Mawaro amambo

Kwayedza - - Nyenyedzi/chindau -

NYAMASHI tinoenderere mberi teireketa ngekushumbwa asi tinode kuti tibhuye ngeumweni muhlobo wekushumbwa. Kushumbwa budikidza ngekufa kwaMutape.

Kushumbwa uku kunodaidzwa kweizwi mawaro amambo. Hino paChiNdau tinoti mambo haafi ega kana kuti haaendi ega, pane unohanika atungamira mambo asati apendekwa.

Uyu wacho wetinoti ahanike aende mberi kunga musvosva beto, ndiye mawaro amambo akhona etinoronza. Uku kushumbwa kuri pamutemo paChiNdau. Apanahe kuti unopfuka ngekuti zviri pamutemo wamambo nenyika yake. Waenda nemawaro amambo apana chinozwi kupfuka.

Munharaunda dzinoizwe mukhuba uyu, pane anhu kazhinji eumambo anohamba eitsvake munhu wekushumba ngemukuwo wacho. Ngandirekete ndeiti pakasare padoodoko kuti ndiizwe nani mawaro amambo gorero. Ndaiya ndichiri ndumure, ndakazoponeswa ndimbuya, mai ababa angu awo akandiona ndeireketeswa ngemachinda awo aiya nemushando wekutsvake mawaro amambo. Ndanga ndeiziyenyi hangu, tsongo ifa akadaro asharuka.

Mbuya ndiwo akazoti sikasika kuti rekerai mwana. Ndikwo kuzoti rongondo kwawo odarika hawo, mbuya anga aziya, iwo machinda akazvionawo kuti taonekwa. Kana waurawa ngekubudikidza ngemawaro amambo, waindosiiwa wakati rabada pamhene, aikuona aindoziya kuti uyu wafa ngemawaro amambo.

Anikazi emutumbi aitora chinyararire oenda hawo kooike munhu wawo. Kana zvadai,mambo angachiikwa hake, njira yabeuka, mawaro aapo pashi.

Ngatipeise teiti mukhuba uyu wekuuraye unhani wako auzi kunaka akadi. Teiteerera pane kushumbwa kuya kweanhu emabhizimisi, unozozwa ngozi yashata mumuzi. Inotenderera yeiuraye dzinza reeshe yozogumisira ndiye nyakuuraya. Zvinonga zveiitika apa ngezvekuti, uyu nyakuuraya unonga eitore mweya wanyamufa uya eiti gara apa pane hama yangu, rambe rambe echidaro kubeni watopedze dzinza ngengozi.

Tisadaro anhu eukama kusvazvuka kwakadaro. Kumedze nhengeni kugonde mukuro, saka kuti wade kumedza, medza wega mbune.

◆ Pane angade kureketa naPenyai ngatidhibhane pa0772, 332 264, 0712 948 959.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.