En­vío de ex­plo­si­vos a de­mó­cra­tas cau­sa cons­ter­na­ción

La Raza Chicago - - #ELPAÍS #SEGURIDAD -

¿Es la re­tó­ri­ca in­cen­dia­ria de Trump res­pon­sa­ble de las ame­na­zas a va­rios lí­de­res opo­si­to­res?

$O DÀUPDU TXH OD YLROHQFLD QR WLHQH FDELGD HQ ((88 HO SUHVLGHQWH 'RQDOG 7UXPS FRQGHQY HO HQYTR GH H[SORVLYRV D YDULRV OTGHUHV GHPYFUDWDV \ PHGLRV GH FRPXQLFDFL­YQ \ RUGHQY XQD LQYHVWLJDFL­YQ IHGHUDO SDUD GDU FRQ ORV UHVSRQVDEOHV SHUR VX SURSLD UHWYULFD LQFHQGLDULD WDPEL­PQ IXH REMHWR GH FUTWLFDV

(O HQYTR GH SDTXHWHV FRQ H[SORVLYRV D YDULDV ILJXUDV GHO OLGHUD]JR GHPYFUDWD LQFOX\HQGR ORV H[PDQGDWDULRV %DUDFN 2EDPD \ %LOO &OLQWRQ OD HVSRVD GH PVWH \ H[FDQGLGDWD SUHVLGHQFLDO +LOODU\ &OLQWRQ HO H[ÀVFDO JHQHUDO (ULF +ROGHU \ YDULRV OHJLVODGRUHV JHQHUY HO UHFKD]R HQPUJLFR GH DPERV SDUWLGRV

7DPEL­PQ OD RÀFLQD HQ 1XHYD <RUN GH OD FDGHQD SRU FDEOH &11 HO ÀOIQWURSR PXOWLPLOORQDULR *HRUJH 6RURV \ ODV OHJLVODGRUDV 'HEELH :DVVHUPDQ 6FKXOW] \ 0D[LQH :DWHUV IXHURQ REMHWR GHO HQYTR GH SDTXHWHV HQWUH HO PDUWHV \ PLPUFROHV DSDUHQWHPHQWH YLQFXODGRV \ TXH DOJXQRV KDQ FDOLÀFDGR FRPR SRVLEOHV DWHQWDGRV WHUURULVWDV (O SDTXHWH HQYLDGR D &11 HVWDED GLULJLGR DO H[GLUHFWRU GH OD &,$ -RKQ %UHQQDQ TXLHQ FRODERUD FRPR DQDOLVWD HQ OD FDGHQD 1%&

7RGRV ORV GHVWLQDWDULRV GH HVRV SDTXHWHV KDQ VLGR REMHWR GH DWDTXHV EXUODV R FUTWLFDV SRU SDUWH GH 7UXPS

(Q GHFODUDFLRQHV GHVGH OD &DVD %ODQFD DQWHV GH XQ HYHQWR VREUH OD FULVLV GH RSLIFHRV 7UXPS GLMR TXH GLYHUVDV DJHQFLDV IHGHUDOHV LQFOX\HQGR OD 2ÀFLQD )HGHUDO GH ,QYHVWLJDFLRQHV )%, HO 6HUYLFLR 6HFUHWR \ HO 'HSDUWDPHQWR GH 6HJXULGDG 1DFLRQDO '+6 KDQ LQLFLDGR XQD LQYHVWLJDFL­YQ SDUD GHWHUPLQDU HO RULJHQ GH ORV SDTXHWHV TXH FRQWHQTDQ H[SORVLYRV R ERPEDV FDVHUDV

´/D VHJXULGDG GHO SXHEOR HVWDGRXQLGHQVH HV PL PI[LPD \ DEVROXWD SULRULGDG 1R HVFDWLPDUHPRV UHFXUVRV R JDVWRV HQ HVWH HVIXHU]R« WHQHPRV TXH XQLUQRV \ MXQWDUQRV SDUD HQYLDU XQ PHQVDMH PX\ FODUR ÀUPH H LQHTXTYRFR GH TXH ORV DFWRV R DPHQD]D GH YLROHQFLD SRO­TWLFD GH FXDOTXLHU WLSR QR WLHQHQ OXJDU HQ ((88µ DÀUPy 7UXPS

(O PDQGDWDULR DÀUPY TXH HO UHFKD]R D ORV DSDUHQWHV DWHQWDGRV HV ´PX\ ELSDUWLGLVWDµ SRUTXH HV XQD FRQGXFWD ´DWUR]µ \ ´DERPLQDEOHµ TXH FRQWUDYLHQH ORV YDORUHV GH ORV HVWDGRXQLGHQVHV

3UHYLR D VXV GHFODUDFLRQHV WDPEL­PQ OD SULPHUD GDPD 0HODQLD 7UXPS \ HO YLFHSUHVLGHQWH 0LNH 3HQFH VH VXPDURQ D FRQGHQDU ORV LQFLGHQWHV TXH SUIFWLFDPHQWH DQXODURQ SRU FRPSOHWR OD FREHUWXUD PHGLIWLFD GH OD FDUDYDQD GH PLJUDQWHV GH ORV ~OWLPRV GTDV

0HODQLD 7UXPS TXH KD HQDUERODGR OD OXFKD FRQWUD HO DFRVR HQ ODV UHGHV VRFLDOHV FRQRFLGR HQ LQJO­PV FRPR ´F\EHUEXOO\LQJµ GLMR TXH ((88 QR SXHGH ´WROHUDU HVRV DWDTXHV FREDUGHVµ \ DJUDGHFLY OD ODERU GHO 6HUYLFLR 6HFUHWR \ GH ODV DXWRULGDGHV SROLFLDOHV IHGHUDOHV TXH YHODQ SRU OD VH- JXULGDG GH OD SREODFLYQ FLYLO

'XUDQWH XQ PLWLQ SROTWLFR HQ 6FUDQWRQ 3HQVLOYDQLD 3HQFH GLMR TXH ORV DWHQWDGRV VRQ ´GHVSUHFLDEOHV \ QR WLHQHQ OXJDU HQ OD VRFLHGDG HVWDGRXQLGHQVHµ

8Q FUHFLHQWH Q~PHUR GH OtGHUHVGHO&RQJUHVR HQWUHPVWRV ORV GHPYFUDWDV 1DQF\ 3HORVL \ &KXFN 6FKXPHU \ ORV UHSXEOLFDQRV 3DXO 5\DQ 0LWFK 0F&RQQHOO \ 7HG &UX] WDPEL­PQ UHFXUULHURQ D ODV UHGHV VRFLDOHV SDUD FRQGHQDU OD YLROHQFLD SRO­TWLFD \ HORJLDU OD ODERU GH ODV DXWRULGDGHV SROLFLDOHV

$XQTXH OD FRQGHQD GH ORV DWHQWDGRV IXH ELSDUWLGLVWD 7UXPS QR HVFDSY D ODV FUTWLFDV GH ORV GHPYFUDWDV \ GH VXV GHWUDFWRUHV HQ OD WHOHYLVLYQ \ ODV UHGHV VRFLDOHV WRPDQGR HQ FXHQWD TXH VXHOH D]X]DU D VX EDVH FRQ XQD UHWYULFD LQFHQGLDULD \ GLYLVRULD FRQWUD ODV PLQRUTDV ORV LQPLJUDQWHV &11 \ RWURV PHGLRV GH FRPXQLFDFL­YQ \ ~OWLPDPHQWH FRQWUD ORV GHPYFUDWDV

(Q XQ FRPXQLFDGR FRQMXQWR 3HORVL \ 6FKXPHU ORV SULQFLSDOHV OTGHUHV GH OD PLQRUTD GHPYFUDWD HQ DPEDV FIPDUDV GHO &RQJUHVR HORJLDURQ HO ´KHURTVPRµ GH ORV HTXLSRV TXH UHVSRQGLHURQ RSRUWXQDPHQWH DO HQYTR GH SDTXHWHV SHUR FXHVWLRQDURQ OD KRQHVWLGDG GH 7UXPS

´/DV SDODEUDV GHO SUHVLGHQWH 7UXPS VXHQDQ KXHFDV KDVWD TXH po UHYLHUWD VXV GHFODUDFLRQHV SDVDGDV TXH DSUXHEDQ DFWRV GH YLROHQFLDµ GLMHURQ

3HORVL \ 6FKXPHU HQXPHUDURQ ODV YHFHV TXH D VX MXLFLR 7UXPS ´KD FRQVHQWLGR OD YLROHQFLD ITVLFDµ \ FUHDGR GLYLVLRQHV DSR\Y DO FRQJUHVLVWD TXH HQ DJUHGLY D XQ UHSRUWHUR D ORV QHRQD]LV TXH PDWDURQ D XQD PDQLIHVWDQWH HQ&KDUORWWHVYLOOH 9LUJLQLD HO DXR SDVDGR D SDUWLGDULRV TXH DUUHPHWHQ FRQWUD PDQLIHVWDQWHV \ D GLFWDGRUHV HQ WRGR HO PXQGR TXH DVHVLQDQ D VXVFRQFLXGDGDQRV DGHPIVGH TXH VH UHÀHUH D OD SUHQVD OLEUH FRPR ´HQHPLJRV GHO SXHEORµ

(O SUHVLGHQWH GH &11 -HII =XFNHU GLMR HQ XQ FRPXQLFDGR TXH OD &DVD %ODQFD FDUHFH FRPSOHWDPHQWH GH XQ HQWHQGLPLHQWR ´VREUH OD VHULHGDG GH VXV FRQWLQXRV DWDTXHV FRQWUD OD SUHQVDµ \ GH TXH ´ODV SDODEUDV LPSRUWDQµ

0LHQWUDV HQ ODV UHGHV VRFLDOHV ORV GHWUDFWRUHV GH 7UXPS \ VX $GPLQLVWUDFL­YQ FXHVWLRQDURQ TXH DKRUD HO PDQGDWDULR KDJD XQ OODPDGR D OD XQLGDG QDFLRQDO FXDQGR HQ P~OWLSOHV RFDVLRQHV KD GHVYLUWXDGR D PDQLIHVWDQWHV SDFTÀFRV R FDOLÀFDGR GH ´FULPLQDOHVµ D PLHPEURV GH OD FDUDYDQD PLJUDQWH

/D HWLTXHWD ´ 0$*$%RPEHUµ HQ DOXVLYQ DO OHPD HOHFWRUDO GH 7UXPS GH ´0DNH $PHULFD*UHDW$JDLQµ 0$*$ VH KD FRQYHUWLGR HQ XQ DVXQWR GH DOWD WHQGHQFLD HQ 7ZLWWHU

(Q GHFODUDFLRQHV D HVWH PHGLR HO HVWUDWHJD GHPYFUDWD \ SUHVLGHQWH GH ´12: 6WUDWHJLHVµ -RVP $ULVWLPXXR DÀUPy TXH ´ODV SDODEUDV WLHQHQ FRQVHFXHQFLDV \ OD UHWYULFD GH RGLR TXH KD HVWDGR XVDQGR HO SUHVLGHQWH FRQWUD ORV ODWLQRV GHPYFUDWDV \ SHUVRQDV TXH QR SLHQVDQ FRPR po GHVGH HO SULPHU GTD GH VX SUHVLGHQFLD GD SDVR D VLWXDFLRQHV SHOLJURVDV FRPR ODV TXH YLPRV KR\ HQ (VWDGRV 8QLGRVµ

6LQ HPEDUJR DOJXQRV FRPHQWDULVWDV XOWUDFRQVHUYDGRUHV DÀQHV D 7UXPS GH LQPHGLDWR DUJXPHQWDURQ VLQ RIUHFHU SUXHEDV GH TXH ORV LQFLGHQWHV IXHURQ ´LQYHQWDGRVµ SDUD SHUMXGLFDU D ORV UHSXEOLFDQRV D VROR GTDV GH ORV FRPLFLRV OHJLVODWLYRV

0HJKDQ 0F&DLQ KLMD GHO IDOOHFLGR VHQDGRU UHSXEOLFDQR SRU $UL]RQD -RKQ 0F&DLQ GLMR HQ HO SURJUDPD ´7KH 9LHZµ GH OD FDGHQD $%& TXH HO DPELHQWH GH KRVWLOLGDG SRO­TWLFD HV WDO TXH ORV OHJLVODGRUHV UHSXEOLFDQRV VRQ DFRVDGRV HQ UHVWDXUDQWHV \ DKRUD ORV GHPYFUDWDV UHFLEHQ H[SORVLYRV TXH DWHQWDQ FRQWUD VXV YLGDV

0F&DLQ \ RWURV SDQHOLVWDV HQ HO SURJUDPD FXHVWLRQDURQ TXH D HVWDV DOWXUDV 7UXPS HQ UHDOLGDG SXHGD XQLU DO SD­TV

´<D PH Gt SRU YHQFLGD FRQ HVWR KDFH PXFKR WLHPSR 0H Gt SRU YHQFLGD GH TXH po 7UXPS PXHVWUH OLGHUD]JR \ QRV XQLÀTXHµ DÀUPY 0F&DLQ

3RU VX SDUWH OD DFWUL] :KRRSL *ROGEHUJ GLMR HQ HO PLVPR SURJUDPD TXH QDGLH PHUHFH UHFLELU ERPEDV SRU WHQHU RSLQLRQHV SRO­TWLFDV SRUTXH HVR QR HV ´HVWDGRXQLGHQVHµ

O

FOTOS: MA­RIE­LA LOMBARD

El área de Ti­me War­ner en Nue­va York se tor­nó en caos tras la eva­cua­ción del edi­fi­cio don­de se en­cuen­tran las ofi­ci­nas de CNN. «Te­ne­mos que unir­nos y jun­tar­nos pa­ra en­viar un men­sa­je muy cla­ro, fir­me e inequí­vo­co de que los ac­tos o ame­na­za de vio­len­cia po­lí­ti­ca de cual­quier ti­po no tie­nen lu­gar en EEUU»,

Newspapers in Spanish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.