Pres­i­dent speaks on Mnan­gagwa’s health

Sunday News (Zimbabwe) - - National News - Harare Bu­reau

VICE-Pres­i­dent Em­mer­son Mnan­gagwa is re­cov­er­ing from sus­pected food poi­son­ing and is not en­gag­ing in stren­u­ous work as di­rected by doc­tors, Pres­i­dent Mu­gabe has said.

The Pres­i­dent said this as he ex­plained VP Mnan­gagwa’s ab­sence at yes­ter­day’s burial of na­tional he­roes Cdes Maud Muzenda and Ge­orge Ru­tan­hire at the Na­tional He­roes Acre in Harare.

The VP at­tended body-view­ing at Sto­dart Hall in Mbare, Harare be­fore seek­ing his leave from the Pres­i­dent.

VP Mnan­gagwa re­cently had a se­vere bout of vom­it­ing and di­ar­rhoea which saw him seek treat­ment at hos­pi­tals in Zim­babwe and South Africa.

Pres­i­dent Mu­gabe said: “Cde Em­mer­son Mnan­gagwa tanga ti­inavo asi vati mu­viri wavo hausati wany­at­so­pora, saka kuHeroes Acre hand­ichaenda. As per ma in­struc­tions anachiremba vari kuHarare, hava­sun­girwe kuzvi­ita strain at this junc­ture. Saka vaenda kuno­zorora.”

The Pres­i­dent de­scribed as prim­i­tive claims that the VP had been be­witched.

“Munonzwa ava van­o­taura zve­huroyi sekuti munhu akar­wara anonzi aroyiwa. It’s lack of ide­ol­ogy. Vanhu van­gaende havo kun’anga; it’s dif­fer­ent. But rega kushan­disa your own be­lief in witch­craft and want to ac­cuse vanhu vasina mhosva. Hur­were hur­were. Tese tinor­wara moti vamwe kana vari ma- lead­ers, kana vakar­wara, moti hanzi aroyiwa. When did this start? It’s not part of our cul­ture at all.

“You might find it some­where in a prim­i­tive so­ci­ety, but even nowa­days, vanhu havacham­bo­funga nezve­huroyi. Nema­hos­pi­tals avako? Neruzivo rwavapo rwekuti cer­tain diseases can at­tack us?

“That’s why we say please, please, please go to hos­pi­tals or to doc­tors for con­stant check-up, for con­stant check-up. The bod­ies are not ours. Manzwa zvich­inzi it’s dust that we are car­ry­ing, and if any­thing is devel­op­ing, they will tell you.”

Added the Pres­i­dent: “Takanga tisina vanogeda-geda se­mazuva ano aya. Haisiriyo tra­di­tion yeMasvingo yatiri kuona iyi. Zvava zvimwewo izvi. Kunonzi ikoko vanoona varoyi. Ha­meno kuti varoyi va­cho vanoonekwa varipi.

“Ndaive navaHungwe musi uno ndichib­vunza kuti nhai VaHungwe, ko hamu­gadziridze izvi zvatiri kuona izvi? Kwakun­gonzi vanhu vose, even up to the Pres­i­dent, muroyi. Ah­hhh, kwatabva kwese uku, ko­van­gani van­dau­raya? Zvi­nobva kuMid­lands here zvichienda kuMasvingo. Hatina zve­varoyi mu- party. Tine van­ot­saudzira gwara hongu; asi varoyi kwete. Saka kana muine huroyi or hun’anga hwekuona varoyi ahh, hazvimo mu- party izvozvo. Saka tinoti down with your witch­craft! Kwatabva tanga tisina izvozvo.”

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.