BABA MATIPEDZA: VANASIKANA

Kwayedza - - Nhau Dzemuno -

◆ kunohwanda pasi petebhuru yemunhepfenyuro, vose vachibva vangofenda.

Amai vacho nerumwe rutivi vaichemawo.

“Nhaiwe Chido, toenda kupiko baba vaye vauya kuno kwatinoda kubatsirwa? Tiyamureiwo kani!” anodaro Chipo achizhamba.

Panguva iyi, Aswell aipopota achipomera mudzimai nevana vake kuti vari kuronga nyaya dzemanyepo.

“Nyaya yamuri kuita muno iyi ndeyemanyepo bedzi. Vana vangu matsotsi, vanofurirwa naamai vavo havachandida. Vakambozviita saka ndazviziva kuti vauya kuno,” anodaro Aswell.

Vashandi venhepfenyuro iyi vaona vanasikana ava vafenda kudaro, vakazoshevedza muporofita Madzibaba Steven Mugariri, uyo aiva kunze akamirira kupinda muchirongwa chake panhepfenyuro imwe cheteyo iyi.

Madzibaba Steven akasvikoporofita murume uyu ndokuti anogara nemushonga muchikoko chemachisi.

“Baba imi, taurai kuti mauya sei kuno uyewo maziva sei kuti mukadzi wenyu nevana vauya kuno? Imi mune mushonga wamunogara nawo muchikoko chemachisi, ndiwo unokutaurirai zvose zvinoitika pamba penyu nekwaenda vana venyu. Ndiwo unoita kuti mushinhe nevana venyu, uchitora vhudzi rakavandika revana venyu,” vanodaro Madzibaba Steven.

Aswell paakadirwa mvura yaiva yanamatirwa akazobvuma kuburitsa chikoko chaiva nemushonga waiva nemvere uyo akati ndewekutsvagisa basa nemari.

“Uyu mushonga wekutsvagisa basa chete, kwete wezvamataura. Munoda kuparadza imba yangu here?” anodaro Aswell.

Madzibaba Steven vakazotanga kunamatira vanasikana ava apo Madzibaba Clive Masango vekuRugare, muHarare vaivepowo vachimirirawo kupinda muchirongwa chavo chinoitwa panhepfenyuro iyi.

“Vana ava vanoitwa vakadzi nababa vavo nemishonga, asi amai vavo munozviziva nekuti munobika sadza moripakura muchiita zvekukutura pasina kushandisa mugwaku.

‘‘Imhiko yavakapihwa nemurume wavo uyewo mushonga unogara muchikoko vanouziva vose,” vanodaro Madzibaba Steven.

Amai vevasikana ava vakazobvuma kuti vanoziva mishonga yemurume wavo ndokuti vaitya kuzvitaura sezvo vachinzi vakangozviti bufu bedzi vanopondwa.

“Ichokwadi, ndinozviziva ndaitya kuuraiwa. Sadza ravo vanoda kuti ripakurirwe mundiro yemuti kwete yesimbi,” anodaro mukadzi uyu murume wake aripo.

Aswell akazoburitswa mustudhiyo apo akawana kunze kwaungana vanhu vaibva mumusha weMbare avo vaiti vaida kumurova zvikaita kuti azotizira mukombi yaidarika nemugwagwa waSimon Mazorodze ichipinda muguta reHarare.

Mushonga wake akaenda nawo uyo wakanzi naMadzibaba Steven waizomupandukira.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.