VREUH HO HVWDWXV SRO­tWLFR GH OD LVOD HVWDGLGDG OLEUH DVRFLDFL­yQ LQGHSHQGHQFLD R HO DFWXDO HVWDWXV WHUULWRULDO

YRWDURQ D IDYRU GH OD HVWDGLGDG

SRU OD OLEUH DVRFLDFL­yQ LQGHSHQGHQFLD \

SRU HO DFWXDO HVWDWXV WHUULWRULDO VHJ~Q OD &RPLVL­yQ (VWDWDO GH (OHFFLRQHV GH 3XHUWR 5LFR /D DÁXHQFLD HQ ODV XUQDV IXH GH EDMD SDUWLFLSDFL­yQ GH VROR HO /D RSRVLFL­yQ QR UHVSDOGy HO UHIHUHQGR GHO SDVDGR GH MXQLR \ VXV VLPSDWL]DQWHV QR DFXGLHURQ D YRWDU $VHJXUDQ TXH HO SOHELVFLWR QR WLHQH QLQJ~Q HIHFWR DO QR WHQHU HO DYDO GHO JRELHUQR GH (VWDGRV 8QLGRV

+pFWRU $UUR\R RULJLQDULR GH 0DQDWt 3XHUWR 5LFR SUHÀHUH TXH OD LVOD SHUPDQH]FD HQ OD FRQGLFL­yQ WHUULWRULDO DFWXDO FRPR HVWDGR OLEUH \ DVRFLDGR $UUR\R QR TXLHUH TXH OD LVOD SLHUGD VX LGHQWLGDG FXOWXUDO DO FRQYHUWLUVH HQ HVWDGR \ GLFH TXH FRQ OD HVWDGLGDG 3XHUWR 5LFR WHQGU­tD PD\RUHV GLÀFXOWDGHV ÀQDQFLHUDV \D TXH VH YHU­tD REOLJDGD D SDJDU PLOORQHV HQ LPSXHVWRV IHGHUDOHV

+pFWRU &RQFHSFL­yQ SUHVLGHQWH GH OD 8QL­yQ (VWDGLVWD SDUD 3XHUWR 5LFR HQ (VWDGRV 8QLGRV GHVWDFy HQ HO SOHELVFLWR XQ GH OD FLXGDGDQ­tD \ HVWXYR D IDYRU GH OD HVWDGLGDG ´(O UHVXOWDGR IXH FRQWXQGHQWH IXH XQ SOHELVFLWR GRQGH WRGDV ODV DOWHUQDWLYDV HVWXYLHURQ SUHVHQWHV 8Q JUXSR GH SXHUWRUULTXH­xRV QR TXLVR SDUWLFLSDU H KL]R ERLFRW DO SOHELVFLWR HVD IXH VX GHFLVL­yQ GHPRFUiWLFD GH QR SDUWLFLSDU SHUR ORV YRWRV TXH FXHQWDQ VRQ ORV TXH VH KDFHQ QR ORV TXH QR SDUWLFLSDQµ 3DUD &RQFHSFL­yQ ´OD HVWDGLGDG QR HV UHSXEOLFDQD QL GHP­yFUDWD HV HTXLGDG GH GHUHFKRVµ

(O UHSUHVHQWDQWH IHGHUDO /XLV *XWL­pUUH] ' ,/ DSR\D OD LQGHSHQGHQFLD \ OD DXWRVXÀFLHQFLD HFRQ­yPLFD GH 3XHUWR 5LFR \ SDUD pO OD FRQVXOWD GHO GH MXQLR HV XQD ¶IDUVD· ´/RV SDUWLGDULRV GH OD HVWDGLGDG HVWiQ YHQGLHQGR XQD IDQWDV­tD GH TXH XQD QDFL­yQ ODWLQD \ FDULEH­xD VHUi DGPLWLGD FRPR XQ HVWDGR GXUDQWH OD HUD GH 'RQDOG 7UXPS« /RV TXH DERJDQ SRU OD HVWDGLGDG HQ 3XHUWR 5LFR DÀUPDUiQ TXH OD YRWDFL­yQ GH HVWH GRPLQJR HV XQ UHIHU­pQGXP VREUH OD FRQGLFL­yQ GH HVWDGR (VR HV XQD ÀFFL­yQ SRUTXH HVWi FODUR TXH VROR XQD GH ODV SDUWHV SDUWLFLSDUi HQ OD HOHFFL­yQ XQLODWHUDO \ SRUTXH HO JRELHUQR GH ORV (VWDGRV 8QLGRV QR KD KHFKR QLQJ~Q WLSR GH FRPSURPLVR SDUD KRQUDU HVWD YRWDFL­yQµ LQGLFy *XWL­pUUH]

ORe­cien­te­men­te en nue­sWUD RÀFLQD QRV GLPRV FXHQWD GH TXH PXFKRV GH QXHVWURV FOLHQWHV QR WLH­nen su­fi­cien­te co­ber­tu­ra HQ VX VHJXUR GH PRWRULVWD

No­so­tros re­pre­sen­ta­mos D XQD IDPLOLD GH FXDWUR TXH HVWXYR LQYROXFUDGD HQ XQ DFFLGHQWH DXWRPRYLO­tVWLFR HO SDGUH \ XQR GH ORV QL­xRV UHVXOWDURQ KHULGRV GH JUDYHGDG /DV OHVLRQHV HUDQ WDOHV TXH WHQGU­tDQ GHUHFKR D FLHQWRV GH PLOHV GH GyODUHV HQ FRPSHQVDFL­yQ (O SUREOHPD IXH TXH HO FRQGXFWRU TXH FDXVy HO DFFLGHQWH QR WHQ­tD VHJXUR \ HO DXWRP­yYLO GH OD IDPLOLD VROR WHQ­tD GH FREHUWXUD IXH OR PiV TXH SRG­tDQ UHFRJHU

6L OD IDPLOLD KXELHUD WHQLGR XQD FREHUWXUD GH VHJXUR PiV DOWD SRU HMHPSOR XQD SyOL]D GH R

WHQGU­tD GHUHFKR D XQD FRPSHQVDFL­yQ VXSHULRU

/D FREHUWXUD SDUD XQ PR-

AFP

Newspapers in Spanish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.