Don’t drag chiefs into fac­tional pol­i­tics: Charumbira

Sunday News (Zimbabwe) - - National News - Robin Muchetu Se­nior Re­porter

ZIM­BABWE Coun­cil of Chiefs pres­i­dent Chief For­tune Charumbira has warned chiefs against med­dling in fac­tional pol­i­tics say­ing they are sup­posed to be cus­to­di­ans of na­tional cul­ture and her­itage and should re­sist en­gag­ing in po­lit­i­cal fights.

He said chiefs should not be in­volved in fac­tional po­lit­i­cal fights or al­low them­selves to be dragged into such but should con­cen­trate on de­nounc­ing the pro­lif­er­a­tion of such alien cul­tures as ho­mo­sex­u­al­ity and abor­tion in the coun­try.

Speak­ing dur­ing the clos­ing cer­e­mony of the Na­tional Chiefs Con­fer­ence in Bu­l­awayo yes­ter­day, Chief Charumbira said chiefs should not give in to the de­mands of op­po­si­tion po­lit­i­cal par­ties some of which were pack­aged via Non­Govern­men­tal Or­gan­i­sa­tions.

“We have prob­lems with some NGOs in this coun­try that are med­dling in the pol­i­tics of the county and our peo­ple should not en­ter­tain that. These NGOs bring in ho­mo­sex­u­al­ity and things like abor­tion which is not what we want. We do not want ho­mo­sex­u­al­ity in this coun­try,” he said.

Chief Charumbira said the na­tion must be strong in main­tain­ing cul­tural prac­tices that em­bod­ies val­ues of ubuntu/unhu. Chief Charumbira said it was also im­por­tant that young peo­ple who have taken up po­si­tions of power re­spect tra­di­tional lead­ers such as chiefs.

“Young peo­ple in po­lit­i­cal lead­er­ship should not be found dis­re­spect­ing chiefs; you find them ques­tion­ing us as to why we are seen at po­lit­i­cal ac­tiv­i­ties say­ing we should not take part in pol­i­tics. That is not right, it is im­por­tant that they re­spect us while we do our job,” he said.

He said chiefs should be re­spected as the Con­sti­tu­tion stip­u­lated that they de­serve dig­nity from all.

Chief Charumbira said head­men were now re­ceiv­ing al­lowances each month which he said was a plus as they had no other source of in­come be­side the lit­tle that they were get­ting through the benev­o­lence of vil­lagers in their ar­eas.

He said the chiefs were grate­ful for the sup­port that Pres­i­dent Mugabe was giv­ing them, adding that their salary was com­ing on time to­gether with other Gov­ern­ment work­ers. He said plans were also afoot to en­sure wi­d­ows and chil­dren of chiefs were as­sisted when the chief dies.

Deputy pres­i­dent of the Coun­cil of Chiefs Mt­shane Khu­malo ap­plauded the move to buy new ve­hi­cles for chiefs say­ing it was long over­due.

“This is a wel­come de­vel­op­ment look­ing at the fact that chiefs last got cars 13 years ago, so these new ones will go a long way in as­sist­ing us in car­ry­ing out our du­ties,” he said.

Kana ndauya ku­madzishe, ndin­odupika, ndi­nova mwana ku­madzishe. Ndi­nova mwana wet­sika. Ndi­no­fara kuti takachenget­edza tsika dzedu kup­fuura nyika dza­kawanda muAfrica.

“Hondo yatakarwa yeChimurenga haina kuva hondo yekuti titore nyika yedu, ivhu redu chete; nyika yedu ne­masango edu chete. Yakava hondo yekuti tiva ne­masimba ekuzvi­tonga, masimba ekuzvi­tonga, masimba ekuchenget­edza mi­rawo yedu yati­nozvi­tonga nayo.

“Tsika hadzi­wore. Vanhu tino uya tichifa, ti­chiora, tichienda. Asi, zviz­varwa nezviz­varwa zvi­nosara net­sika. Saka ti­chiti kana tauya sema- politi­cians, tinobva tati tauya zvino kwatinopi­wha hunhu se­vana veZim­babwe, kune nhaka yedu tose se­vana veZim­babwe.

“Saka, kuma- chief edu tinoti; ram­bai makadaro. Ha­mud­zokere shure. You dare not. Cus­toms don’t re­cede; they will never have that habit. They have a habit of per­ma­nence. Imi muri vakuru vet­sika.”

Pres­i­dent Mugabe said he was aware that some chiefs had not ben­e­fited from the Land Re­form Pro­gramme and Gov­ern­ment would rec­tify that.

He said the re­cent pur­chase of ve­hi­cles for tra­di­tion lead­ers was part of Gov­ern­ment’s re­solve to im­prove their stan­dards of liv­ing.

“Tine hurombo kuti pa­makore iwaya ndanga ndakuitai varombo ve­varombo, mu­sisina chimiro chakanaka. Ndino­tenda kuti makataura neveLo­cal Gov­ern­ment vaka ku­pai pfungwa yeHu­ru­mende kuti aiwa, tin­oda kud­zosera chimiro chenyu, kuti mu­ve­vanhu vanopi­hwa rukudzo, kwete chete nevanhu venyu, asi neHu­ru­mende zvakare.

“Saka chechiposhi, makati mun­oda chek­u­fam­bisa; tikati aiwa, zvakanaka. Vana (Min­is­ter of Fi­nance and Eco­nomic De­vel­op­ment Dr Ig­natius) Chombo nevamwe vedu vak­a­bata homwe dze­mari va­choona kuti Madzishe api­hwa mota dza­kasimba, dzine chimiro chakanaka, dzi­nok­wanisa ku­fam­biswa, dza­kasim­bawo, dzinopa vana­mai, madz­i­mai avo ku­fara kuti varidze mupu­ruru. Saka, ndi­novimba dzichaku­ru­midza ku­uya, mopi­hwa mota id­zodzo.”

The Pres­i­dent said Gov­ern­ment was down­siz­ing farms and would this un­lock more land.

“Ndin­odawo zvakare kuti imi nesu tione kuti mu­matunhu edu nde­vapi vanhu vari pasi penyu vasina kupi­hwa minda. Zve­chok­wadi toona min­is­ter vedu veLands VaMombeshora kuti vo­bat­sirwa sei.

“Vane minda yakakura, 500 hectares, tichadimura; vamwe vane 2 000 va­chiti tinoita mombe, mombe ngadzir­im­irwe sora . . . Any­way, tinosun­girwa kuti patinopi­hwa kwete kuti nekuti iwe uri mukuru un­o­sun­girwa kuwana 2 000 (hectares); ha­tidi. Say we move you to­day from that post, uyu ari ku­uya ac­ha­zowanawo 2 000 here? Any­way, iye zvino tin­oda ku­tarisa kuti minda mikuru-kuru ndeipi in­osun­girwa kudim­burwa tipe vamwe zvi- piece zvip­iece.”

Re­gard­ing land re­form ben­e­fi­cia­ries who were fronting for white for­mer com­mer­cial farm­ers, Pres­i­dent Mugabe said, “Ivhu redu ri­rambe riri mu­maoko edu. Va­nenge vagov­erwa minda vasa­funge kuti va­pi­hwa ivhu. Ivhu harip­i­hwe munhu, ri­noy­era. Ivhu nderenyika. Iva munhu anoshan­disa ivhu chete, mang­wana rinopi­h­wawo mumwe.

“Kuti bhunu tarir­wisa, tari tanda muno mun­yika ronzi rakuda kudududza ku­uya nen­jere; ‘toku­pai ma­trac­tor ekurim­isa, toku­pai ma- cen­tre pivot ekudiridzisa. Ahh, tinon­goda kuku­bat­sira kurima, garai zvenyu kud­horobha kana muchida; kana tako­hwa to­go­v­ana’.

“Aiwa, ha­pana izvozvo. Kutengesa kwatava kuita kuti nyika itorwe nemab­hunu zvakare. Ha­tidi, ha­tidi, ha­tidi! Vari kuzvi­ita vana venyu (ve­mu­matunhu enyu ma chief), vakan­gopi­hwa ma­pu­razi, kupi­hwa

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.