Me­dias Blan­cas co­nec­tan do­ble­te me­xi­cano

La Raza Chicago - - FRONT PAGE - Ja­vier Qui­roz LA RA­ZA

Traen de re­gre­so al lan­za­dor Mi­guel ‘El Mariachi’ Gon­zá­lez y fir­man a su pai­sano Joa­kim So­ria

8QD VDFXGLGD GH LQYLHUQR HV OD TXH GLHURQ ORV 0HGLDV %ODQFDV GH &KLFDJR DO DQXQFLDU HQ GtDV SDVDGRV OD UHFRQWUDWDFL­yQ GHO PH[LFDQR 0LJXHO *RQ]iOH] \ OD OOHJDGD GH -RDNLP 6RULD

¶(O 0DULDFKL· GHMy HO HTXLSR HO GH DJRVWR SDUD XQLUVH D ORV 5DQJHUV GH 7H[DV \ HO GH HQHUR VH DQXQFLy VX UHJUHVR

´(V EXHQR HVWDU GH YXHOWDµ GLMR HQ FRQIHUHQFLD GH SUHQVD YtD WHOHI­yQLFD HO ODQ]DGRU QDFLGR HQ *XDGDODMDUD -DOLVFR

´(O HTXLSR GH HQWUHQDGRUHV PH KD WUDWDGR PX\ ELHQ \ QL KDEODU GH ORV MXJDGRUHV WHQHPRV XQD PX\ EXHQD FRQH[LyQµ GLMR ¶(O 0DULDFKL·

(Q OD PLVPD OODPDGD HVWXYR HO PDQDJHU HO Pp[LFRDPHULFDQR 5LFN 5HQWHU­tD TXH VH H[SUHVy PX\ ELHQ GHO TXH IXH XQR GH VXV PHMRUHV DEUL-

Mi­guel Gon­zá­lez y Joa­kim So­ria, dos me­xi­ca­nos en la loma de las Me­dias Blan­cas.

GRUHV GHO DxR SDVDGR

´8VWHGHV YLHURQ D *RQ]iOH] ODQ]DU PX\ ELHQ XQR GH ORV SURIHVLRQDOHV TXH WUDEDMD GXUR \ PiV SUHSDUDGRV TXH KH YLVWRµ GLMR HO GLULJHQWH

*RQ]iOH] OOHJD FRQ XQ MXJRVR FRQWUDWR GH XQ DxR D FDPELR GH PLOORQHV GH GyODUHV

0LHQWUDV TXH HO GH 0RQFORYD &RDKXLOD -RDNLP 6RULD IXH ÀUPDGR HO SDVDGR GH HQHUR

6X OOHJDGD VH GLR HQ XQ LQXVXDO WULSOH PRYLPLHQWR

.DQVDV &LW\ OR FDQMHy D /RV 'RGJHUV TXH DO PLVPR WLHPSR OR WUDVSDVDURQ D 0HGLDV %ODQFDV WRGR HO FDPELR LQYROXFUy D FLQFR MXJDGRUHV HQWUH ORV FOXEHV

&RQ OD OOHJDGD GH ORV GRV PH[LFDQRV OD SUy[LPD FRQYHQFL­yQ 6R[)HVW VH SRQH PiV DWUDFWLYD SDUD OD FRPXQLGDG PH[LFDQD GH &KLFDJR

+DVWD HO PRPHQWR *RQ]iOH] \ 6RULD QR KDE­tDQ VLGR FRQÀUPDGRV SDUD DVLVWLU SHUR KD\ TXH HVWDU SHQGLHQWHV (O 6R[)HVW VH FHOHEUD GHO DO GH HQHUR HQ HO +RWHO +LOWRQ &KLFDJR \ ORV EROHWRV VH YHQGHQ HQ ZKLWHVR[ FRP

O

Newspapers in Spanish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.