DES­FI­LE MI­LI­TAR, OTRO CAPRICHO

La Raza Chicago - - FRONT PAGE -

El pre­si­den­te Do­nald Trump quie­re un de­sÀOH PLOLWDU (V XQ FDSULFKR GLVIUD]DGR GH SDWULRWLVPR TXH SDUHFH GHV­ti­na­do más a exal­tar su ego TXH D UHDOL]DU XQ UHFRQRFLPLHQWR D OD WURSD

(O PDQGDWDULR OR SLGLy VLQ p[LWR SDUD VX FHUHPRQLD GH LQDXJXUDFL­yQ (O GHVÀOH PLOLWDU del Día de la Bas­ti­lla en Fra­nFLD HQ MXOLR SDVDGR UHDÀUPy VX en­tu­sias­mo por el des­plie­gue PDUFLDO \ GHVSX­pV GH PXFKR LQVLVWLU HO GHVHR VH KL]R RUGHQ SDUD TXH HO 3HQWiJRQR KDJD XQ GHVÀOH ´FRPR HO GH )UDQFLDµ

/D GHFLVL­yQ GH 7UXPS HV XQ DQWRMR TXH YD FRQWUD OD WUDGLFL­yQ HVWDGRXQLGHQVH /RV GHVILOHV PLOLWDUHV DTXt VRQ YLVWRV FRPR DFWRV DXWR­ri­ta­rios de quien quie­re mo­sWUDU VX SRGHU­tR ((88 HV XQD VXSHUSRWHQFLD PXQGLDO TXH QXQFD WXYR QHFHVLGDG GH HVRV DODUGHV

/RV GHVILOHV PLOLWDUHV HQ QXHVWUR SD­tV KDQ VLGR LQIUHFXHQWHV \ PX\ HVSHF­tÀFRV (VWRV VH UHDOL]DURQ GHVSX­pV GH OD *XHUUD &LYLO GH OD 3ULPHUD *XHUUD 0XQGLDO GH OD 6HJXQGD *XHUUD 0XQGLDO \ HQ

DO ÀQ GH OD *XHUUD GHO *ROIR 6XHOHQ VHU XQD FHOHEUDFL­yQ YLFWRULRVD \ QR XQD H[DOWDFL­yQ GHO JREHUQDQWH

(Q VH FRQVLGHUy KDFHU XQ GHVÀOH HQ 1XHYD <RUN GHVSX­pV GHO UHWLUR RÀFLDO GH ODV WURSDV GH ,UDN SDUD ORV YHWHUDQRV GH HVH FRQÁLFWR )LQDOPHQWH VH GHVHFKy OD LGHD por­que la Jun­ta de Co­ma­nGDQWHV OR FRQVLGHUy LPSURSLR FXDQGR ORV ´KLMRV H KLMDV GH $PpULFD HVWiQ HQ SHOLJURµ HQ OD JXHUUD GH $IJDQLVWiQ

(VWD FRQVLGHUDFL­yQ UHVSHWXRVD QR HV SUREOHPD SDUD 7UXPS ((88 KR\ ERPEDUGHD HQ VLHWH SD­tVHV \ WLHQH PiV GH VROGDGRV GHVSOHJDGRV HQ VLWXDFL­yQ GH FRPEDWH 8QRV PXHUHQ \ RWURV FHOHEUDQ

(O DQWRMR SUHVLGHQFLDO QR HV PRWLYR SDUD XQ GHVÀOH PLOLWDU

(O SUHVLGHQWH TXLHUH DOJR FRPR HQ )UDQFLD SHUR DOOt ORV GHVILOHV LQFOX\HQ D IXHU]DV H[WUDQMHUDV LQYLWDGDV

(V GLI­tFLO LPDJLQDU TXH DOJR VLPLODU YD\D D RFXUULU HQ HO GHVÀOH HQ OD SUHVLGHQFLD GHO ´$PpULFD 3ULPHURµ GH 7UXPS (VWH VHU­tD XQ DFWR PiV HQ HO DPELHQWH GH KLSHUQDFLRQD­lis­mo trum­pis­ta don­de se es ´DQWLDPHULFDQRµ VL QR VH DFW~D DQWH ORV VtPERORV SDWULRV FRPR TXLHUH HO SUHVLGHQWH

(O 3HQWiJRQR TXLHUH KDFHU HO GHVÀOH HO 'tD GHO 9HWHUDQR HQ YH] GHO GH OD ,QGHSHQGHQ- FLD R HO GHO &DtGR FRPR OR GHVHDED HO PDQGDWDULR (VWD IHFKD HV PiV DFRUGH SDUD OD me­ta ex­pre­sa­da por Trump GH KRQUDU D ORV YHWHUDQRV

(Q UHDOLGDG HVWH GHVÀOH \D VH UHDOL]D D HVFDOD ORFDO HQ QXPHURVRV FLXGDGHV \ SXHEORV GHO SD­tV GRQGH PDUFKDQ ORV KRPHQDMHDGRV $OOt QR VH QHFHVLWD OD PXHVWUD GH WHV­tos­te­ro­na mi­li­tar que desea HO SUHVLGHQWH

+D\ PXFKDV PDQHUDV PiV SUiFWLFDV GH UHVSDOGDU D YHWHUDQRV \ VROGDGRV TXH VDFDU HO DUPDPHQWR D OD FDOOH SDUD FXPSOLU ODV DQVLDV GH IDXVWRV PDMHVWXRVRV GH 7UXPS

O

Newspapers in Spanish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.